Ömsesidigt erkännande av gödselmedel

Syftet med ömsesidigt erkännande är att främja att produkter för vilka lagstiftningen inte har harmoniserats inom EU har marknadstillträde. Enligt denna princip ska alla produkter som lagligt marknadsförs i en medlemsstat definitionsmässigt få marknadstillträde i alla medlemsstater även i det fall att produkten inte fullkomligt motsvarar de nationella tekniska och kvalitetsmässiga föreskrifter som medlemsstaten ålagt produktion i dess eget område.

Förhandstillståndsförfarande

För gödselprodukter som tillhandahålls på marknaden genom ömsesidigt erkännande ska tillstånd sökas på förhand enligt lagen om gödselmedel (711/2022) hos Livsmedelsverket. Gödselprodukter får marknadsföras först när ansökan har godkänts.

Ansökan om förhandstillstånd ska innehålla följande uppgifter:

 • Den ekonomiska aktörens namn och adress samt andra kontaktuppgifter, såsom e-postadress och/eller telefonnummer
 • Faktureringsadress och FO-nummer, eller momsnummer för aktörer med verksamhet utomlands, för debitering av kostnaderna för handläggningen av ansökan
 • Uppgifter på basis av vilka det kan visas att produkten tillhandahålls lagligen på marknaden i en annan medlemsstat:
  • information om produktregistrering eller ett certifikat som utfärdats av en behörig myndighet och
  • lagstiftning eller annat myndighetsbevis som visar att produkten tillhandahålls lagligen på marknaden samt
  • en handling med entydig information för att identifiera varorna eller typen av varor och exempelvis en daterad faktura för att identifiera leverantörer, kunder eller slutanvändare
 • Uppgifter om de komponentmaterial som använts i tillverkningen och deras ursprung
 • En beskrivning av tillverkningsmetoden
 • De senaste analysresultaten för produkten från ett laboratorium som godkänts av en behörig myndighet minst enligt följande:
  • uppgifter om produktens sammansättning
  • halter av skadliga metaller som mg/kg torrsubstans (As, Hg, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn)
  • organiska gödselprodukters hygienresultat; salmonella och mängden E. coli-bakterier
  • beroende på produktens egenskaper vid behov analyser av andra eventuella skadliga ämnen och organismer
 • en varudeklaration på finska och svenska
 • I fråga om gödselprodukter som innehåller animaliska biprodukter, anläggningens godkännande- eller registreringsnummer enligt förordningen om animaliska biprodukter

Handläggningen av ansökan inleds först när alla begärda uppgifter lämnats in. Uppgifterna i ansökan ska lämnas in på finska, svenska eller engelska. Ansökan om ömsesidigt erkännande kan göras via brev eller e-post till Finlands livsmedelsmyndighet, e-post: lannoite.ilmoitukset(a)ruokavirasto.fi.

Förvaltningsbeslut

Med stöd av de uppgifter som lämnas i ansökan fattar Livsmedelsverket ett förvaltningsbeslut i ärendet, varefter produkterna kan släppas ut på marknaden. För handläggningen av ärendet och beslutet tas ut en timbaserad avgift i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer 1146/2018 (ändring 986/2019).

Livsmedelsverket kan på motiverade grunder förhindra marknadstillträdet för den produkt som avses i ansökan eller begränsa dess marknadsföring. Sådana grunder är bland annat skydd av människors, djurs och växters hälsa och liv samt miljöskydd. I Finland har bland annat följande omständigheter betraktats som hinder för marknadstillträde för gödselfabrikat: skadliga ämnen, sjukdomsalstrare, karantänskadegörare i växter samt hög selenhalt.

Avslående beslut delges den sökande. Dessutom lämnas det avslående beslutet utan dröjsmål för kännedom även till Europeiska unionens kommission och de övriga medlemsstaterna. Beslutet kan överklagas hos förvaltningsdomstolen. En anvisning om sökande av ändring medföljer beslutet som bilaga. Alternativt kan ärendet hänskjutas för behandling i SOLVIT-förfarandet. Information om SOLVIT-förfarandet finns på adressen https://tem.fi/sv/solvit2.

Anmälningsskyldighet

Efter att ha fått ett förvaltningsbeslut om ömsesidigt erkännande ska en ekonomisk aktör innan marknadsföringen av gödselprodukten påbörjas dessutom lämna en anmälan om att verksamhet inleds till Livsmedelsverket i enlighet med lagen om gödselmedel.

Anmälan kan lämnas i e-tjänsten Touko eller genom att skicka en anmälningsblankett per e-post till lannoite.ilmoitukset(a)ruokavirasto.fi. Utifrån anmälan registreras den ekonomiska aktören i det register över ekonomiska aktörer som förs av Livsmedelsverket. En avgift debiteras för handläggningen av anmälan och registreringen av den ekonomiska aktören. Dessutom ska en ekonomisk aktör gång om året (årsanmälan) i enlighet med Livsmedelsverkets anvisningar meddela verket uppgifter om gödselprodukter som släppts ut på marknaden och deras användningsändamål. Mer information om anmälningsskyldigheten hittar du här.

Mer information

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/515 

https://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/free-movement-sectors/mutual-recognition_en

Sidan har senast uppdaterats 16.12.2022