Nuoren viljelijän aloitustuki - Hyrrä-ohje

Nostolupa

Tuen hakemisen ehtoja

Yleistä

Säh­köis­tä haku­lo­ma­ket­ta käy­te­tään, kun haetaan maa­talouden rakennetukilain (1476/2007) mu­kais­ta nuoren viljelijän aloitustukea ja tilanpidon aloittamisen yhteydessä tapahtuvaa tuettujen lainojen siirtoa.

Hakemus on toimitettava ELY-keskukselle ennen kuin hakija täyttää 41 vuotta. Hakemuksen tulee tulla vireille 24 kk sisällä tilanpidon aloittamisesta. Hakemus tulee vireille, kun se on allekirjoitettu ja lähetetty Hyrrässä ELY-keskukseen. Hakemuksen vireilletulosta saat ilmoituksen sähköpostiosoitteeseen, jonka olet ilmoittanut hakemuksessa.

Hae nuoren viljelijän aloitustukea luovutuskirjan tai kirjallisen vuokrasopimuksen luonnosten perusteella. Jos hakemus koskee myös tuettujen lainojen siirtoa hakijalle, siirtoa on niin ikään haettava saantokirjan luonnoksella.

Tilanpidon aloittamisen ajankohdan ratkaisee se ajankohta, jona hakija on allekirjoittanut luovutuskirjan tai vuokrasopimuksen ja saanut hallintaansa sellaisen maatilan tai maatilan osan (maatilataloudellinen kokonaisuus), jolla harjoitettavasta maataloudesta saatavan vuotuisen yrittäjätulon määrä on liiketoimintasuunnitelman perusteella vähintään 12 000 euroa.

Jos haet korkotukilainaa, liitä hakemukseen pankin luottolupaus (lomake 3311) ennen hakemuksen toimittamista ELY-keskukselle.

Tuettavien toimenpiteiden valinta

Tukea myöntäessään ELY-keskus käyttää maaseutuohjelman mukaisia valintaperusteita.

Valintaperusteet ovat seuraavat:
•     Tilan yritystoiminnan taloudelliset edellytykset
•     Tilan tuotantoedellytykset
•     Tilan kehittämistoimet ja mahdollisuudet.

Perustiedot

Ha­ke­mustyypin va­lin­nan jäl­keen esi­täy­te­tys­sä ha­ke­muk­ses­sa näkyy kak­si väli­leh­teä: Pe­rus­tie­dot ja Han­ke­suun­ni­tel­ma. Ennen hakemuksen täyttämistä tarkista lomakkeen yläreunasta, oletko valinnut oikean hakemustyypin. Täytä en­sin  Pe­rus­tie­dot-välilehti.  Pe­rus­tie­toihin kuuluvat:

  • hakijan tiedot ja yhteystiedot
  • koulutus
  • hankkeen vastuuhenkilöt
  • muut henkilöt, joilla on allekirjoitusoikeus, sekä heidän koulutuksensa

Hakija ja yhteystiedot

Nuoren viljelijän aloitustuki voidaan myöntää hakijalle, joka ensimmäistä kertaa ryhtyy tilanpidosta päävastuullisena maatalousyrittäjänä harjoittamaan maataloutta ja on hakemuksen vireille tullessa alle 41-vuotias. Jos hakija on yhteisö, tulee määräysvalta yhteisössä olla yhdellä tai useammalla luonnollisella henkilöllä, joka täyttää edellä tarkoitetut edellytykset.

