Gödselmedel och gödselfabrikat

Bara sådana gödselfabrikat som har en typbeteckning antingen i den nationella lagstiftningen eller i EU-lagstiftningen får släppas ut på marknaden och importeras. Typbeteckningen innehåller en beskrivning av gödselmedlets egenskaper, framställningsmetod, näringsinnehåll, fastställda kvalitetskrav och eventuella begränsningar för användningen. Gödselfabrikat som finns på marknaden i en annan EU-medlemsstat får släppas ut på marknaden i Finland också på grundval av så kallat ömsesidigt erkännande. Också för de här produkterna gäller samma språk- och säkerhetskrav som för fabrikat enligt den nationella lagstiftningen.

Utöver kraven för typbeteckning ska ett gödselfabrikat uppfylla de allmänna kvalitets- och säkerhetskraven för gödselfabrikat. Sådana är bland annat maximala halter av skadliga metaller samt hygienkrav. Användningen av gödselfabrikat får inte heller medföra fara för att växt- och djursjukdomar sprids eller att miljön smutsas ned.

En produkt som släpps ut på marknaden ska alltid vara försedd med vederbörliga varudeklarationer och förpackningspåskrifter. Märkningarna ska i regel vara skrivna på finska och svenska och tryckta på förpackningen. För produkter i lösvikt kan varudeklarationen ges tillsammans med fraktsedeln.

Gödselfabrikat är enligt lagstiftningen

  • oorganiska och organiska gödselmedel
  • kalkningsämnen
  • jordförbättringsmedel
  • växtunderlag
  • mikrobpreparat
  • biprodukter som används som gödselfabrikat som sådana.

Med gödselmedel avses ämnen och preparat som är avsedda att främja växters tillväxt eller att förbättra skördens kvalitet. 

EG-gödselmedel är enligt gemenskapslagstiftningen oorganiska gödselmedel eller kalkningsämnen som är märkta ”EG-GÖDSELMEDEL”. En produkt får märkas och släppas ut på marknaden som EG-gödselmedel om den uppfyller kraven i förordning (EG) nr 2003/2003 vad gäller tillverkningsmetod, innehåll av växtnäringsämnen samt förpackningspåskrifter. Halterna av växtnäringsämnen i EG-gödselmedel som släpps ut på marknaden i Finland redovisas i grundämnesform, men de kan dessutom redovisas i oxidform.

Kalkningsämnen är oorganiska och organiska ämnen eller preparat som i huvudsak innehåller kalcium eller magnesium eller bägge grundämnena och som vanligen förekommer i oxid-, hydroxid-, karbonat- eller silikatform och som i huvudsak är avsedda att eliminera jordens surhet.

Med jordförbättringsmedel avses ämnen som är avsedda att förbättra markens eller växtunderlagets fysikaliska eller biologiska egenskaper och vars effekt i huvudsak baseras på annat än växtnäringsämnen. Jordförbättringsmedlen kan innehålla näringsämnen.

Växtunderlag är tekniskt bearbetade fasta eller flytande ämnen som är avsedda för odling av växter och till vilka andra gödselfabrikat, såsom gödselmedel eller kalkningsämnen, är eller kan vara tillsatta.

Mikrobpreparat innehåller en eller flera kända mikrobstammar som har konstaterats ha en förbättrande inverkan på växters tillväxt eller näringsupptagning i fråga om en viss växtart eller växtkategori.

En biprodukt som används som gödselfabrikat som sådan är biprodukter som uppstår i samband med verksamheten vid industri-, förbrännings- eller produktionsanläggningar, biogas- eller komposteringsanläggningar eller andra anläggningar samt avloppsreningsverk eller annan motsvarande verksamhet och som kan användas som gödselfabrikat som sådana eller förädlas i viss mån till en mer användbar form. En biprodukt från industrin kan i överensstämmelse med dess egenskaper användas till exempel som gödselmedel, kalkningsämne eller jordförbättringsmedel. 

Sidan har senast uppdaterats 19.3.2019