Aviär influensa (fågelinfluensa) och svininfluensa

Influensa A-virus som hör till familjen Ortomyxo förekommer hos människor och flera djurarter, till exempel fåglar, svin och hästar. Influensastammarna är specifika för varje art och i regel smittar de inte från en art till en annan. Flera undertyper av A-viruset är kända och de avviker från varandra vad gäller förmågan att alstra sjukdom. Klassificeringen av influensvirusen av typ A i undertyper bygger på två ytproteiner som är hemagglutinin (H) och neuraminidas (N). Av influensa A-virusets hemagglutininer känner man till 16 varianter och av neuraminidas 9 varianter, som man hänvisar till med virusets undertyp, till exempel H5N1.

Enligt dagens uppfattning finns samtliga influensa A-virus genetiska material i huvudsak hos sjöfåglar, som bevarar stammarna i naturen. Influensa A-virus kan undergå mutation. Bland annat svin har receptorer i sina luftvägar som binder A-virus från såväl svin som människan och fåglar. Om ett svin samtidigt smittas av influensavirus från människan eller olika djurarter kan nya influensaviruskombinationer uppkomma. Nya virusmutationer kan uppstå även när fåglars och människors virus förenas.

Influensavirus förstörs vid normal matlagningstemperatur (över 70 °C).

Aviär influensa och svininfluensa hos människor

Aviär influensa 

Aviärt influensavirus av undertyp H5N1 härstammar från Asien och har smittat förutom fåglar även människor i flera olika länder. Från och med 2006 ska influensa H5N1-fall hos människor anmälas till det riksomfattande registret över smittsamma sjukdomar även i Finland. Inte ett enda fall har konstaterats i Finland.

Svininfluensa 

Trots att influensavirus är vanliga hos svin globalt finns endast enskilda fall beskrivna där svinets svininfluensavirus har smittat från svin till människor. Det pandemiska A(H1N1)-influensaviruset som konstaterades i början av 2009 innehåller influensavirusgener från svin, fåglar och människan. Även om viruset genetiskt närmast påminner om svinets influensavirus, är det ändå inte fråga om svinens egentliga svininfluensavirus.

Aviär influensa och svininfluensa hos djur

Aviär influensa

Aviär influensa är en infektionssjukdom hos fåglar som orsakas av influensa A-viruset och som förekommer över hela världen. Alla fåglar anses vara mottagliga för sjukdomen, men vissa arter är mera resistenta mot smitta än andra. Influensa A-virusen förökar sig i fågelns tarmsystem och utsöndras i stora mängder med avföringen, och när de hamnar i vatten sprider de sig till andra fåglar. Enligt sjukdomsbilden hos fåglar indelas de aviära influensatyperna i lågpatogena och högpatogena.

Förekomsten av aviär influensa har följts årligen hos fjäderfä och vilda fåglar sedan 2003.

Figur: Undersökningar av aviär influensa hos vilda fåglar och fjäderfä från och med 2003 (pdf)

Svininfluensa 

Svininfluensa är en sjukdom i svins luftvägar som orsakas av ett influensa A-virus. Svininfluensa beskrevs första gången som en sjukdom hos svin i början av 1900-talet. För närvarande förekommer svininfluensa förutom i Nord- och Sydamerika även i de flesta länder i Europa och Asien.

Sjukdomen konstaterades första gången hos svin i Finland 2009. Viruset är av typen H1N1 och det påminner om virusstammar som isolerats hos europeiska svin. Av de gårdar som skickade svin till slakt 2009 tycktes antikroppar mot svininfluensa ha funnits på cirka 30 %. Det finns ändå inte exakt information om hur utbredd sjukdomen är i Finland.

Pandemiskt A(H1N1)-2009 influensavirus 

Det pandemiska A(H1N1)-influensavirus som spred sig i befolkningen under 2009 och orsakade sjukdom hos människor har också konstaterats på olika håll i världen hos olika djurarter, till exempel svin, kalkoner och frettar. Viruset orsakar i huvudsak lindriga symtom hos djur. I de fall där smittkällan har kunnat utredas har människan visat sig vara smittkälla för djur. Viruset har påvisats hos svin i Finland.

Sidan har senast uppdaterats 15.1.2024