Gödselmedel och gödselfabrikat

Bara sådana gödselprodukter som uppfyller kraven i den nationella lagstiftningen eller i EU-lagstiftningen får släppas ut på marknaden och importeras. Gödselprodukter som finns på marknaden i en medlemsstat får släppas ut på marknaden i Finland också på grundval av ömsesidigt erkännande.

Gödselprodukten ska uppfylla de allmänna kvalitets- och säkerhetskraven för gödselprodukter. Sådana är bland annat maximala halter av skadliga metaller samt hygienkrav. Användningen av gödselfabrikat får inte heller medföra fara för att växt- och djursjukdomar sprids eller att miljön smutsas ned.

En produkt som släpps ut på marknaden ska alltid vara försedd med vederbörliga varudeklarationer och förpackningspåskrifter. Märkningarna ska i regel vara skrivna på finska och svenska och tryckta på förpackningen. För produkter i lösvikt kan varudeklarationen ges tillsammans med fraktsedeln.

Gödselprodukter är enligt lagstiftningen

  • oorganiska och organiska gödselmedel
  • kalkningsämnen
  • organiska och oorganiska jordförbättringsmedel
  • växtunderlag
  • växtbiostimulanter
  • blandningar av gödselprodukter

Med gödselmedel avses ämnen och preparat som är avsedda att främja växters tillväxt eller att förbättra skördens kvalitet och vars verkan i första hand grundar sig på växtnäringsämnen.

EG-gödselmedel enligt gemenskapslagstiftningen oorganiska gödselmedel eller kalkningsämnen som är märkta ”EG-GÖDSELMEDEL”. EG-gödselmedel enligt förordning (EG) nr 2003/2003 fick tillverkas till och med den 15 juli 2022. Gödselmedel tillverkade före detta datum kan släppas ut på marknaden så länge produkten finns i lager.

Med CE-märkta gödselprodukter avses gödselprodukter tillverkade enligt EU:s förordning om gödselprodukter (2019/1009), som kan förses med CE-märkning. Mer information om CE-märkning hittar du här.

Kalkningsämnen är ämnen och preparat som innehåller oxider, hydroxider, karbonater eller silikater av kalcium eller magnesium och som är avsedda att avhjälpa markens surhet.

Med jordförbättringsmedel avses ämnen och preparat som är avsedda att upprätthålla eller förbättra markens fysikaliska eller kemiska egenskaper, struktur eller biologiska aktivitet, vilkas effekt huvudsakligen baserar sig på andra effekter än växtnäringsämnen. Jordförbättringsmedel kan innehålla näringsämnen.

Växtunderlag är fasta eller flytande ämnen och preparat som är avsedda för odling av växter och svamp och till vilka andra gödselprodukter, såsom gödselmedel och kalkningsämnen, är eller kan vara tillsatta och som inte är jordmaterial på plats.

Växtbiostimulanter är preparat som påskyndar växtens upptag av näringsämnen oberoende av produktens näringsinnehåll och vars enda syfte är att förbättra en eller flera av följande egenskaper hos växten eller växtens rhizosfär: effektiviteten i utnyttjandet av näringsämnen, toleransen mot abiotisk stress, kvalitetsegenskaperna eller tillgången till näringsämnen som är bundna till marken eller rhizosfären.

En blandning av gödselprodukter är ett preparat som består av två eller flera gödselprodukter och där varje gödselprodukt som ingår i blandningen uppfyller de krav som ställs på kategorin i fråga.

Sidan har senast uppdaterats 11.1.2023