Typbeteckning

agen om gödselmedel (711/2022) upphävde lagen om gödselfabrikat (539/2006), där det fanns bestämmelser om gödselfabrikats typbeteckningar. Enligt övergångsbestämmelserna i lagen om gödselmedel får gödselprodukter vars typbeteckning ingår i den nationella förteckningen över gödselfabrikats typbeteckningar eller i förteckningen över gödselmedelstyper i EG-förordningen tillverkas som nationella gödselprodukter till och med den 31 december 2023. Dessutom får de släppas ut på marknaden till och med den 31 december 2024.

Typbeteckningen för ett gödselfabrikat avser att beskriva gödselmedlets egenskaper såsom sammansättning, användningsändamål eller tillverkningsmetod. Gödselmedlets typbeteckning är information som är viktig för tillsynen så att man kan välja de kontrollanalyser som lämpar sig för produkten i fråga. Förteckningen över typbeteckningar innehåller i samband med typbeteckningen en beskrivning av gödselmedlets egenskaper, tillverkningsmetod, näringsinnehåll, fastställda kvalitetskrav och eventuella begränsningar.

Bara sådana gödselfabrikat vars typbeteckning ingår antingen i den nationella förteckningen över typbeteckningar eller i förteckningen över typer av gödselmedel enligt EG-förordningen får släppas ut på marknaden, tillverkas för utsläppande på marknaden eller föras in i landet. I jord- och skogsbruksministeriets förordning 24/11 om gödselfabrikat har det fastställts krav för olika typer av gödselfabrikat och grupper av typbeteckningar.

Sidan har senast uppdaterats 22.12.2022