Skadliga ämnen och hygien

Skadliga ämnen

Den högsta tillåtna halten av skadliga ämnen i gödselmedel och andra gödselfabrikat som säljs och används i Finland, mg/kg ts.

 • Arsenik (As)  25 
 • Kvicksilver (Hg) 1,0
 • Kadmium (Cd) 1,51)
 • Krom (Cr) 300
 • Koppar (Cu) 6002)
 • Bly (Pb) 100
 • Nickel (Ni) 100
 • Zink (Zn) 15002)

Högsta tillåtna halt mg/kg torrsubstans i gödselmedel av aska som används inom skogsbruket och i råvarorna till dem, mg/kg ts.

 • Arsenik (As) 40 
 • Kvicksilver (Hg) 1,0
 • Kadmium (Cd) 25
 • Krom (Cr) 300
 • Koppar (Cu) 700
 • Bly (Pb) 150
 • Nickel (Ni) 150
 • Zink (Zn) 45003)

 

De ovan nämnda högsta halterna gäller inte EG-gödselmedel. 1)I gödselmedel av aska som används inom jordbruket och trädgårdsodlingen är den högsta tillåtna kadmiumhalten 2,5 mg/kg torrsubstans. 2)En överskridning av den högsta halten av koppar och zink kan tillåtas, om det på basis av en markkartering har konstaterats råda brist på dem. 3)Inom skogsbruket kan en överskridning av nivån på zink tillåtas om bristen har konstaterats genom markkartering, blad- eller barranalys. Då får askan innehålla maximalt 6000 mg zink/kg torrsubstans.

Gränsvärdena gäller inte användning inom landskapsarkitektur i områden som är stängda för allmänheten, såsom industriområden och avstjälpningsplatser. Man måste ändå uppmärksamma att det då inte är frågan om ett gödselfabrikat utan avfall, och att det krävs miljötillstånd för användningen. 

Högsta halt av kadmium i fosforgödsel

I gödselmedel vars fosforinnehåll är minst 2,2 procent (5 % P2O5) får det finnas högst 50 mg kadmium (Cd) per kilogram fosfor (P). Detta gäller också gödselmedel enligt förordning (EU) 2019/1009. 

När kadmiumhalten i ett gödselmedel räknas ut måste man beakta att annanstans i Europa uppges fosforinnehållet i ett gödselmedel vanligen i oxidform (P2O5). Då får kadmiumhalten i gödselmedlet vara högst 22 mg per kilogram fosforpentoxid (P2O5).

Beräkning av kadmiumhalten

Kadmiumhalten per kilogram fosfor i ett gödselmedel beräknas på följande sätt:

På basis av analys är gödselmedlets kadmiumhalt (Cd) 3,1 mg/kg torrsubstans och fosforhalt (P) 3,5 % av torrsubstansen.

Räkneformel: (Cd (mg/kg ts) x 100) / P (%)           

Varvid gödselmedlets kadmiumhalt per kilogram fosfor är 

(3,1 x 100) / 3,5 = 88,6 mg Cd / kg P

Resultatet överstiger den högsta tillåtna nivån som är 50 mg Cd / P kg.

Sjukdomsalstrare och andra mikroorganismer

De högsta tillåtna mängderna sjukdomsalstrande mikrober eller indikatororganismer i gödselfabrikat som säljs och används i Finland.

Sjukdomsalstrare/indikator

Salmonella            Inga fynd

Escherichia coli   1000 cfu/g eller

                                < 100 cfu/g i växtunderlag som är avsedda för yrkesmässig växthusodling där de ätbara                                          växtdelarna kommer i direkt kontakt med växtunderlaget

Rotröta                  Inga fynd i växtunderlag som används inom plantproduktion

I gödselfabrikat får det inte förekomma sådana skadegörare som nämns i lagen om skydd för växters sundhet (702/2003). Med skadegörare avses skadliga organismer som hör till djur- eller växtriket, svampar, bakterier och fytoplasma samt virus och andra sjukdomsalstrare som förekommer på växter eller växtprodukter och som kan förorsaka direkt eller indirekt skada på odlingsväxter, vilda växter eller produkter som fås av dem.

CE-märkta gödselprodukter

Bestämmelser om de högsta tillåtna koncentrationerna av skadliga ämnen och patogener i CE-märkta gödselprodukter som marknadsförs inom EU finns i EU:s förordning om gödselprodukter.

Sidan har senast uppdaterats 22.12.2022