Certifiering och garantibevis (förutom potatis)

Finland får endast certifierat utsäde marknadsföras. Ett utsädesparti som är avsett för certifering ska alltid härstamma från en godkänd utsädesodling. Efter torkningen levererar utsädesodlaren skörden till ett utsädespackeri som har ett giltigt tillstånd att förpacka utsäde av arten i fråga. Packeriet iordningställer skörden och bildar ett handelsparti av den. En auktoriserad provtagare tar ett representativt prov av partiet och skickar det till Livsmedelsverkets växtanalytikenhet för analys. Om partiet uppfyller kvalitetskraven för ifrågavarande art och utsädesklass kan partiet certifieras. Garantibevisen för det certifierade utsädespartiet trycks antingen vid utsädesenhet eller i packeriet. Ett officiellt granskat utsädesparti kännetecknas av att varje utsädesförpackning är försedd med garantibevis.

Kvalitetskrav för ett utsädesparti som certifieras

Ett handelsparti av utsäde som ska certifieras bör uppfylla kvalitetskraven. Kvalitetskrav har uppställts gällande renhet, grobarhet, fukthalt och växtsjukdomar. Kvalitetskraven härstammar från de förordningar som jord- och skogsbruksministeriet har utgett på basen av lagen om handel med utsäde. Kvalitetskraven för arter som produceras i Finland återfinns i anvisningen Certifieringskrav som berör utsädesproduktionen.

Garantibevis

Garantibevisen för ett utsädesparti trycks efter att utsädespartiet har certifierats. Garantibevisen trycks av myndigheterna eller av packeriet. Alla förpackningar i de utsädespartier som finns på marknaden ska vara försedda med garantibevis.

Förhandsgaranti

Ett utsädesparti kan få ett förhandsgarantibevis för att snabbare kunna levereras till den slutliga köparen. Alla andra bestämningar förutom grobarheten måste då vara gjorda, och utsädespartiet ska till dessa delar uppfylla kvalitetskraven. Grobarheten anges av förpackaren. De slutgiltiga grobarhetsresultaten publiceras på Livsmedeslverkets sidor.

Garantibevis som trycks outplånligt på utsädessäcken

Garantibevis som trycks outplånligt på utsädessäcken kan endast användas för utsädespartier som är slutgiltigt certifierade. Garantibevis som trycks outplånligt på utsädessäcken innebär att man vid förpackandet trycker vissa grunduppgifter på säcken; handelspartibeteckning, månad och år för förslutande eller tidpunkten för den senaste provtagningen (mm/åå) och ett serienummer som identifierar varje förpackning. Utöver detta används leverantörens garantibevis som ges till odlaren, och där bl.a. partiets kvalitetsuppgifter framgår.

Leverantörens garantibevis

Leverantörens garantibevis kan användas för utsädespartier som är slutgiltigt certifierade, och används endast tillsammans med garantibevis som trycks outplånligt.

Leverantörens garantibevis för EG-småförpackningar

Används endast för vall- och vallbaljväxter samt för foderväxter. Packeriet får själv trycka garantibevisen för dessa utsädespartier. En EG-A-förpackning med småfrön är avsedd för 2 kg blandningar för gräsmattor, och en EG-B-förpackning är avsedd för fröblandningar och certifierade utsädespartier upp till 10 kg. Leverantören får trycka dessa leverantörens garantibevis för samtliga certifikatutsädesklasser samt för icke sortbetecknat kommersiellt utsäde.

Importerade utsädespartier

Utsädespartier som importeras måste förses med finskspråkiga garantibevis. Om förpackningarna inte öppnas och är försedda med officiella garantibevis, kan importören/förpackaren själv trycka leverantörens garantibevis på finska för dessa.

Av alla garantibevis som packeriet/importören själv trycker bör man spara ett exemplar för varje handelsparti, och skicka dessa till utsädesenheten med två månaders mellanrum.

Sidan har senast uppdaterats 29.3.2019