Ansökan om att ett nytt komponentmaterial ska tas in i förteckningen

Ansökan om att ett nytt komponentmaterial ska tas in i förteckningen görs hos Livsmedelsverket.

Ansökan ska innehålla:
1) ett förslag om ett nytt komponentmaterial,
2) en utredning om att villkoren i 3 mom. är uppfyllda,
3) ett förslag till lämplig komponentmaterialkategori,
4) en beskrivning av ursprunget,
5) en beskrivning av produktionsprocessen eller bearbetningsmetoden,
6) en utredning om den centrala kemiska och biologiska sammansättningen och om de
fysikaliska egenskaperna,
7) provtagnings- och analysmetoder för att mäta väsentliga egenskaper,
8) sökandens kontaktuppgifter.

Nya komponentmaterial kan läggas till i den nationella komponentmaterialkategorin
för gödselprodukter om
1) den gödselprodukt som framställts av dem inte utgör en risk för människors, djurs
eller växters hälsa, säkerheten eller miljön,
2) de förbättrar växters tillväxt eller växtförhållanden eller gödselproduktens användbarhet.

Sidan har senast uppdaterats 4.7.2024