Import av frön från Storbritannien för privat bruk efter 1.1.2021

14. december 2020

Import av utsädesfrön av alla växtarter från Storbritannien är möjlig med övergångstidens regler endast fram till utgången av år 2020 förutsatt att fröförsändelsen är framme hos beställaren i Finland senast 31.12.2020. Tullen stoppar fröförsändelser från Storbritannien från och med början av år 2021.

På förutsättningarna för import inverkar det huruvida Storbritannien och EU nått en överenskommelse också om importen av växter och utsädesfrön.

En hobbyodlare kan beställa endast små mängder frön från Storbritannien – ett sundhetscertifikat krävs

Hobbyodlare har kunnat importera eller beställa från webbutiker frön av grönsaker, andra trädgårdsväxter och blommor från Storbritannien för odling. Ovanliga och sällsynta sorter av trädgårdsväxter har särskilt intresserat hobbyodlare. De ingår inte i EU:s gemensamma sortförteckning så import av sådana är inte längre möjlig från och med början av år 2021. Även om de inte heller tidigare ingått i EU:s gemensamma sortförteckning, har det hittills varit möjligt att beställa sådana från Storbritannien av den orsaken, att ingen gränskontroll förekommer för frön inom handeln på EU:s inre marknad.

Prydnadsväxter regleras inte av utsädesdirektivet och import av frön av prydnadsväxter är således fortsättningsvis möjlig med ett sundhetscertifikat.

Hobbyodlare får ändå införa endast 200 gram frön för eget bruk. Den tillåtna mängden kan bestå av frön av flera växtarter. Myndigheterna kontrollerar inte sortuppgifterna om fröna, men också de ska då de införs ha ett sundhetscertifikat. Fröna som införs får inte vara så kallade främmande arter.

Också privatpersoner ska då man beställer frön skaffa ett sundhetscertifikat för inköpet. Det är avgiftsbelagt. Det är också skäl att observera att det inte är möjligt att beställa ett sundhetscertifikat via alla säljare. Sundhetscertifikatet kan inte skaffas för en fröförsändelse i efterskott. En del av fröpartierna kontrolleras också i samband med ankomsten till Finland.

Alternativ i handeln med frön efter årsskiftet  

Om Storbritannien och EU når en överenskommelse, i vilken Storbritannien beviljas överensstämmelse med EU:s system för fröproduktion, är import av alla växtarter och sorter möjlig. Överensstämmelse med systemet för fröproduktion innebär att kraven i den brittiska certifieringen av frön överensstämmer med EU-ländernas.

För alla frön skulle ändå krävas ett sundhetscertifikat och en del av dem skulle undergå kontroll i samband med införseln. Sorterna som importeras skulle också behöva vara registrerade i EU:s förteckning över växtsorter. Många medlemsländer i EU har redan berett sig på detta och sorter som krävs har tagits med i medlemsstaternas sortförteckningar och upprätthållandet av dem har överförts till andra medlemsstater.

Om Storbritannien och EU inte når en överenskommelse, skulle import endast vara möjlig av sådana arter, som inte regleras av EU:s utsädesdirektiv.

Läs mer

Beställning av frön på webben 

Beställning av frön av grönsaksväxter på webben (på finska)

EU Plant variety database

Främmande arter 

Mer information

sektionschef Ritva Vallivaara-Pasto, tfn 040 833 2482
överinspektör Toni Valo, tfn 050 471 7076
förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi