Förpackningspåskrifter och varudeklarationer för gödselfabrikat

Den som köper och använder gödselfabrikat ska alltid få en varudeklaration i samband med köp eller överlåtelse. Varudeklarationen för förpackade produkter ska vara fäst på förpackningen. När det gäller varor i lösvikt kan varudeklarationen ges till exempel i samband med fraktsedeln. Märkningarna ska vara skrivna på finska och svenska.

Bland annat följande uppgifter ska framgå av förpackningen eller varudeklarationen för ett gödselfabrikat:

 • typbeteckning och handelsnamn
 • egenskaper, såsom näringsämnen, pH eller ledningstal beroende på typen av gödselmedel 
 • sammansättning
 • bruksanvisning
 • tillverkare och/eller importör

På marknaden kan det också finnas gödselfabrikat som finns på en annan EU-medlemsstats marknad och som har förts in till den finländska marknaden på basis av så kallat ömsesidigt erkännande. Märkningarna av dessa produkter kan avvika från märkningskraven enligt Finlands nationella lagstiftning. Också för de här produkterna gäller samma språk- och renhetskrav som för preparaten enligt den nationella lagstiftningen.

Tillåtna avvikelser från de angivna egenskaperna finns i bilaga III till jord- och skogsbruksministeriets förordning 24/11. I avvikelserna ingår osäkerhetsfaktorerna i samband med provtagning och analys av provet.

Att uppge växtnäringsämnen i Finland

När näringsinnehållet i ett gödselmedel uppges måste man beakta att halterna vanligen uppges i oxidform på annat håll i Europa. I de gödselmedel som marknadsförs i Finland uppges näringsinnehållen i grundämnesform. Omvandlingskoefficienter:

 • fosforpentoxid (P2O5) x 0,436 = fosfor (P)
 • kaliumoxid (K2O) x 0,830= kalium (K)
 • kalciumoxid (CaO) x 0,715 = kalcium (Ca)
 • magnesiumoxid (MgO) x 0,603 = magnesium (Mg)
 • natriumoxid (Na2O) x 0,742 = natrium (Na)
 • svaveltrioxid (SO3) X 0,400 = svavel (S)

Omvandlingskoefficienterna ingår också i gödselmedelsförordningen (EG) nr 2003/2003.

Lagstiftning

Bestämmelser om förpackningspåskrifter på gödselfabrikat finns i lagen om gödselfabrikat 539/2006, jord- och skogsbruksministeriets förordning 24/11 samt den nationella förteckningen över typbeteckningar som Livsmedelsverket för. Bestämmelser om förpackningspåskrifter på EG-gödselmedel ingår i EG:s gödselmedelsförordning nr 2003/2003. Dessutom ska biproduktförordningens krav iakttas när det gäller märkningar och förpackningar för gödselfabrikat.

Sidan har senast uppdaterats 20.3.2019