Skadliga ämnen och hygien

Skadliga ämnen, sjukdomsalstrare och föroreningar

Bestämmelser om de skadliga ämnenas maximihalter och sjukdomsalstrare finns för varje produktkategori. På så sätt har man i maximihalterna av skadliga ämnen kunnat beakta gödselproduktens bruksmängder och övriga egenskaper. Vid tillverkning av blandade gödselmedel ska man komma ihåg att varje produktkategori som blandas ska uppfylla kraven. 

Det finns också begränsningar för de skadliga ämnenas maximihalter i vissa komponentkategorier. Sådana kategorier är biprodukter, aska och slagg från industrin, pyrolyskol och industriavfall. Dessutom har de högsta tillåtna halterna av sjukdomsalstrare och föroreningar fastställts för kompost, rötrester och behandlat avloppsslam. Livsmedelsverket kan också ställa krav på egenskaperna hos de komponenter som är tillåtna vid tillverkning av gödselprodukter. Livsmedelsverket upprätthåller en förteckning över komponenter enligt komponentkategorier. Förteckningen innehåller krav på komponenterna.

Närmare uppgifter om kraven på produkt- och komponentkategorierna finns i JSM:s förordning 964/2023

Skadliga ämnen

De maximihalter av skadliga ämnen som föreskrivs i den nationella gödselmedelslagstiftningen presenteras enligt produktkategori i tabellen nedan. Produktionskategorierna inklusive sifferförkortningar är 1A. organiska gödselmedel, 1B. organiska mineralgödselmedel, 1C1. oorganiska huvudsakliga näringsgödselmedel, 1C2. oorganiska spårämnesgödselmedel, 1C3. skogsaskagödselmedel, 2. kalkningsmedel, 3A. organiska jordförbättringsmedel, 3B. oorganiska jordförbättringsmedel, 4. Växtunderlag och 5. växtbiostimulanter.

 

  Halterna av skadliga ämnen i mg/kg TS
Produktkategorier As Hg Cd Cr Cu Pb Ni Zn
1A. 40 1 1,5 300 600 100 70 1500
1B. 40 1 1,5 300 600 100 70 1500
1C1. 40 1 1,5 300 600 100 70 1500
1C2. 60 2 3 600 600 200 150 1500
1C3. 40 1 25 300 600 150 120

4500(*

2. 40 1 1,5 400 600 100 70 1500
3A. 40 1 1,5 300 600 100 70 1500
3B. 40 1 1,5 300 600 100 70 1500
4. 10 0,5 1 200 150 50 50 300
5. 40 1 1,5 300 300 100 70 1500

Arsenik (As), Kvicksilver (Hg), Kadmium (Cd), Krom (Cr), Koppar (Cu), Bly (Pb), Nickel (Ni), Zink (Zn)
*) Haltgränsen för zink får överskridas endast om brist på zink har konstaterats i trädbeståndet på basis av en jordanalys, bladanalys eller barranalys. I sådana fall är den högsta tillåtna mängden 6 000 milligram per kilogram torrsubstans.

 

Högsta halt av kadmium i fosforgödsel

I gödselmedel vars fosforinnehåll är minst 2,2 procent (5 % P2O5) får det finnas högst 50 mg kadmium (Cd) per kilogram fosfor (P). Detta gäller också gödselmedel enligt förordning (EU) 2019/1009. 

När kadmiumhalten i ett gödselmedel räknas ut måste man beakta att annanstans i Europa uppges fosforinnehållet i ett gödselmedel vanligen i oxidform (P2O5). Då får kadmiumhalten i gödselmedlet vara högst 22 mg per kilogram fosforpentoxid (P2O5).

Beräkning av kadmiumhalten

Kadmiumhalten per kilogram fosfor i ett gödselmedel beräknas på följande sätt:

På basis av analys är gödselmedlets kadmiumhalt (Cd) 3,1 mg/kg torrsubstans och fosforhalt (P) 3,5 % av torrsubstansen.

Räkneformel: (Cd (mg/kg ts) x 100) / P (%)           

Varvid gödselmedlets kadmiumhalt per kilogram fosfor är 

(3,1 x 100) / 3,5 = 88,6 mg Cd / kg P

Resultatet överstiger den högsta tillåtna nivån som är 50 mg Cd / P kg.

Sjukdomsalstrare och skadegörare

Maximimängderna mikroorganismer som indikerar sjukdomsalstrare har fastställts för gödselprodukter som innehåller organiskt kol, jordförbättringsmedel och växtunderlag. Kravet gäller också sådana oorganiska gödselfabrikat där mängden organiskt kol överstiger 1 massaprocent.  

Patogen  Haltgräns
Salmonella spp Inga fynd i 25 g eller 25 ml
Echerichia coli tai Enterococcaceae 1 000 cfu per 1 g eller 1 ml

 

Komponenterna i gödselprodukter ska behandlas så att användningen av dem inte orsakar risk för spridning av djursjukdomar eller växtskadegörare. Med skadegörare avses skadliga organismer som hör till djur- eller växtriket, svampar, bakterier och fytoplasma samt virus och andra sjukdomsalstrare som förekommer på växter eller växtprodukter och som kan förorsaka direkt eller indirekt skada på odlingsväxter, vilda växter eller produkter som fås av dem.

Föroreningar

Föroreningar är plast, glas och metall. Bestämmelser om de maximala halterna av föroreningar finns för de komponentkategorier som används vid tillverkningen av gödselprodukter, kompost, rötrester och behandlat avloppsslam.

Föroreningar som överstiger 2 millimeter får i ovan nämnda komponentkategorier uppgå till högst 5 gram torrsubstans per kilogram. Den sammanlagda mängden föroreningar får vara högst 10 gram torrsubstans per kilogram. Mängden av en enskild förorening, plast, glas eller metall, får dock inte överstiga 5 gram torrsubstans per kilogram. 

Kraven på föroreningar skärps den 1 januari 2028. Därefter får det finnas föroreningar som överstiger 2 millimeter i högst 2,5 gram torrsubstans och föroreningarnas sammanlagda mängd får vara högst 5 gram torrsubstans i kilogram.  

CE-märkta gödselprodukter

Bestämmelser om de högsta tillåtna koncentrationerna av skadliga ämnen och patogener i CE-märkta gödselprodukter som marknadsförs inom EU finns i EU:s förordning om gödselprodukter.

Övergångsperiod

Under övergångsperioden bestäms maximihalterna av skadliga ämnen i gödselprodukter som tillverkats i enlighet med den nationella förteckningen över typbeteckningar och som släpps ut på marknaden i enlighet med bilaga IV till JSM:s förordning 24/11.

Sidan har senast uppdaterats 8.11.2023