Ha­ki­ja ja yh­teys­tie­dot tu­le­vat automaattisesti Digi- ja väestötietovirastosta. Jos kirjauduit Y-tunnuksella, tiedot tulevat Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ-palvelusta). Jos osoitetiedot ovat vanhentuneet, päivitä ne joko Digi- ja väestötietovirastoon tai YTJ-palveluun. Näin ne päivittyvät myös Hyrrään. Voit myös ilmoittaa osoitteen, jota käytetään Maaseutuhallinnossa. Tämä tapahtuu kohdasta Omat tiedot/profiili (katso Yleistä Hyrrän käytöstä). Ainoa muutettava (täydennettävä) tieto hakemuksella on www-osoite. Voit muokata www-osoitetta painamalla Muokkaa, jolloin www-osoite otsikon alle aukeaa laatikko osoitteen kirjoittamista varten. Tiedon tallentaminen tapahtuu Tallenna-painikkeesta.

viranomais uusi hakija ja yhteystiedot tallenna muokattu

 Vastuuhenkilö

Vastuuhenkilö on henkilö, joka voi allekirjoittaa hakemuksen ja joka vastaa hankkeen toteutuksesta. Järjestelmään ensimmäiseksi tunnistautunut henkilö lisätään automaattisesti vastuuhenkilöksi, mutta vastuuhenkilön voi vaihtaa Vaihda vastuuhenkilö -painikkeesta.

Muutettavia (täydentäviä) tietoja ovat:

  • Valinnoilla Tuensaaja ja Allekirjoittaja määritellään vastuuhenkilön rooli hankkeessa. Klikkaamalla valintaruutuun täppä on rooli valittu.
  • Vastuuhenkilön koulutus ilmoitetaan Koulutus-kohdassa. Valinta tapahtuu laatikon sisällä olevasta luettelosta, joka avautuu nuolesta. Tukea hakevalla luonnollisella henkilöllä on oltava riittävä ammattitaito. Jos ammattitaitovaatimus ei hakuhetkellä täyty, tuen myöntämisen edellytyksenä on, että hakija sitoutuu täyttämään ammattitaitovaatimuksen 36 kuukauden kuluessa tuen myöntämisestä.
  • Vieressä olevaan Kuvaus-laatikkoon voidaan lisätä lyhyt kuvaus koulutuksesta.
  • Vastuuhenkilön tiedoista voit lisäksi muuttaa (täydentää) henkilön roolin hankkeessa/organisaatiossa, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen. Sähköpostiosoite on pakollinen tieto, ja sen lisääminen on tärkeää, jotta hakemusta koskevat sähköpostitse kulkevat ilmoitukset tavoittavat vastuuhenkilön.

Muut allekirjoitusoikeuden omaavat henkilöt

aloitustuki muut allekirjoittajat muokattu

Jos nuoren viljelijän aloitustukea hakee useampi henkilö, esimerkiksi puolisot yhdessä, merkitse kaikki hakijat hakemukselle. Useamman henkilön lisääminen tapahtuu kohdasta  Muut allekirjoitusoikeuden omaavat henkilöt  Lisää uusi osapuoli.

Yhteisöllä tarkoitetaan osakeyhtiötä, avointa yhtiötä, kommandiittiyhtiötä ja osuuskuntaa. Se, jolla on yhteisön nimenkirjoitusoikeus, allekirjoittaa tukihakemuksen, hakijan suostumuksen ja vakuuttaa, että annetut tiedot ovat oikein,

Lisää avautuneeseen laatikkoon toisen osapuolen henkilötunnus muodossa ppkkvv-xxxx ja paina Hae. Järjestelmä hakee henkilön tiedot automaattisesti Digi- ja väestötietovirastosta. Henkilölle lisätään täppä kohtaan Allekirjoittaja ja/tai Tuensaaja. Jos haluat poistaa osapuolen, paina Poista.

Voit lisätä hakemukselle useita allekirjoittajia painamalla uudelleen Lisää uusi osapuoli. Voit lähettää hakemuksen vasta sen jälkeen, kun kaikki tässä kohdassa allekirjoittajiksi määritellyt osapuolet ovat allekirjoittaneet hakemuksen Allekirjoittaminen ja lähettäminen -välilehdellä. Jokaisen allekirjoittajan pitää kirjautua sisään omilla tunnuksillaan, ja siksi heistä jokaisella pitää olla jokin sähköinen tunnistautumistapa käytössään (katso artikkeli Kirjautuminen). Hakemuksen lähettämisestä lisää kohdassa Allekirjoitus ja lähettäminen

Hankkeen tiedot

Täydennä tukea hakevan tilan tilatunnus, maatilan sijainti toteutushetkellä sekä vuoden 2014 kuntajaon perusteella ja tilinnumero, jolle haluat, että tuki maksetaan. Sijaintikunnan perusteella määräytyy seuraava käsittelypaikka.

Aloita tilinumeron tallennus kohdassa Hakijan pankkiyhteys olevasta alavetovalikosta. Valitse Lisää uusi tilinumero. Valinnan jälkeen laatikon oikealle puolelle ilmestyy Uusi tilinumero -laatikko. Kun laatikossa on oikea tilinumero, muodostuu BIC sen perusteella. Hakemukselle ilmestyy Lisää-painike, jota klikkaamalla saat lisättyä tilinumeron.

Hankesuunnitelma

Hankesuunnitelma-välilehdellä valitaan hakemukselle Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukainen Toimenpide ja Kohdennettu toimi. Valitse Toimenpiteeksi Nuorten viljelijöiden tilanpidon aloitustuki. Kohdennetuksi toimeksi valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:

Valitse aloitustuki nuorille viljelijöille 70 000 silloin, kun liiketoimintasuunnitelman perusteella voit saavuttaa vähintään 25 000 euron vuotuisen yrittäjätulon viimeistään myöntämisvuotta seuraavana kolmantena kalenterivuonna.

Valitse aloitustuki nuorille viljelijöille 30 000 silloin, kun liiketoimintasuunnitelman perusteella voit saavuttaa vähintään 15 000 euron vuotuisen yrittäjätulon viimeistään myöntämisvuotta seuraavana kolmantena kalenterivuonna.

HUOM! Kohdennetun toimen valinnan jälkeen vahvista valintasi painamalla Tallenna ja jatka. Vasta tämän jälkeen voit lisätä tarvittavat liitteet hakemukselle ja kirjoittaa Lisätietoja-kenttään mahdollisia lisätietoja hakemukseen liittyen.

Tukimuoto ja yrittäjätulovaatimus

Tuki voi olla avustus ja/tai korkotukilaina, jossa tuki muodostuu markkinakoron ja hakijan maksaman koron erotuksesta.

Aloitustukea voidaan myöntää kahdella eri tukitasolla seuraavasti:

a) Vähintään 25 000 euron yrittäjätulovaatimuksen täyttävälle maatalousyrittäjälle myönnettävän aloitustuen määrä on yhteensä 70 000 euroa, josta avustuksen määrä on 35 000 euroa sekä korkotuen ja varainsiirtoverovapauden määrä on yhteensä enintään 35 000 euroa, josta korkotuen määrä enintään 30 000 euroa.

Korkotukilainan enimmäismäärä on enintään 80 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään 230 000 euroa.

b) Vähintään 15 000 euron yrittäjätulovaatimuksen täyttävälle maatalousyrittäjälle myönnettävän aloitustuen määrä on yhteensä 30 000 euroa, josta avustuksen määrä on 10 000 euroa sekä korkotuen ja varainsiirtoverovapauden määrä on yhteensä enintään 20 000 euroa, josta korkotuen määrä enintään 15 000 euroa.

Korkotukilainan enimmäismäärä on enintään 80 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään 150 000 euroa.

Liitteet

Hakemukselle on lisättävä tarvittavat liitteet.

aloitustuki liite muokattu

Lisää liitetiedosto painikkeesta Lisää liite.

viranomais liitetiedosto1 muokattu

Selaa-painikkeesta aukeaa käyttäjän koneen resurssienhallinta, josta pääset valitsemaan halutun liitteen. Valitse tiedosto resurssienhallinnasta ja paina Avaa. Valitun tiedoston nimi näkyy ikkunassa ja ikkuna sulkeutuu automaattisesti hetken kuluttua.

viranomais liitetiedosto poistaminen muokattu

Jos haluat poistaa liitetiedoston, klikkaa liitetiedoston nimen perässä olevaa punaista rastia. Liitteiden kappalemäärää ei ole rajoitettu, joten voit lisätä tarvitsemasi määrän liitteitä jokaiseen kohtaan. Uuden liitteen lisääminen tapahtuu klikkaamalla Lisää.

