Koirien ja kissojen sukusolujen ja alkioiden siirrot

HUOMIO! Lue ensin pääsivulta löytyvät muut siirtoihin liittyvät vaatimukset ohjeistuksineen.

Tämä ohje koskee kaikkia niitä toimijoita, jotka siirtävät tässä ohjeessa tarkoitettuja koirien ja kissojen sukusoluja ja alkioita Suomesta EU-maihin, Norjaan tai Sveitsiin ja tuovat niitä Suomeen EU-maista, Norjasta tai Sveitsistä. Vaatimukset koskevat vain koirien ja kissojen sukusoluja ja alkioita, jotka on kerätty alkaen 21.4.2021 ja sen jälkeen.

Eläinterveysvaatimukset

Toimijat saavat siirtää muihin jäsenvaltioihin vain sellaisista koirista ja kissoista kerättyjä sukusoluja ja alkioita, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:

 1. ne ovat syntyneet ja olleet syntymästään saakka unionissa tai saapuneet unioniin, unioniin saapumista koskevien vaatimusten mukaisesti;
 2. ne tulevat pitopaikasta, jossa ei ole vahvistettu esiintyneen raivotautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa vähintään 30 päivän aikana ennen siemennesteen, munasolujen tai alkioiden keräyspäivää;
 3. niissä ei ole ilmennyt tautioireita siemennesteen, munasolujen tai alkioiden keräyspäivänä;
 4. ne on tunnistusmerkitty niihin asetetulla mikrosirulla tai selkeästi luettavissa olevalla tatuoinnilla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 576/2013 (17) 17 artiklan 1 kohdan mukaisesti tai tunnistettu asetuksen (EU) 2019/2035 70 artiklan mukaisesti;
 5. niille on annettu delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 liitteessä VII olevassa 1 osassa vahvistettujen kelpoisuusvaatimusten mukainen raivotautirokotus;
 6. niiden osalta on noudatettu kaikkia muita tauteja tai tartuntoja kuin raivotautia ehkäiseviä delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 liitteessä VII olevassa 2 osassa vahvistettuja terveystoimenpiteitä;
 7. niitä ei ole käytetty luonnolliseen siitokseen vähintään 30 päivän aikana ennen siemennesteen, munasolujen tai alkioiden keräystä eikä keräysjakson aikana.

Siirtotarkastus ja lähetystä seuraava eläinterveystodistus

Lähetys on tarkastettava ennen siirtoa. Tarkastuksen tekee valvova virkaeläinlääkäri viejän pyynnöstä. Toimijan on ilmoitettava ennakolta lähetysten suunnitellusta siirrosta ja toimitettava erää koskevat tiedot virkaeläinlääkärille. 

Virkaeläinlääkärin on suoritettava

 1. kuljetusastian silmämääräinen tarkastus seuraavien seikkojen tarkastamiseksi:
  1. toimijan kuljetusastiaan kiinnittämä sinetti ja merkitsemä numero tai
  2. jos tarpeen, kuljetusastiaan sijoitetut sukusolut ja alkiot, jolloin virkaeläinlääkärin on sinetöitävä ja numeroitava kuljetusastia tarkastuksen jälkeen
 2. toimijan toimittamien tietojen asiakirjatarkastus seuraavien seikkojen varmistamiseksi:
  1. pitopaikassa kirjatut ja säilytetyt tiedot tukevat todennettavia tietoja
  2. oljissa tai muissa pakkauksissa käytetty merkki vastaa eläinterveystodistukseen ja kuljetusastiaan merkittyä numeroa
  3. yllä olevat eläinterveysvaatimukset ovat täyttyneet.

Tarkastusten jälkeen virkaeläinlääkäri antaa eläinterveystodistuksen 72 tunnin kuluessa ennen lähetyksen lähettämisajankohtaa. Eläinterveystodistus on voimassa 10 päivän ajan sen antamispäivästä. Lähetystä tulee siis seurata virkaeläinlääkärin allekirjoittama eläinterveystodistus. Euroopan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2021/403 on määritetty koirien ja kissojen sukusoluille ja alkioille oma terveystodistusmalli.

