Certifierat utsäde kan spåras ända till startpunkten

3. december 2019

Användning av certifierat, dvs. officiellt granskat utsäde, garanterar en högklassig skörd för såväl yrkes- som hobbyodlare. Certifierat utsäde är av god kvalitet och uppfyller kvalitetskraven i lagstiftningen. Certifierat utsäde kan spåras och man vet var det är producerat, vilka kontroller av utsädet som har utförts och hurdan kvaliteten är.

När det gäller certifierad utsädesproduktion går varje parti att spåra ända till startpunkten för en ny sort. Det här grundar sig på systemet för produktion av utsäde, där det för var och en växtart är fastslaget hur många generationer som får produceras av växtarten. För korn, havre och vete är stamutsädet den högsta utsädesklassen. Av den här utsädesklassen produceras basutsäde och av basutsädet produceras certifikatutsäde av första generationen och av det i sin tur certifikatutsäde av andra generationen. Certifikatutsäde av andra generationen är den utsädesklass som säljs till exempel till dem som odlar bröd-, foder- eller maltkorn.

För vall- och vallbaljväxter samt olje- och spånadsväxter är generationskedjan kort, efter stamutsädet följer basutsädesklassen av vilken man får producera en certifierad utsädesklass.

Garantibevisets färg anger utsädesklassen

Varje utsädesklass har sin egen färg på garantibeviset. Färgerna är samma i alla EU-länder och dessutom också i de länder utanför Europa som är med i OECD:s system för utsädesproduktion. Färgen på garantibeviset för stamutsäde är vit med violett diagonal, garantibeviset för basutsäde är helt och hållet vitt, garantibeviset för certifikatutsäde av första generationen är blått och garantibeviset för certifikatutsäde av andra generationen är rött. Fröblandningar har grönt garantibevis.

Ett handelsparti har en specificerad beteckning, en utsädesodling har ett odlingsgranskningsnummer

Utsädet kan dessutom spåras med hjälp av handelspartiet och odlingsgranskningsnumret. I Finland används ett system där varje handelsparti får en specificerad beteckning som används så länge partiet existerar. Handelspartiet finns angett på garantibeviset där köparen kan kontrollera det.

En annan betydelsefull beteckning är odlingsgranskningsnumret. Varje utsädesodling har ett eget identifikationsnummer. Dessutom måste en aktör som förpackar, importerar eller marknadsför utsäde föra journal över sin verksamhet. I journalen ska aktören för vart och ett handelsparti anteckna till vem partiet har sålts. Om det uppstår problem i samband med partiet kan aktören spåra partiet ända till köparen.

Vakuustodistukset_pieni.jpgGarantibevis.

Läs mera:
Certifiering och garantibevis

Ytterligare upplysningar:
Ritva Vallivaara-Pasto, Livsmedelsverket, tfn 040 833 2482