Lisää liitteet pdf-muotoisina. Yhden liitteen maksimikoko on 10 Mt.

Voit myös lisätä tarvittavan määrän muita hakemukseen liittyviä liitteitä.

Muiden liitteiden lisäys tapahtuu kohdasta Hakemustyyppiin liittyvät liitteet. Laatikon sisällä olevasta nuolesta avautuu alasvetovalikko, josta voit valita lisättävän liitetyypin. Liitetyypin nimen viereen ilmestyy painike Lisää. Liitteet lisätään edellä kuvatulla tavalla ja samoilla rajoitteilla.

Hakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat:

1.Jäljennös kauppakirjan, vuokrasopimuksen tai muun vastaavan saantoasiakirjan luonnoksesta
2.Liiketoimintasuunnitelma, lomake 3430
3.Pankin luottolupaus, lomake 3311
4.Verotustiedot
• jäljennös hakijan ja luopujan verolomakkeesta 2 (maatalouden veroilmoitus) hakemuksen vireilletuloa edeltäneestä viimeksi toimitetusta verotuksesta
• jäljennös hakijan viimeisimmästä verotuspäätöksestä
• jäljennös verolomakkeista, joilla hakija on ilmoittanut elinkeinotulonsa verottajalle hakemuksen vireilletuloa edeltäneenä vuotena
• luotettava selvitys tulojen muutoksista, jos ne ovat olennaisesti muuttuneet tai tulevat muuttumaan toimitetun verotuksen mukaisista tuloista. Jos mainitut muutokset perustuvat muutoksiin työ- ja virkasuhteessa, on siitä toimitettava työnantajan todistus
5.Koulutodistukset sekä työkokemuksesta sanallinen selvitys ja yritystoiminnan kannalta merkitykselliset työtodistukset
6.Jäljennökset tarjouksista, jotka liittyvät vuoden sisällä tukipäätöksestä hankittaviin koneisiin, laitteisiin ja eläimiin, tai muu selvitys hankittavasta irtaimistosta
7.Jos hakijana on yhteisö, liitä hakemukseen myös:

• tuloslaskelma ja tase
• tuenhakijan kaupparekisteriote ja oikeushenkilön osalta yhteisön säännöt, jos hakija on kaupparekisteriin merkitty yritys
• muun yksityisen tai julkisen yhteisön osalta selvitys nimenkirjoitusoikeudesta ja määräysvaltaan tulevan osakkaan allekirjoitus

Hakemuksella tarvittavia liitelomakkeita löydät Ruokaviraston nettisivulta.

Tallenna ja jatka -painikkeen painamisen jälkeen lomakkeelle aukeaa kolme uutta välilehteä: Kustannus ja rahoitus, Tavoitteet sekä Allekirjoitus ja lähetys.

Huom! Jos kopioit tekstiä Hyrrään suoraan Wordistä, ei järjestelmä välttämättä ymmärrä kaikkia merkkejä, jolloin tekstiin tulee epämääräisiä kysymysmerkkejä. Kun kopioit tekstin Muistiosta, näkyy se Hyrrässä siistinä.

Kustannukset ja rahoitukset

Hankkeen kustannusarvio

Täytä kustannusarvio kustannuslajeittain. Harmaapohjaiset laatikot sisältävät laskentakaavoja, joita ei voi muuttaa.

Kustannuslajille Tilan kauppahinta, kiinteistön osuus tallennetaan se osuus kustannuksesta, jolle kohdistuu varainsiirtoverovapaus.