Eläinterveystodistukseen on sisällettävä vähintään seuraavat tiedot:

 1. lähettäjän ja vastaanottajan nimi ja osoite
 2. lähettävän pitopaikan nimi ja osoite ja jos lähettävälle pitopaikalle on annettu yksilöllinen rekisterinumero, kyseinen rekisterinumero;
 3. määränpäänä olevan pitopaikan nimi ja osoite;
 4. sukusolujen ja alkioiden tyyppi ja luovuttajaeläinten laji;
 5. lähetettävien olkien tai muiden pakkausten lukumäärä;
 6. tiedot, joiden avulla sukusolut ja alkiot voidaan yksilöidä:
  1. niiden luovuttajaeläinten laji, tarvittaessa alalaji ja tunnistetiedot, joista sukusolut ja alkiot on kerätty — koirien ja kissojen osalta asetuksen (EU) N:o 576/2013 17 artiklan 1 kohdan tai asetuksen (EU) 2019/2035 70 artiklan mukaisesti;
  2. olkien ja muiden pakkausten merkinnät;
  3. sukusolujen ja alkioiden keräyspaikka ja -päivä tai tuotantopaikka ja -päivä;
 7. kuljetusastiaan kiinnitetyn sinetin numero;
 8. tiedot eläinten terveystilanteesta, lisätakeista ja tarvittaessa testitulokset, jotka koskevat
  1. jäsenvaltiota tai sen vyöhykettä;
  2. luovuttajaeläinten alkuperäistä pitopaikkaa;
  3. luovuttajaeläimiä, joista sukusolut ja alkiot on kerätty;
  4. lähetettäviä sukusoluja ja alkioita;
 9. eläinterveystodistuksen myöntämispäivä ja -paikka, virkaeläinlääkärin nimi, virka-asema ja allekirjoitus sekä lähetyksen alkuperäpaikan toimivaltaisen viranomaisen leima.

Olkien ja pakkausten merkinnät

 1. Toimijoiden, jotka keräävät, tuottavat, käsittelevät tai varastoivat koirien tai kissojen sukusoluja ja alkioita, on merkittävä jokainen olki tai muu pakkaus, johon siemennestettä, munasoluja tai alkioita sijoitetaan ja varastoidaan ja jossa niitä kuljetetaan erillisinä annoksina tai muulla tavoin, siten, että seuraavat tiedot ovat helposti todettavissa:
  1. sukusolujen ja alkioiden keräys- tai tuotantopäivä;
  2. luovuttajaeläimen (-eläinten) laji, tarvittaessa alalaji ja tunnistetiedot;
  3. jokin seuraavista:
   1. sukusolut ja alkiot keräävän tai tuottavan, käsittelevän ja varastoivan pitopaikan osoite;
   2. jos sukusolut ja alkiot keräävälle tai tuottavalle, käsittelevälle ja varastoivalle pitopaikalle on annettu yksilöllinen rekisterinumero, kyseinen rekisterinumero, johon on sisällyttävä sen maan ISO 3166–1 alpha-2 -koodi, jossa pitopaikka on rekisteröity;
  4. mahdolliset muut tiedot.
 2. Jos siemennesteelle tehdään sukupuolilajittelu muussa pitopaikassa kuin siinä, jossa se kerätään tai tuotetaan, siemennesteen keräävän tai tuottavan pitopaikan toimijan on täydennettävä 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja tiedoilla, joiden avulla sukupuolilajittelun tekevä pitopaikka on tunnistettavissa.
 3. Jos 1 kohdassa tarkoitettujen eläinten siemenneste pakastetaan pelleteiksi, toimija voi 1 kohdasta poiketen merkitä yhden luovuttajan siemennestepellettejä sisältävän gobletin kyseisessä gobletissa olevien yksittäisten pellettien sijasta.
 4. Jos yksi olki tai muu pakkaus sisältää useammalta kuin yhdeltä luovuttajaeläimeltä kerättyä siemennestettä, toimijan on varmistettava, että 1 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävät kaikkien luovuttajaeläinten tunnistetiedot.

Asiasta säädetään Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2020/686 artikloissa 11, 36 ja 39 ja liitteessä IV kohta 2.

Sivu on viimeksi päivitetty 25.3.2022