Hanketuen maksaminen

Maksun hakeminen

Maksua haetaan ensisijaisesti Ruokaviraston ylläpitämässä Hyrrä-verkkopalvelussa. Maksua voidaan myös hakea kirjallisesti Ruokaviraston vahvistamalla lomakkeella (katso Hanketukien maksun hakulomakkeet). Kirjallinen maksuhakemus toimitetaan tuen myöntäneelle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Maksuhakemuksessa on annettava selvitys hankkeen toteuttamisesta ajalta, jolta maksua haetaan. Lisäksi maksuhakemukseen on liitettävä tuen maksamisen edellytysten kannalta välttämättömät selvitykset ja tilinpitoasiakirjat Ruokaviraston antaman hanketukea koskevan maksumääräyksen mukaisesti.

Maksamisen hakuaika

Kehittämishanketuen maksua on haettava vähintään kerran vuodessa. Kehittämishankkeeseen, jonka kesto on enintään 24 kuukautta, maksua voidaan hakea yhdellä kertaa.

Hanketuen viimeisen erän maksamista on haettava neljän kuukauden kuluessa hanketuen toteuttamiselle asetetun määräajan päättymisestä.

Tuen viimeisen erän maksamista on haettava loppumaksun jälkeen maksettavan lomarahan, -palkan tai -korvauksen osalta kuukauden kuluessa siitä, kun lomaraha, -palkka tai -korvaus on työsuhteen perusteella viimeistään maksettava.

Tuki voidaan maksaa määräajan jälkeen tehdystä hakemuksesta, jos tuensaaja esittää painavia syitä hakemuksen viivästymiseen, hakemus ei ole viivästynyt olennaisesti, maksamisen hakeminen viivästyneenä ei ole vaikuttanut hankkeen toteutukseen, viivästyminen ei vaikeuta ohjelman toteuttamista eikä maksaminen vaikuta hakijoiden tasapuoliseen kohteluun.

Ennakko

Tukea voidaan maksaa ennakkona yksityisoikeudelliselle yleishyödylliselle yhteisölle, jos:
1) hakijalla ei ole merkittäviä omia tuloja tai hankkeen väliaikaisrahoitukseen käytettävissä olevaa varallisuutta
2) vaara hankkeen toteutumatta jäämisestä on vähäinen
3) ennakon maksaminen ei vaikeuta tuen käytön tarkoituksenmukaista valvontaa.

Tuesta voidaan maksaa ennakkona enintään 20 % myönnetyn tuen määrästä. Ennakko on kuitenkin enintään 100 000 euroa. Ennakon määrässä on otettava huomioon hankkeen kesto ja laajuus sekä hankkeen toteuttamisen ajoitus. Ennakon maksamiseksi voidaan edellyttää vakuuden asettamista. Ennakkoa voidaan maksaa vain kerran.

Ennakkoa vastaavien kustannusten syntyminen otetaan huomioon tuen ensimmäisestä maksuerästä lähtien. Ennakkoa kuitataan 30 % jokaisen maksuerän määrästä siihen saakka, kunnes ennakko on kokonaisuudessaan kuitattu. Kuitenkin koko jäljellä oleva osuus ennakosta tulee kuitata viimeistään viimeisessä maksuerässä. Tuensaajan ilmoituksella voidaan kuittauksessa käyttää myös edellä mainittua suurempaa prosenttia.

Tuen maksamisen edellytyksiä hankkeessa, johon tuki muista kuin yleiskustannuksista maksetaan tosiasiallisesti aiheutuneiden kustannusten perusteella sekä hankkeessa, johon tuki maksetaan yksinomaan tosiasiallisesti aiheutuneiden kustannusten perusteella.

Tuen maksamisen edellytyksenä on tuensaajalle aiheutuneen menon tosiasiallisuus, lopullisuus ja todennettavuus sekä kohdentuminen hankkeeseen. Tuensaajan on esitettävä näitä edellytyksiä koskevat asiakirjat ja selvitykset.