Hankkeen rahoitussuunnitelma

Täytä rahoitukset rahoituslajeittain sen mukaan,  miten hankkeen kustannukset on tarkoitus rahoittaa.

Nuoren viljelijän aloitustuessa kokonaiskustannuksien ja kokonaisra­hoi­tuksen sum­mien pi­tää olla yhtä suuret huomioimatta haettua avustusta. Avustus ei ole varsinaisesti tilakaupan rahoitusta, vaan avustus myönnetään kustannuksista riippumatta.

Ilmoita rahoitussuunnitelmassa tilan kauppahinta syytingin kanssa. Ilmoita lisäksi mahdolliselta muulta julkiselta taholta saatu/haettu tuki.

Rahoituksen yhteismäärän on oltava yhtä suuri kuin kauppahinta ja/tai irtaimiston hankintahinta.

aloitustuki rahoitus muokattu

Korkotukilainan osuus täytetään omassa ikkunassa, joka aukeaa kohdasta Lisää. Täytä lomakkeella kysyttävät tiedot ja lisää luottolupaus Selaa-painikkeesta. Kun olet saanut tiedot täytettyä, paina Tallenna, jolloin täytetyt tiedot siirtyvät rahoitussuunnitelmaan. Lainahakemuksen voit poistaa painikkeesta Poista lainatiedot.

Erittely siirrettävistä tuetuista lainoista; lainan kohde ja kohteen osuus kauppahinnasta

Aloitustuen korkotukea ei myönnetä sellaiseen osaan maatilan hankinnan kustannuksista, johon kohdistuu tilanpidon aloittamisen yhteydessä siirrettävään tuettuun lainaan liittyvä korkotuki tai korkoetuus, jota ei ole käytetty loppuun.

Jos aloittamisen yhteydessä siirretään tuettuja lainoja aloitustuen hakijalle, erittele käyttämätöntä korkotukea tai korkoetuutta sisältävien lainojen jäljellä oleva määrä kohteittain (navetta, sikala, muu tuotantorakennus, salaojitus ja niin edelleen) sekä sen kohteen osuus kauppahinnasta, johon siirrettävä laina kohdistuu.

Aloitustuen korkotukea laskettaessa kauppahinnasta vähennetään sen kohteen (navetta, sikala, muu tuotantorakennus, salaojitus ja niin edelleen) arvo (= osuus kauppahinnasta), johon siirrettävä, käyttämätöntä korkotukea tai -etuutta sisältävä laina kohdistuu. Jos käyttämätöntä korkotukea tai -etuutta sisältävän lainan jäljellä oleva määrä on hakuhetkellä suurempi kuin kohteen arvo, vähennetään kauppahinnasta lainan määrä.

Kun haluat tallentaa täyttämäsi tiedot, valitse Seuraava tai tallenna hakemus vasemmalla puolella olevasta Tallenna-painikkeesta. Tällöin lomakkeen tiedot tallentuvat ja täytettäväksi aukeaa Tavoitteet-välilehti.

Tavoitteet

Ta­voit­teet-väli­leh­del­lä koh­das­sa Ta­voi­te­taso esi­te­tään hank­keel­le ase­te­tut tavoitteet ja mahdollinen Se­li­tys.

Tarvittavat tunnusluvut Tavoitetaso-sarakkeessa tulee olla esitettynä liiketoimintasuunnitelmassa, josta ne tuodaan täytettäviin kenttiin.

aloitustuki tavoitteet

Kun haluat tallentaa täyttämäsi tiedot, valitse Seuraava. Tällöin lomakkeen tiedot tallentuvat ja täytettäväksi aukeaa Allekirjoitus ja lähetys -välilehti.

Tavoitetietojen toteutumista tullaan kysymään hakijalta myöhemmin toteumatietoina.

Allekirjoitus ja lähetys

Katso Allekirjoitus ja lähetys

Sivu on viimeksi päivitetty 28.9.2021