Kvaliteten av utsäde börjar med odlingsgranskning

5. september 2019

Alla åkerskiften, där utsäde för försäljning odlas, ska granskas. Målet är att säkerställa att det producerade utsädet är artrent, friskt och av den sort som har uppgetts. Odlingsgranskning är en lagstadgad verksamhet som görs enligt internationellt godkända principer. Yrkeskunniga utsädesodlare känner till praxis för utsädesproduktionen och dess särskilda krav. 

Odlingsgranskarna i nyckelposition

Odlingsgranskaren söker och söker men vill inte hitta något – alltså flyghavre, främmande arter eller sorter eller sjukdomar som sprids med utsädet. Odlingsgranskningarna görs av inspektörer som är auktoriserade av Livsmedelsverket. Granskningarna administreras och koordineras av Utsädesenheten, som också fattar beslut om godkännande av utsädesodlingar.

Sortäktheten är viktig

Med sortäkthet avses att odlingen är av den uppgivna sorten och att inga andra sorter finns med i odlingen. Sortäktheten kan inte korrigeras genom att iståndsätta utsädespartiet eller på annat sätt efter tröskningen. Fel sort kan exempelvis försämra mältningen eller vara olämplig för odling på ett visst område. Inspektören undersöker växternas sortäkthet utgående från färgegenskaper, utvecklingsrytm, axets utseende och kornens kännetecken.

I en utsädesodling måste man också beakta vilka växter som odlats på åkern under de föregående åren så att ingen sammanblandning med föregående års växtlighet kan ske. För korspollinerade arter krävs ett minimiavstånd till en annan växtlighet av samma art för att förhindra oönskad korsning.

Odlingsgranskaren undersöker också andra aspekter som är viktiga med tanke på skördens kvalitet såsom sjukdomar, ogräsväxter och förekomst av andra odlingsväxter. Granskaren kan rekommendera rensning av odlingen eller att en del av växtligheten ska slås. Målet är att förbättra skördens kvalitet, vilket i sista hand är till nytta för utsädesodlaren och den som ska förpacka utsädespartiet.

Certifierat utsäde är fritt från flyghavre

Granskarna söker speciellt flyghavre, som inte får förekomma i en utsädesodling. I Finland är den areal som är besmittad med flyghavre lyckligtvis betydligt mindre än i andra EU-länder. Odlingsgranskarna är i nyckelposition i bekämpningen av flyghavre, eftersom skörden från en utsädesodling kan spridas till kanske tio olika gårdar.

 

Läs mer om utsädesproduktion