Artiklan 48 mukainen hakemus

Luokan 1 ja 2 sivutuotteiden sisämarkkinakaupassa tarvitaan vastaanottavan maan myöntämä lupa

Ennen luokan 1 ja 2 sivutuotteiden lähettämistä toiseen jäsenmaahan tulee lähettävän laitoksen tai toimijan hakea sivutuoteasetuksen (EY) N:o 1069/2009 artikla 48 mukaista lupaa vastaanottajamaan viranomaisilta. Suomessa art. 48 mukaisen lupakäsittelyn tekee Ruokavirasto.

Kyseisellä lupamenettelyllä EU:n jäsenmaat voivat hallita luokkaan 1 ja 2 kuuluvien sivutuotteiden sisältämää suurempaa eläintautiriskiä eli vastaanottava maa itse päättää, onko kyseisten jakeiden tuonti maahan sallittua vai ei. Jos tuonti sallitaan, niin luvassa voidaan määritellä myös se, millä ehdoin tuotava aines on pitänyt käsitellä ennen tuontia. Artiklan 48 mukaisen hakemuksen mallipohja on löydettävissä Ruokaviraston lomakkeet-sivuilta.

Hakemus arvioidaan mm. alkuperämaan eläintautitilanteen perusteella. Hakemuksen käsittelyssä otetaan lisäksi huomioon sivutuotteelle tehdyt käsittelyt, aineksen alkuperä ja käyttökohde Suomessa. Hakemuksessa tarvitaan mm. seuraavia tietoja:

  • Sivutuoteluokka ja kuvaus tuotavasta sivutuotteesta
  • Sivutuotteen alkuperämaa ja laitoksen sivutuoteasetuksen mukainen hyväksyntä- tai rekisteröintinumero
  • Käytetty käsittelymenetelmä
  • Sivutuotteen käyttötarkoitus Suomessa
  • Miten sivutuote kuljetetaan vastaanottajamaahan
  • Sivutuotteen vastaanottava laitos tai toimija sekä sivutuoteasetuksen mukainen hyväksyntä- tai rekisteröintinumero

Jos sivutuotteelle myönnetään art. 48 mukainen lupa, niin huomionarvoista on, että kopio luvasta on oltava jokaisen lk 1 tai 2 erän mukana vastaanottajalle asti. Jos lähetettävä sivutuote, lähettävä laitos tai sivutuotteen vastaanottava laitos/toimija muuttuu, on haettava uusi lupa.

Tarvittaessa Ruokavirasto pyytää lisätietoja hakemuksen käsittelyä varten. Ruokavirastolle osoitetun lupahakemuksen voi lähettää esimerkiksi skannattuna Ruokaviraston osoitteeseen kirjaamo@ruokavirasto.fi tai abp@ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 24.10.2022