Aineistot pyynnöstä

Vastaanotamme myös toimeksiantopyyntöjä laatia tietoaineistoja tietopyytäjien käyttötarkoituksiin. Käyttötarkoituksia voivat olla esimerkiksi tieteellinen tutkimus tai tilastointi.

Jos pyydetty tietoaineisto muodostaa henkilörekisterin, tietopyytäjällä tulee olla tietosuojasäännösten mukaisesti oikeus käsitellä henkilötietoja.

Salassa pidettäviä tietoja voidaan antaa, jos tietopyytäjällä on laissa määritelty oikeus salassa pidettävään tietoon. Ruokavirasto voi yksittäistapauksessa antaa määräaikaisen luvan salassa pidettäviin tietoihin tieteellistä tutkimusta, tilastointia taikka viranomaisen suunnittelu- tai selvitystyötä varten.

Toimeksiantoina laadittavat tietoaineistot koostetaan ruokahallinnon tietovarantoon tallennetuista viranomaistiedoista. Asiakirjan koostamisesta aiheutuvista kustannuksista vastaa tietopyytäjä.   

Tietoaineistot pyritään antamaan 3 kuukauden kuluttua toimeksiantopyynnön jättämisestä.

Jätä tietopyyntö

Tieteellinen tutkimus (julkaistu 12.1.2023, Tutustu lomakkeen sisältöön)

Muut (esim. tilastointi, viranomaiskäyttö, journalistinen) (docx, päivitetty 10.10.2022)

Ruokaviraston aiemmin antaman päätöksen perusteella (päätös, joka kattaa useamman vuoden tietoaineistojen tuottamisen ja luovutuksen) (julkaistu 20.1.2023)

Sivu on viimeksi päivitetty 20.3.2023