Utsädespotatisens provtagning

De flesta växtsjukdomar och övriga skadegörare kan bestämmas tillförlitligt endast med laboratoriemetoder. Utgångspunkten för ett lyckat laboratorietest är ett representativt prov. Proverna tas alltid av en provtagare som auktoriserats av Livsmedelsverket.

Kontroll av potatiscystnematod i utsädespotatisproduktionen

Enligt lagstiftningen bör en officiell kontroll av potatiscystnematod utföras före grundandet av en utsädesodling.

I praktiken ger Livsmedelsverket direktiv om att man låter utföra provtagningen senast under hösten som föregår sättningen. Nematodkontrollen kan utföras till och med flera år i förväg, eftersom den är giltig tills man nästa gång odlar eller lagrar potatis eller någon annan av potatiscystnematodens värdväxter på åkern.

Livsmedelsverket rekommenderar att uppdragsgivarna beställer jordprovtagning från hela basskiftet.

Om man odlar utsädespotatis två år i följd ska kontrollen av potatiscystnematod enligt lagstiftningen göras före vardera växtperioden. Detta gäller de sorter av stärkelsepotatis som finns på Livsmedelsverkets lista. Om man odlar eller lagrar potatis på åkern kan jordproverna tas först efter skörden eller efter att lagringen har upphört.

Undantagsvis kan jordprov också tas under odlingsårets vår, varvid både provtagningen och bestämningen utförs brådskande och en förhöjd avgift tas ut enligt avgiftsförordningen. Det bör noteras att odlaren även då ansvarar för att utsädespotatisen inte sätts innan resultaten är färdiga.

En godkänd undersökning av potatiscystnematod är en förutsättning för odlingsgranskning av utsädespotatis.

Jordprovtagning på produktionsområdet för högklassig utsädespotatis


På området i Liminka och Tyrnävä är provstorleken vid nematodprovtagning alltid 200 ml/ha, oberoende av odlingshistorien eller eventuell odling av matpotatis i växtföljden.

Provets minimistorlek är dock alltid 100 ml.

Jordprovtagning på övriga områden

Jordprovets standardstorlek är 1 500 ml/ha, bestående av minst 100 delprover/ha.  Denna används dock endast när någon annan potatis än utsädespotatis har odlats på åkern under någon av de sex växtperioderna som föregår kontrollen och ingen kontroll av potatiscystnematod har utförts under dessa år. Kartläggning av potatiscystnematod betraktas som officiell kontroll.

En mindre provstorlek på 400 ml/ha kan användas när provstorleken på 1 500 ml redan har använts på åtta hektar vid provtagning efter annan potatis än utsädespotatis. Provstorleken kan därefter minskas till 400 ml/ha. I detta fall kan provstorleken inte ytterligare minskas till 200 ml/ha.

Provstorleken 400 ml/ha kan användas som basprov när växtföljden endast innehåller utsädespotatis eller skiften där mera än sex år har förflutit sedan odling av annan potatis. Provstorleken kan då efter fyra hektar minskas till 200 ml/ha.

De mindre provstorlekarna 400 ml/ha (vid odling av annan potatis) eller 200 ml/ha (endast utsädespotatis) får användas så länge potatiscystnematod inte påträffas på lägenheten. Det är till exempel möjligt att följande år fortsätta provtagningen direkt med prov på 200 ml, om inga nematoder eller cystor har påträffats.

Provstorleken multipliceras med provtagningsområdets areal. Om provet till exempel tas från 2,5 ha och provstorleken är 400 ml/ha, är provets totalmängd 2,5 ha x 400 ml = 1 000 ml.

Provets minimistorlek är dock alltid 100 ml.

Övrig potatisproduktion och potatiscystnematoder

Om man i ett lager för utsädespotatis förvarar eller hanterar annan potatis än utsädespotatis, bör jordprover från odlingarna av den övriga potatisen testas för potatiscystnematod.

Provtagning för ljus och mörk ringröta samt virus

En auktoriserad inspektör beställs på hösten för att ta prover från råskörden av utsädespotatis för undersökning av virus och ringröta. Provtagningen beställs med en Excel-samlingslista som skickas till Livsmedelsverket. Provet kan tas från åkern under tiden mellan blastdödningen och upptagningen, i samband med fyllningen av lagret eller från det slutliga lagret.

Provet bör kunna tas från hela partiet, och provtagaren kan vid behov begära att förpackaren flyttar på lådorna. Förpackaren ska se till att provtagningen kan utföras på ett säkert sätt.

Virusprovet består av 200 knölar/odling. Ringröteprovet består av 200 knölar per påbörjade tre hektar. I praktiken tar man från en odling på 6,5 hektar (utsädesklassen t.ex. unionsklass E) 600 knölar för laboratorieundersökning. Ett ringröteprov och ett virusprov bildar ett sammansatt prov, och resten av ringröteproverna är separata. Från odlingen på 6,5 ha i exemplet kommer 3 delprover: ett sammansatt virus- och ringröteprov (200 knölar/säck) och två ringröteprover (200 + 200 knölar), totalt 600 knölar.

Stamutsäde och basutsäde testas alltid för Y-virus. Certifikatutsädesklasserna unionsklass A och unionsklass B testas inte. Den första fältgenerationen av stamutsäde eller stam- eller basutsäde vars grundutsäde härstammar från ett annat EU-land testas för sex virus (Y-, A-, X-, S-, M- och bladrullvirus (PLRV)).Förekomsten får vara högst 0 procent av respektive virus.

Provernas hanteringsordning

Livsmedelsverket rekommenderar att proverna skickas till Livsmedelsverket i Loimaa i den ordning som man planerar att sortera och förpacka utsädespotatisen. Proverna av de mest brådskande leveranspartierna skickas först.

Om man vill att analysen görs som brådskande antecknas detta på säcken, och dessutom skickas en särskild lista över prover med förtur. För prover som antecknats som brådskande tas en tilläggsavgift ut enligt gällande prislista.

Ringrötetester på annan potatis

Om annan potatis än utsädespotatis lagras i utsädespotatislagret måste enligt lagstiftningen också denna potatis testas för ljus ringröta.  En kort lagringstid möjliggör inget undantag till denna regel.

Förpackaren ombeds omedelbart meddela provtagaren att det finns sådan annan potatis i lagret och beställa provtagning.

Sidan har senast uppdaterats 29.3.2019