Ändringar som gäller årsanmälan

I enlighet med lagen om gödselmedel ska ekonomiska aktörer årligen före utgången av januari lämna en anmälan till Livsmedelsverket om de produkter som aktörerna året innan har tillverkat, importerat och släppt ut på marknaden. Anmälan ska omfatta också produkter som tillverkats för export eller handel på den inre marknaden, råvaror som använts i tillverkningen av produkterna, produkter och råvaror som importerats till Finland från andra medlemsstater samt produkter och råvaror som importerats från länder utanför EU.

En ny punkt i årsanmälan är skyldigheten att lämna uppgifter om produkternas näringsinnehåll, som har lagts till den årliga anmälningsskyldigheten. Näringsinformationen samlas in för beräkning av kväve- och fosforbalansen, inventering av växthusgaser och inventering av ammoniakutsläpp. Uppgifterna kan användas också när man sammanställer uppgifter om uppföljningen av miljöns och i synnerhet jordens tillstånd för rapporteringen till kommissionen. I anmälan ska anges uppgifter om kväve- och fosforhalterna i produkterna. Näringshalterna ska anges för alla produktgrupper.

Sidan har senast uppdaterats 17.11.2023