Utsädespotatisens laboratorieundersökningar och kvalitetskrav

Laboratorieundersökning av potatiscystnematod

Inskickandet av proverna är på uppdragsgivarens ansvar. Alla prover skickas för laboratorieundersökningar till Livmedelsverket i Loimaa. För säker bestämning av växtskadegörare kan Livsmedelsverket skicka prover vidare till Livsmedelsverkets växtskadegörarlaboratorium i Helsingfors.             

Jordprovet undersöks i sin helhet. Potatiscystnematodens cystor avskiljs från jorden genom tvättning och identifieras i mikroskop. Vid behov görs färgning och artbestämning med molekylära metoder.  

En förutsättning för produktion av utsädespotatis är att inga potatiscystnematoder konstateras på åkern.

Om potatiscystnematoder konstateras på en lägenhet vidtas vidare åtgärder enligt växthälsolagstiftningen under övervakning av Livsmedelsverkets enhet för växthälsa.

Ringröteundersökningar i laboratorium

Ljus och mörk ringröta testas med immunofluorescens (IF)-metoden. Testmetoden baserar sig på antikroppar som identifierar sjukdomsalstraren. Om det på basis av det första testet kan misstänkas att provet innehåller ringröta, skickas provet för vidare undersökningar.

Virusundersökningar i laboratorium samt kvalitetskrav

Virus testas med ELISA-metoden, som baserar sig på antikroppar. För testet drivs potatisen upp i växthus, och minimitiden för virustester är därför sex veckor på hösten och fyra veckor på våren.

 

Vid laboratorieundersökning av knölskörd av utsädespotatis får virussjukdomar förekomma högst (%)

   Stamutsäde   Basutsäde  
Virus

Unions-
klass
PBTC 

Unions -
klass
PB

Union-s
klass

Unions-
klass
SE

Unions-
klass
E

Y 0 0 1 1 2

Virus i den första generationen av avkomlingar

Enligt lagstiftningen ska virusförekomsterna begränsas också i den följande fältgenerationen. Det är viktigt att notera att virusförekomsten inte heller i den lägsta utsädesklassen får överstiga 10 %. Livsmedelsverket kan undersöka tillsynsprover på basis av en riskbedömning.

 

Antal växter bland växter i den första generationen av avkomlingar som visar syptom på virussjukdom

  Stamutsäde Basutsäde Certifikatutsäde
Virus   Unions- klass
PBTC
Unions- klass
PB

Unions- klass
S *

Unions- klass
SE *

Unions- klass
E *

Unions- klass
A **

Unions- klass
B
**

%  0 0,5 1,0 2,0 4,0 8,0 10,0

* i den första generationen av avkomlingar får antalet ickesortäkta växter och växter av främmande sorter inte överstiga 0,25 %
** i den första generationen av avkomlingar får antalet ickesortäkta växter och växter av främmande sorter inte överstiga 0,5 %

Sidan har senast uppdaterats 2.7.2019