Siipikarjan ja siipikarjan siitosmunien siirrot

HUOMIO! Lue ensin pääsivulta löytyvät muut siirtoihin liittyvät vaatimukset ohjeistuksineen. Linkki avautuu uuteen ikkunaan. Tällä sivulla kerrotaan kaikille siipikarjalajeille yhteiset siirtovaatimukset. Kutakin siipikarjaerää koskevat tarkemmat eläinterveysvaatimukset avautuvat sivun alaosan linkeistä uudelle sivulle.

Nämä ohjeet koskevat toimijoita, jotka siirtävät untuvikkoja, siipikarjaa ja/tai niiden siitosmunia Suomesta EU-maihin, Norjaan tai Sveitsiin ja tuovat niitä Suomeen EU-maista, Norjasta tai Sveitsistä. Siipikarjan siirroista Suomeen ohjeistusta antaa viranomaisten lisäksi elinkeinon puolesta Eläinten terveys ETT ry. Ruokavirasto suosittelee siipikarjan ja siitosmunien tuojia ottamaan yhteyttä ETT:hen, elainten.terveys@ett.fi.

Lintuinfluenssa

Euroopan unionin useissa jäsenmaissa on todettu korkeapatogeenista lintuinfluenssaa. Kyseessä on erittäin helposti leviävä eläintauti, joka voi aiheuttaa vakavia tautiepidemioita ja suuria tuotannonmenetyksiä siipikarjataloudelle. Komission suojapäätökset lintuinfluenssan leviämisen estämiseksi löytyvät tältä Maa- ja metsätalousministeriön sivustolta.

Riistakeskuksen lupa

Metsästyslain 42 §:n mukaan vierasperäisen riistaeläimen ja vierasperäisen riistaeläinkannan tuonti Euroopan unionin jäsenvaltiosta sekä niiden laskeminen luontoon on kielletty ilman Suomen riistakeskuksen lupaa. Samoja periaatteita sovelletaan Ahvenanmaalta olevan vierasperäisen riistaeläimen ja vierasperäisen riistaeläinkannan tuontiin muualle Suomeen ja luontoon laskemiseen siellä. Lisätietoa tältä Riistakeskuksen sivulta.

Määritelmät

Siipikarjalla tarkoitetaan kaikkia lihan, munien tai muiden tuotteiden tuottamiseksi kasvatettuja tai tarhattuja lintulajeja, kuten broilereita, munivia kanoja, kalkkunoita, hanhia, ankkoja, helmikanoja, viiriäisiä ja strutsilintuja. Siipikarjaksi luokitellaan myös tarhatut riistalinnut, esimerkiksi fasaanit, peltopyyt, sorsat, metsot ja teeret.

Siitossiipikarjalla tarkoitetaan vähintään 72 tunnin ikäistä siipikarjaa, joka on tarkoitettu siitosmunien tuotantoon. Tuotantosiipikarjalla tarkoitetaan vähintään 72 tunnin ikäistä siipikarjaa, jota kasvatetaan lihan, kulutukseen tarkoitettujen munien tai muiden tuotteiden tuottamiseksi tai riistalintujen luontoon istuttamista varten. Untuvikoilla tarkoitetaan kaikkea alle 72 tunnin ikäistä siipikarjaa.

Määritelmät löytyvät Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 (eläinterveyssäännöstö) 4 artiklasta ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 3 artiklasta.

Yleiset siirtovaatimukset

Untuvikkoja, siipikarjaa ja niiden siitosmunia muihin EU-maihin, Norjaan ja Sveitsiin lähettävän pitopaikan tai hautomon on oltava sisämarkkinakauppaan hyväksytty pitopaikka

Pitopaikan tai hautomon, josta siirretään untuvikkoja, siipikarjaa tai siitosmunia muihin EU-maihin, Norjaan tai Sveitsiin, on oltava sisämarkkinakauppaan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä. Suomessa hyväksynnän myöntävät aluehallintovirastot. Poikkeuksena tästä ovat teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja ja erät, joissa on alle 20 siipikarjaksi lueteltavaa lintua tai siitosmunaa, voivat olla peräisin rekisteröidystä pitopaikasta, kun ne siirretään toiseen rekisteröityyn pitopaikkaan.

Hyväksyttyihin pitopaikkoihin ja hautomoihin saa siirtää siipikarjaa tai niiden siitosmunia vain toisesta hyväksytystä pitopaikasta tai hautomosta. Suomen sisämarkkinakauppaan hyväksytyt pitopaikat. Linkki avautuu uuteen ikkunaan. Muiden EU-maiden hyväksytyt pitopaikat löytyvät linkin takana olevan sivun oikeasta laidasta.

Lähtöpitopaikan on täytettävä seuraavat yleiset vaatimukset:

 • Pitopaikkaan ei sovelleta siirrettävää lajia koskevia siirtorajoituksia, ja se ei sijaitse siirrettävän lajin osalta luetteloitujen tautien vuoksi perustetulla rajoitusvyöhykkeellä.
 • Pitopaikassa ei esiinny epätavallista kuolleisuutta, jonka syytä ei ole määritetty.

