Utsädespotatisens förpackningstillstånd och register

Förpackningstillstånd

Vid beviljande av förpackningstillstånd säkerställer Livsmedelsverket att företagets verksamhetsförutsättningar såsom lokaler, anläggningar, personalens yrkesskicklighet och bokföringen är i skick.

Enligt utsädeslagstiftningen måste ett packeri som förpackar utsädespotatis ha ett giltigt förpackningstillstånd. Förpackningstillstånd ska sökas skriftligen hos Livsmedelsverket.

Ett förpackningstillstånd är i kraft högst fem år i taget. Tillstånd kan också beviljas för en kortare tid, i synnerhet när packeriets teknik eller verksamhetssätt behöver förbättras. Tillståndet söks med en blankett som fås från Livsmedelsverket och ska sökas på nytt senast tre månader innan giltighetstiden upphör.

Om utsädespotatis kontrolleras och certifieras för marknadsföring till ett land utanför EU (t.ex. Ryssland eller Turkiet), ska utsädespotatisen uppfylla kraven i förordningen om marknadsföring av utsädespotatis gällande förpackningstillstånd, anmälningsplikt och register.  

Livsmedelsverket arrangerar utbildning för packeripersonalen. Före beviljandet av förpackningstillstånd testar Livsmedelsverket yrkeskunskapen hos packeriets ansvarspersoner.

Packerisyn

Innan förpackningstillståndet beviljas ska en packerisyn förrättas av särskilt auktoriserade personer. Ett protokoll upprättas över synen. Tillståndet beviljas på basis av tillståndsansökan, syneprotokollet och den konstaterade yrkeskompetensen.

Enligt lagen om handel med utsäde förutsätter beviljandet av tillstånd att sökanden förfogar över tillräckliga anordningar och annan utrustning samt yrkeskunnig personal, så att utsädespartierna kan göras marknadsföringsdugliga.

Enligt förordningen om handel med utsädespotatis ska följande funktioner i packeriets verksamhet vara ordnade på ett tillämpligt sätt:

 • utsädespotatispartierna hålls separat från varandra,
 • provtagning,
 • odling av utsädespotatis om packeriet också har egen produktion av utsädespotatis,
 • inköp och användning av råpartier,
 • sorteringsbokföring och bokföring över användningen av partierna,
 • märkning av råpartier,
 • märkning av färdiga partier,
 • rensning av utsädespotatispartier,
 • förpackande,
 • applicering och tryckning av garantibevis,
 • bokföring över garantibevisen (när bevisen trycks av packeriet),
 • lagring och lagerbokföring,
 • rengöring och desinficering av packeriets lokaler, anordningar och lagerlådor innan en ny skörd tas emot,
 • de krav som ska beaktas vid lagring av annan potatis,
 • lagenlig våg.

Vågarna som används för bestämning av försäljningsförpackningarnas pris i utsädespackerierna ska vara typgodkända och justerade. I praktiken ska det finnas en våg som mäter med tillräcklig noggrannhet för varje förpackningsstorlek som framställs i packeriet.

Justeringskravet baserar sig på justeringslagen (219/1965) och justeringsförordningen (370/1992) och de tekniska författningar som utfärdats med stöd av dessa. Enligt lagen ska sådana mätningsredskap justeras som används för bestämmande av ekonomisk fördel i allmän handel och rörelse samt på allmän försäljningsplats. Mätningsanordningarna övervakas i Finland av Säkerhetsteknikcentralen (TUKES), och besiktningsorganet Inspecta Tarkastus Oy ansvarar för justeringar och typbesiktningar.

Näringsidkares anmälningsplikt

Förpackare, marknadsförare, importörer och exportörer av utsäde är enligt lagstiftningen skyldiga att anmäla till Livsmedelsverket om inledandet och avslutandet av sin verksamhet och om förändringar i den. Av anmälan ska framgå näringsidkarens namn, verksamhetsställe och kontaktinformation samt verksamhetens art och omfattning.

Anmälan som gäller inledande av verksamheten ska lämnas in till Livsmedelsverket minst sju dagar innan verksamheten inleds. Anmälan om nedläggning av eller förändringar i verksamheten ska lämnas in omgående. Blanketten finns på Livsmedelsverket webbplats.

Register

Registerförandet är en väsentlig del av näringsidkarens verksamhet. Dess viktigaste syfte är att göra det möjligt att spåra ett utsädespotatispartis ursprung.

Enligt lagstiftningen ska ett utsädespotatispackeri föra register över alla handelspartier av utsädespotatis och förvara informationen i minst tre år för granskning.  Packeriet ska också införa i registret information om de beslut om odlingsgranskningar, de mottagningsbevis och den lagerbokföring som gäller råpartier av utsädespotatis. Dessutom ska packeriet enligt Eviras direktiv spara analysintygen och certifieringsbesluten.

Registret ska hållas uppdaterat och innehålla följande information om varje parti:

Vid försäljning av ett handelsparti

 • säljare
 • handelspartiets referensnummer
 • namn och kontaktuppgifter till köparen i det första handelsledet
 • handelspartiets vikt/såld mängd
 • leveransdatum.

Vid köp av ett handelsparti

 • säljare
 • handelspartiets referensnummer
 • handelspartiets vikt/inköpt mängd
 • leveransdatum.

Livsmedelsverkets direktiv är att mottagningarna och leveranserna bokförs i registret per handelsparti så att de är länkade till affärsbokföringen. I samband med vidare marknadsföring av utsädet antecknas handelspartiernas referensnummer på fraktsedeln och försäljningsfakturan.

Enligt utsädespotatisförordningen omfattar detaljhandlarnas skyldighet att föra register för utsädespotatisens del inte förpackningar på 25 kg eller mindre.

Sidan har senast uppdaterats 2.7.2019