Utsädespotatisens lagergranskning

Vid lagergranskningen gör en inspektör som auktoriserats av Livsmedelsverket en okulär granskning av knölarna, där man bedömer förekomsten av olika skador och växtsjukdomar samt uppfyllandet av kraven för storleksklasserna.

Märkning av lagerlådorna 

Packeriet ansvarar för att lagerlådor eller andra motsvarande förpackningar är märkta på ett urskiljbart sätt. Garantibevis används endast på förpackningar i vilka utsädespotatis marknadsförs, inte på mellanlagringslådorna. Packeriet måste ha ett märkningssystem med hjälp av vilket osorterad, sorterad och granskad vara samt avfall kan skiljas från varandra. Man kan använda sig av till exempel färg- eller streckkoder. Varje lagerlåda bör vara försedd med åtminstone följande uppgifter:

 • odlingsgranskningsnummer för råpartier och handelspartiets referensnummer för granskad vara
 • sort
 • utsädesklass
 • vid behov hanteringsskedet (t.ex. ”granskad”)

Förutsättningar för lagergranskning  

Enligt lagstiftningen ska utsädespotatisen alltid lagergranskas innan den levereras till kunden.

Ett garantibevis ges åt inspektören, som fäster det på protokollet över lagergranskningen. Granskningen görs både genom att man bedömer skador på knölens yta och genom att knölarna klyvs.

Ett delparti får vara högst 50 ton och en överskridning på högst 5 % av vikten tillåts. Kontrollprovet tas från minst tio förpackningar.

Enligt Livsmedelsverkets anvisningar är knölprovets storlek 400 knölar/delparti i stam- och basutsädesklasserna. I stam- och basutsädesproverna skärs alla knölar upp vid lagergranskningen.

I certifikatutsädesklasserna är provstorleken minst 10 kg/10 ton och lagergranskningen är lindrigare. Knölarna tvättas inte, och de skärs enligt inspektörens bedömning upp i packeriets utrymmen. Om det verkar som att ett delparti kommer att underkännas skärs provet upp och undersöks i sin helhet. I certifikatutsädesklasserna meddelas ett detaljerat resultat av provet endast om provet skärs upp i sin helhet.

Kvalitetskrav för utsädespotatis vid undersökning av knölprov 
 

 1. I unionsklasserna A och B tillåts jord och skräp högst 2 viktprocent. I unionsklasserna S, SE och E tillåts jord och skräp högst 1 viktprocent.
 2. Högsta tillåtna förekomst av torröta och blötröta i basutsäde (unionsklasserna S, SE och E) och certifikatutsäde är högst 0,5 viktprocent, varav 0,2 viktprocent blötröta. 
 3. Mängden potatis som har yttre skador, inklusive missbildade eller skadade knölar, får inte överstiga 3 viktprocent.
 4. Mängden potatis som är angripen av vanlig skorv (mer än en tredjedel av knölytan) får inte överstiga 5 viktprocent.
 5. Mängden potatis som är angripen av pulverskorv får inte överstiga 3 viktprocent (pulverskorv täcker 1/10 av knölytan)
 6. Mängden potatis som är angripen av lackskorv får inte överstiga 5 viktprocent (lackskorv täcker 1/10 av knölytan)
 7. Mängden knölar som är skrumpna på grund av överdriven uttorkning eller uttorkning orsakad av silverskorv får inte överstiga 1,0 viktprocent.
 8. Farliga skadegörare får inte förekomma i utsädespotatis.
 9. Stamutsäde och basutsäde får inte visa visuella symptom på moptopvirus.

Den totala andelen som avses i punkterna 2–7 får inte överstiga 6 viktprocent när det gäller unionsklasserna S, SE och E och inte 8 viktprocent när det gäller unionsklasserna A och B.

Enligt Livsmedelsverkets tolkning förkastas det aktuella delpartiet om moptopvirus hittas vid granskningen av utsädespotatisen. I certifikatutsädesklasserna finns inget krav gällande moptopvirus, men om moptopvirus hittas ska inspektören anteckna detta i protokollet.

Sorteringsstorlek 

I lagstiftningen har fastslagits att utsädespotatisen ska sorteras så att den inte passerar ett såll med kvadratiska maskor där storleken på maskorna är 25 x 25 mm. 

I ett parti med utsädespotatis får skillnaden i knölstorlek vara högst 25 mm. Om knölstorleken överstiger 35 mm ska sorteringen vara sådan att skillnaden mellan den största och den minsta knölstorleken är ett tal som är delbart med fem.

Certifieringsbeslut

Enligt lagstiftningen fattar Livsmedelsverket beslut om certifiering när utsädespotatisen har godkänts i alla skeden av kontrollen. Om partiet i något skede av kontrollen inte uppfyller kvalitetskraven fattar man beslut om förkastande.

 

Sidan har senast uppdaterats 29.3.2019