Tillverkning av CE-märkta gödselprodukter

I förordningen är gödselprodukterna indelade i produktfunktionskategorier. För varje produktfunktionskategori ställs olika krav på produkternas funktion, det vill säga på produktens avsedda användning och egenskaper. Dessutom fastställs gränsvärden för den maximala mängden skadliga metaller och patogener för de olika produktfunktionskategorierna. Det finns totalt sju produktfunktionskategorier.

Produktfunktionskategorier

1. Gödselmedel

   A. Organiskt gödselmedel

   B. Organiskt-mineraliskt gödselmedel

   C. Oorganiskt gödselmedel

2. Kalkningsmedel

3. Jordförbättringsmedel

   A. Organiskt jordförbättringsmedel

   B. Oorganiskt jordförbättringsmedel

4. Odlingssubstrat

5. Hämmare

   A. Nitrifikationshämmare

   B. Denitrifikationshämmare

   C. Ureashämmare

6. Växtbiostimulant

    A. Mikrobiell växtbiostimulant
    B. Icke-mikrobiell växtbiostimulant

7. Mekaniskt blandade gödselprodukter

I förordningen fastställs av vilka komponentmaterialkategorier de CE-märkta gödselprodukterna som tillhör de olika produktfunktionskategorierna får bestå. I komponentmaterialkategorierna anges vilka råvaror som är tillåtna i kategorierna och för råvaror som kräver bearbetning anges vilka krav som ställs på bearbetningsmetoderna. Det finns totalt 15 komponentmaterialkategorier.

Kommissionen arbetar fortfarande med sin bedömning av komponentmaterialkategori 10. EFSA har gjort en bedömning av kategorin och utifrån den bereder kommissionen en förordning i syfte att fastställa slutpunkter i tillverkningskedjan för animaliska biprodukter i komponentmaterialkategori 10. Framställda animaliska biprodukter för vilka en slutpunkt fastställts kan användas som råvara i CE-märkta gödselprodukter. Bearbetningen av animaliska biprodukter ska dock även i framtiden skötas i enlighet med kraven i lagstiftningen om biprodukter och anläggningarna ska ansöka om Livsmedelsverkets godkännande av anläggning.

Komponentmaterialkategori

 1. Råvaruämnen och råvarublandningar
 2. Växter, växtdelar eller växtextrakt
 3. Kompost
 4. Rötrester med ursprung i färska grödor
 5. Andra rötrester än rötrester med ursprung i färska grödor
 6. Biprodukter från livsmedelsindustrin
 7. Mikroorganismer
 8. Näringsämnespolymerer
 9. Andra polymerer än näringsämnespolymerer
 10. Framställda produkter i den mening som avses i förordning (EG) nr 1069/2009
 11. Biprodukter i den mening som avses i direktiv 2008/98/EG
 12. Utfällda fosfatsalter och derivat av dessa
 13. Material från termisk oxidation och derivat av dessa
 14. Pyrolys- och förgasningsmaterial
 15. Återvunna material av hög renhetsgrad

Vill du veta mer om hur produktfunktions- och komponentmaterialkategorierna är indelade i olika moduler? Information om modulerna hittar du här.

Sidan har senast uppdaterats 11.1.2023