Asiasta säädetään eläinterveyssäännöstön (EU) 2016/429 124 ja 126 artikloissa, komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/2035 liitteen I 3 osan 1 kohdassa ja 4 osan 3 kohdassa, sekä eläintautilain 39 §: ssä.

Kuljetuspäällyksiä koskevat vaatimukset

Kuljetuksessa käytettävien kuljetuspäällysten tulee olla rakenteeltaan sellaisia, että

 • siitosmunat ja eläimet eivät pääse karkaamaan tai putoamaan niistä
 • tila, jossa eläimiä pidetään, voidaan tarkastaa silmämääräisesti
 • eläinten ulosteiden, kuivikkeiden tai rehun valuminen ulkopuolelle on estetty tai minimoitu
 • sulkien ja höyhenten putoaminen ulkopuolelle on estetty tai minimoitu
 • ne saavat sisältää ainoastaan samasta pitopaikasta tulevia saman lajin ja luokan eläimiä, joilla on sama terveystilanne
 • ne ovat käyttämättömiä ja tähän tarkoitukseen suunniteltuja kertakäyttöisiä kuljetuspäällyksiä, jotka hävitetään ensimmäisen käyttökerran jälkeen, tai ne puhdistetaan, desinfioidaan ja kuivataan ennen seuraavaa lastausta.

Siitossiipikarjan ja tuotantosiipikarjan kuljetuspäällyksissä täytyy ilmoittaa alkuperäisen pitopaikan hyväksyntänumero. Untuvikkojen ja siitosmunien kuljetuspäällyksissä täytyy ilmoittaa alkuperämaan nimi, lähtöpitopaikan hyväksyntä- tai rekisterinumero ja eläinten tai siitosmunien määrä.

Asiasta säädetään komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 4 ja 5 artikloissa.

Siirtotarkastus ja lähetystä seuraava eläinterveystodistus

Lähetys on tarkastettava ennen siirtoa. Tarkastuksen tekee valvova virkaeläinlääkäri viejän pyynnöstä. Kutakin siipikarjaerää koskevissa vaatimuksissa on eritelty tarkemmin, milloin ja mitä tarkastuksia eläinlääkärin tulee tehdä.

Tarkastuksen perusteella virkaeläinlääkäri laatii sähköisessä TRACES-järjestelmässä eläinterveystodistuksen, joka on tulostettava lähetyksen mukaan sekä lähettäjä- että vastaanottajamaan kielellä. Todistuksen on oltava lähetyksen mukana koko matkan ajan, ja se on voimassa 10 päivää myöntämishetkestä.

Eläinterveystodistuksessa on oltava vähintään seuraavat tiedot:

 • Lähettäjän ja vastaanottajan nimi ja osoite
  • tällä tarkoitetaan lähtö- ja määränpääpitopaikoista vastaavia tahoja
 • Lähettävän ja vastaanottavan pitopaikan nimi, osoite ja rekisteri- tai hyväksyntänumero
 • Eläinlaji ja -luokka
  • siitosmunien osalta eläinlaji
 • Untuvikkojen ja siitosmunien osalta alkuperäparven tunnistetiedot (TRACES I-osassa)
 • Jos siirrettävät eläimet ovat untuvikkoja, jotka on haudottu Euroopan unionin ulkopuolelta tuoduista siitosmunista, niiden terveystodistuksessa on ilmoitettava siitosmunien alkuperästä.
 • Siitosmunien osalta siitosmuniin tehty merkintä ja munien keräyspaikka ja -päivä
 • Tiedot eläinten terveystilanteesta ja lisätakeet seuraavista seikoista:
  • alkuperäjäsenvaltio tai -vyöhyke,
  • eläinten alkuperäinen pitopaikka ja alkuperäparvi, mukaan lukien testitulokset soveltuvin osin,
  • lähetettävät eläimet, mukaan lukien testitulokset tai rokotukset soveltuvin osin,
  • eläimet, joilta siitosmunat on kerätty, mukaan lukien testitulokset soveltuvin osin,
  • lähetettävät siitosmunat.
 • Eläinterveystodistuksen myöntämispäivä ja -paikka, voimassaoloaika, virkaeläinlääkärin nimi, virka-asema ja allekirjoitus sekä lähetyksen alkuperäpaikan toimivaltaisen viranomaisen leima

Asiasta säädetään eläinterveyssäännöstön (EU) 2016/429 143 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 161 artiklan 1 kohdassa sekä komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 80 ja 82 artikloissa ja liitteessä VIII.

Kutakin siipikarjaerää koskevat erityiset vaatimukset avautuvat seuraavista linkeistä uusille sivuille:

 •  
Sivu on viimeksi päivitetty 29.9.2023