Anmält organ

Anmälda organ utför bedömning av överensstämmelse bland annat av tillverkare av CE-märkta gödselprodukter. I förordningen om gödselprodukter räknas upp för vilka produktfunktionskategorier och tillhörande komponentmaterial det krävs bedömning av överensstämmelse. Produktfunktionskategorierna och komponentmaterialen finns i modulerna A1, A, B, C och D1. Modulerna A1, B och D1 kräver alltid att ett anmält organ utför bedömningen av överensstämmelse. För de produktfunktionskategorier i vilka en aktör själv kan utföra bedömningen enligt modul A, kan aktören också använda bedömning enligt modul B och C eller modul D1, som utförs av ett anmält organ. Syftet med bedömningarna är att säkerställa att de gödselprodukter som släpps ut på marknaden är säkra och uppfyller kraven i lagstiftningen.

Ett organ för bedömning av överensstämmelse som är etablerat i Finland ska ansöka om godkännande som och utseende till anmält organ hos Livsmedelsverket. För att godkännas som anmält organ måste ett organ kunna visa att man har tillräcklig teknisk kompetens för bedömning av överensstämmelse av de moduler och gödselprodukter, för vilka godkännande söks. Kompetensen ska visas med ett ackrediteringsintyg som beviljats av Finas. Behandlingstiden för ansökan är tre månader efter att alla nödvändiga handlingar har lämnats in till Livsmedelsverket. Information om ansökningsförfarandet och krav som ställs på ett anmält organ finns i en anvisning för ansökan om att godkännas som anmält organ i enlighet med lagen om gödselmedel.

Livsmedelsverket anmäler alla godkända anmälda organ till EU-kommissionens databas NANDO. I informationssystemet finns anmälda organ som godkänts i alla medlemsstater. Ett anmält organ kan utföra bedömningar av CE-märkta gödselprodukter i vilken medlemsstat som helst för de moduler och gödselprodukter som organets godkännande gäller.

Sidan har senast uppdaterats 22.12.2022