Tuensaajan suorittamista maksuista on esitettävä laskut ja maksamisen todistavat asiakirjat. Kustannuksista, joista ei ole esittää laskua, maksujen tueksi on esitettävä vastaavalla tavalla todistusvoimaiset asiakirjat. Kustannusten osoittamisessa noudatetaan Ruokaviraston maksumääräystä.

Meno on lopullinen, jos tuensaaja ei ole saanut eikä voi saada menosta tai sen perusteella alennusta, hyvitystä tai palautusta. Tukea ei makseta ennen kuin meno on kirjattu tuen saajan kirjanpitoon hankkeen menoksi.

Tuen viimeisen erän maksamisen edellytyksenä on, että hanke on toteutettu tukipäätöksen mukaisesti.

Kustannusten kohtuullisuus

Siltä osin kuin kustannusten kohtuullisuutta ei ole selvitetty tukihakemuksessa valtioneuvoston asetuksen 1174/2014 28 §:n mukaisesti, tuensaajan on liitettävä maksuhakemukseen selvitys kustannusten kohtuullisuudesta.

Jos kustannusten kohtuullisuus ei perustu viitekustannuksiin, tuensaajan on yli 2 500 euron hankinnoissa toimitettava selvitys tavanomaisesta hintatasosta, riittävä määrä tarkoituksenmukaisia tarjouksia tai muu selvitys, jonka perusteella viranomainen voi arvioida kustannusten kohtuullisuuden.

Julkiset hankinnat
Kun hankintaan on sovellettava julkisista hankinnoista annettua lakia (348/2007), tulee maksuhakemukseen liittää selvitys laissa edellytetyn menettelyn noudattamisesta.

Tuen maksuerät
Tuki maksetaan vuosittain enintään neljässä erässä.

Yleishyödyllisen investoinnin tuki maksetaan enintään kuudessa erässä. Viimeinen erä on vähintään 20 % myönnetystä tuesta.

Maksettava tuki
Tukea maksetaan enintään tukitasoa ja myönnetyn tuen määrää vastaava osuus maksuhakemuksen mukaisista hyväksyttävistä kustannuksista.

Siltä osin kuin hankkeen välilliset kustannukset on tukipäätöksessä hyväksytty laskennallisina, lopullisesti hyväksyttävät välilliset kustannukset lasketaan maksupäätöksessä hyväksytyistä palkkakustannuksista.

Hankkeen tulot vähennetään hyväksyttävistä kustannuksista. Huomioon otetaan tulot, jotka maksetaan tuensaajalle hankkeen toteuttamisaikana.

Jos maksuhakemukseen on sisällytetty tukikelvottomia kustannuksia, vähennetään nämä maksuhakemuksessa esitetyistä kustannuksista maksettavan tuen määrää vahvistettaessa.

Jos maksuhakemuksessa maksettavaksi haetun tuen määrä on yli 10 % suurempi kuin kustannusten tukikelpoisuuden tarkastelun jälkeen vahvistettu tuen määrä, maksettavan tuen määrää vähennetään lisäksi Komission asetuksen (EU) N:o 809/2014 63 artiklan mukaisesti. Vähennystä ei sovelleta, jos tukikelvottomien menojen ilmoittaminen ei ole tuensaajan syytä.

Tuen maksamisen edellytyksenä on, että tuensaaja on noudattanut tuen ehtoja.

Tuen maksamisen edellytyksiä hankkeessa, johon tuki on myönnetty maksettavaksi yksinomaan toteutuneiden toimenpiteiden perusteella

Tuki maksetaan enintään kolmessa erässä.

Tuki maksetaan tukipäätöksessä yksilöityjen toimenpiteiden toteutumisen perusteella. Maksamisen edellytyksenä on maksuhakemuksessa annettava selvitys tukipäätöksellä hyväksytyn hankesuunnitelman toteuttamisesta maksuhakemuksen ajalta.

Tuen viimeinen erä voidaan maksaa, kun hyväksytyt tukipäätöksen mukaiset toimenpiteet on kokonaisuudessaan toteutettu.

Tuen maksamisen edellytyksenä on, että tuensaaja on noudattanut tuen ehtoja.

Sivu on viimeksi päivitetty 25.2.2024