Förpackningspåskrifter och varudeklarationer för gödselfabrikat

En person som köper och använder en gödselprodukt ska alltid få en varudeklaration i samband med försäljningen eller överlåtelsen. I fråga om förpackade gödselprodukter ska varudeklarationen vara fäst på förpackningen. Varudeklarationen för en gödselprodukt som levereras utan förpackning kan till exempel följa med fraktsedeln. Märkningar på produkterna ska göras på finska och svenska.

Vilka uppgifter som ska ingå i varudeklarationen beror på vilken lagstiftning som gäller produkten. Gödselprodukter som uppfyller kraven i den nationella lagen om gödselmedel 711/2022 CE-märkta gödselprodukter som uppfyller kraven i EU:s förordning om gödselprodukter 2019/1009 får släppas ut på marknaden. Under den övergångsperiod som anges i lagstiftningen får även gödselpreparat som uppfyller kraven i den upphävda lagen om gödselfabrikat 539/2006 och EG-gödselmedel som uppfyller kraven i EG-förordningen om gödselmedel 2003/2003 släppas ut på marknaden. Märknings- och förpackningskraven på gödselprodukter ska dessutom beakta kraven i förordningen om biprodukter.

Länkar till märkningskrav i enlighet med lagstiftningen:

Här hittar du anvisningar som gäller den nya nationella lagen om gödselmedel.

Här hittar du den upphävda lagen om gödselfabrikat.

Här hittar du anvisningar om förpackningspåskrifter i enlighet med EU:s nya förordning om gödselprodukter.

Här hittar du den upphävda EG-förordningen om gödselmedel (EUR-lex).

På marknaden får också tillhandahållas gödselprodukter som saluförs i en annan medlemsstat och som har importerats till marknaden i Finland genom ömsesidigt erkännande. Märkningarna på dessa produkter kan avvika från märkningskraven i Finlands nationella lagstiftning. Dessa produkter ska dock uppfylla samma språkkrav och krav på renhet i fråga om skadliga ämnen och mikroorganismer som de produkter som uppfyller kraven i nationell lagstiftning.

Sidan har senast uppdaterats 11.1.2023