Utsädespotatisens odlingsgranskning

Syftet med odlingsgranskningen är att säkerställa att man på odlingen kan producera utsädespotatis av god kvalitet. Vid granskningen konstaterar man bland annat förfrukterna, beståndets sortäkthet och växtsjukdomssituationen. Odlingsgranskningen utförs av en av Livsmedelsverket auktoriserad odlingsgranskare.

Begäran om odlingsgranskning

Begäran om odlingsgranskning lämnas in senast 22.5 med den förhandsifyllda tabellen som skickas ut av Livsmedelsverket. Det är viktigt att kontrollera att lägenhetssignumet är rätt. Försenad begäran medför en tilläggsavgift enligt avgiftsförordningen. Begäran om odlingsgranskning returneras till e-postadressen viljelystarkastus@ruokavirasto.fi. Begäran om granskning görs i allmänhet av utsädesaffärens representant.

Odlingsbegränsningar

På odlingar som framställer stamutsäde eller basutsäde får enligt lagstiftningen inte produceras annan potatis än officiellt granskad utsädespotatis eller den egna gårdens förökningsmaterial av utsädespotatis utan marknadsföring enligt punkt 6.3 i anvisningen. 

På odlingar som framställer utsädespotatis av kategorin certifikatutsäde får annan potatis produceras samtidigt med den utsädespotatis som ska certifieras bara under förutsättning att de andra potatisodlingarna har anlagts med åtminstone certifikatutsäde.

Vid gemensam användning av åkermaskiner är det alltid skäl att beakta risken för spridning av växtsjukdomar och skadegörare. Jordmaterial som transporteras med maskinerna utgör alltid en betydande smittorisk.

Produktionsområdet för högklassig utsädespotatis (Tyrnävä och Liminka) har egna bestämmelser som reglerar utsädesproduktionen (lag 574/2002, kommissionens beslut 2014/105/EU). Inom produktionen av matpotatis på området följer man gällande lagstiftning för High Grade-området.

Enligt Livsmedeslverkets tolkning räknas också demonstrationsrutor och små skiften för husbehovsodling på en utsädespotatislägenhet som produktion av matpotatis, om dessa finns på en stödberättigad åker. I samband med odlingsgranskningen granskas även husbehovspotatisen och arealen antecknas i protokollet. Om husbehovspotatisen lagras i utsädespotatislagret utförs såväl nematod- som ringrötetest.

Begränsningar som gäller förfrukter

Enligt lagstiftningen får odling av utsädespotatis inte ske på ett skifte där potatis har odlats, lagrats eller hanterats om inte minst två år har förflutit från detta.  Detta innebär i praktiken att minimikravet för växtföljden är ett år potatis och två mellanår.

Sorter av stärkelsepotatis i certifierade utsädesklasser får odlas högst två år i rad.  Livsmedelsverket gör upp en lista över sorterna av stärkelsepotatis (bilaga 1), och sorten ska vara densamma under båda åren. Därefter ska det på skiftet odlas något annat än potatis i två års tid.

Farliga skadegörare

Enligt lagstiftningen får det på platser där utsädespotatis odlas, i åkrar, bland växterna eller i potatisskörden inte förekomma farliga skadegörare som avses i lagstiftningen om växtskydd.

Sådana farliga växtskadegörare är bl.a. ljus ringröta (Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus), mörk ringröta (Ralstonia solanacearum), potatiskräfta (Synchytrium endobioticum) och potatiscystnematoderna (gul potatiscystnematod Globodera rostochiensis, vit potatiscystnematod G. pallida). Om en farlig skadegörare observeras på en lägenhet vidtas fortsatta åtgärder enligt lagen om skydd för växters sundhet under övervakning av Eviras enhet för växthälsa.

Odlingsgranskningskrav

Enligt lagstiftningen odlingsgranskas stamutsädesproduktion på friland och basutsädesodlingar minst två gånger och de övriga utsädesklasserna minst en gång.

De lagstadgade kvalitetskraven för växtbeståndet vid odlingsgranskningen framgår av tabellen nedan.

Kvalitetskrav vid kontroll av utsädepotatisodlingen växter på fält

   Stamutsäde  Basutsäde Certifikatutsäde 
 

 Unions-klass
PBTC

Unions-klass
PB 

Unions-klass
SE  

Unions-klass
SE

Unions-klass

 Unions-klass
A

Unions-klass

Äkthet
minst %

100 99,9 99,9 99,9 99,9 99,8 99,5

Stjälkbakterios
får inte
överstiga %

0 0 0,1 0,5 1,0 2,0 4,0

Symptom
orsakade av mosaikvirus eller bladrullvirus högst %

0 0,1 0,2 0,5 0,8 2,0 6,0

Odlingen ska vara fri från farliga skadegörare.   

Odlingsgranskningsbeslut

Efter att jordprovet för potatiscystnematoder har kontrollerats officiellt i laboratorium och åkern där utsädespotatisen produceras har odlingsgranskats fattarLivsmedelsverket beslut om godkännande eller förkastande av odlingen. Ett beslut om godkännande kan också innebära godkännande till en lägre utsädesklass än den begärda. Beslutet delges såväl odlaren som uppdragsgivaren, och båda har besvärsrätt enligt besvärsanvisningen.

Sidan har senast uppdaterats 2.7.2019