Kraven på växthälsa då växterna säljs i parti

Många karantänskadegörare och kvalitetsskadegörare sprids genom trädgårdsväxter. På denna sida kan du läsa om växtsundhetskrav relaterade till partihandel med trädgårdsväxter för ett växtförmedlingsföretag.

 Registera dig i Livsmedelsverkets e-tjänst Touko

Företag som bedriver partihandel med trädgårdsväxter registrerar sig i Livsmedelsverkets växtskyddsregister. Registreringskravet gäller både förmedling av plantmaterial för yrkesmässig vidareodling och förmedling av andra trädgårdsväxter. Man registrerar sig i elektroniska tjänsten Touko. I tjänsten kan du registrera dig i växtskyddsregistret och vid behov ansöka om rätt att utfärda växtpass. Nedan på denna sida kan du läsa när en förmedlare av trädgårdsväxter ska ansöka om lov att utfärda växtpass.

Om man förmedlar växtpartier som är färdigt försedda med växtpass behöver man inte utfärda växtpass

Växtpasset är en märkning i enlighet med EU: s växtskyddsförordning (2016/2031), som innehåller basuppgifterna om växtpartiet. Företaget som utfärdar växtpasset intygar att det har inspekterat växtpartiet som egenkontroll med tanke på karantän- och kvalitetsskadegörare och att växterna är fria från dessa skadegörare. I partiförsäljning används växtpasset för alla växter avsedda för plantering. Dessa inkluderar plantor, förökningsmaterial, krukväxter, utplanterings- och grönväxter, utsädespotatis och utsäde (för frön är kravet på växtpass artspecifikt).

Ifall företaget förmedlar växter eller förpackningar som den föregående operatören har försett med växtpass, behöver det inte själv utfärda växtpass för de partier som förmedlas. Då är det inte heller nödvändigt att anhålla om rätt att få utfärda växtpass eller att göra egenkontroll av skadegörare.

Det är dock alltid företagets som förmedlar trädgårdsväxter ansvar att se till att de partier som ska förmedlas har lämpliga växtpass, antingen per växt, per förpackning eller åtminstone per försändelse. Företaget är också skyldigt att anmäla Livsmedelssäkerhetsverket om det misstänker att det finns karantänskadegörare i de växter som ska förmedlas (kasvinterveys@ruokavirasto.fi).

När nya partier bildas, utfärdas alltid ett nytt växtpass

Om ett företag tar ut växter ur förpackningarna och delar upp dem i nya partier måste det utfärda nya växtpass till partierna själv. Då behöver den tillstånd att utfärda växtpass. Växtpass som tillverkats av en annan operatör får inte dupliceras utan  utfärdaren av växtpasset måste utfärda dem själv och förse dem med sitt eget registernummer. Då utförs även egenkontroll av skadegörare, dvs. inspektion av karantän- och kvalitetsskadegörare, i samband med utsändningen. Resultaten av egenkontrollen antecknas.

Spårbarheten och sparande av information

När en karantänskadegörare påträffas behövs information om var de växter som smittats av skadegöraren kom ifrån och vart de skickades. Forsedlar/följesedlar eller motsvarande information om mottagna och avsända försändelser ska sparas i tre år. Förvaring kan ske på papper eller i elektronisk form. Elektronisk arkivering av centralaffären är möjlig om informationen är tillgänglig för inspektören på begäran. Om företaget utfärdar växtpass behåller det också växtpassinformationen för de försändelser det tar emot och skickar.

Produktåtekallelser gäller även för växter

Återkallande görs om en karantänskadegörare upptäcks på växter som redan finns på marknaden. I händelse av återkallande måste förmedlaren av trädgårdsväxter kunna spåra var den har köpt växtpartier och vart de har levererats. Omfattningen av återkallelse beror på vilken skadegörare det är fråga om och hur väl skadegörarens ursprung kan spåras.

Kontaktning

Sidan har senast uppdaterats 6.11.2023