Tukiehdot: nuorten viljelijöiden tuki 2024

Julkaisupäivä: 5. huhtikuuta 2024

Peltotukien hakuopas

Kansallinen nuorten viljelijöiden tuki on tarkoitettu tukialueen C viljelijälle, joka on perustanut tilan ensimmäistä kertaa sen pääasiallisena yrittäjänä ja on ensimmäisenä nuorten viljelijöiden tukihakuvuonna korkeintaan 40-vuotias.

1 Tuen hakeminen

Voit hakea nuorten viljelijöiden tukea vuosittain sähköisesti Vipu-palvelussa peltotukien haussa. Lue yleisistä tuen hakemiseen liittyvistä asioista Peltotukien hakuoppaan luvusta Peltotukien hakeminen.

Ensimmäinen hakemus

Tee ensimmäinen hakemus tilanpidon aloittamisesta seuraavien viiden vuoden aikana.

Jätä ensimmäisen hakemuksen yhteydessä liitteenä selvityksiä tuen myöntämisen edellytysten täyttymisestä (muun muassa määräysvalta). Todisteen ammattitaitovaatimuksen täyttymisestä voit toimittaa myöhemmin. Tukeen vaadittavat liitteet ovat samat kuin nuorten viljelijöiden tulotuessa (katso Peltotukien hakuopas Nuorten viljelijöiden tulotuki).

Muista ilmoittaa muutoksista

Kun haet myöhempinä vuosina nuorten viljelijöiden tukea, muista ilmoittaa peltotukihaussa mahdollisista muutoksista maatilayrityksessäsi, esimerkiksi henkilövaihdokset.

2 Tuen määrä

Tuen maksun perusteet

Nuorten viljelijöiden tukea maksetaan tilasi korvauskelpoisista peltolohkoista, jotka sijaitsevat tukialueella C. Pienin kasvulohko, josta korvausta maksetaan, on 0,05 hehtaaria.

Tukea maksetaan korkeintaan 5 vuotta. Jos hait nuorten viljelijöiden tukea ensimmäistä kertaa jo tukivuonna 2020, voit hakea tukea enää tänä vuonna.

Tukea ei makseta alasta, jossa viljelykasvin juuret eivät ole yhteydessä maaperään.

Tukiyksikkökerroin

Nuorten viljelijöiden tukeen liittyy pinta-alarajoite. Tämän takia tukeen on asetettu tukiyksikkökerroin. Tukiyksikkökerrointa muutetaan, jos tuen myöntämisen perusteena olevien tukiyksiköiden määrä ylittyy. Tänä vuonna tukiyksikkökerroin on alustavasti 1,00.

Tukitasot

Tukea maksetaan koko C-tukialueella maatalous-, puutarha- ja peltoenergiakasvien alasta 50 euroa/ha.

Tukialueet löytyvät osoitteesta ruokavirasto.fi/tukikartta.

Tukea ei makseta seuraavista peltoaloista: kasvimaa, pienet vierekkäiset alat, maatalousmaan säilyttäminen, yksivuotinen kylvetty seoskasvusto, luonnonlaidun tai -niitty, luonnonhoitonurmi, kesanto, monimuotoisuuskasvit, suojakaista, suojavyöhyke sekä ympäristösopimusalat.

Päätökset tuen määrästä ja kestosta tehdään vuosittain määrärahan puitteissa.

3 Tukiehdot

Hakijan ikävaatimus

Ensimmäistä kertaa vuonna 2024 nuorten viljelijöiden tukea hakevan viljelijän on oltava hakuvuonna korkeintaan 40-vuotias. Jos hakijana on yhteisömuotoinen hakija, määräysvallassa olevien osallisten on oltava ensimmäisenä tuenhaku vuonna korkeintaan 40-vuotiaita. Yhtymämuotoisen hakijan kaikkien jäsenien tulee olla korkeintaan 40-vuotiaita.

Tukea voidaan myöntää myöhempinä vuosina yli 40-vuotiaalle, jos ensimmäinen hakemus on jätetty korkeintaan 40-vuotiaana.

Hakijan määräysvalta

Sinulla on oltava määräysvalta maatilallasi. Jos hakijana on yhteisömuotoinen hakija, määräysvalta on oltava yhdellä tai useammalla henkilöllä, joka on korkeintaan 40-vuotias. Esimerkiksi osakeyhtiössä määräysvallan katsotaan täyttyvän, jos sinulla on yli puolet yhtiön osakkeista ja ne tuottavat yli puolet yhtiön osakkeiden äänimäärästä. Määräysvaltaa koskevat vaatimukset ovat samat kuin nuorten viljelijöiden tulotuessa (katso Peltotukien hakuopas Nuorten viljelijöiden tulotuki).

Hakijan ammattitaitovaatimus

Ensimmäistä kertaa vuonna 2024 nuorten viljelijöiden tukea hakevalla viljelijällä tulee olla riittävä ammattitaito maataloustoimintaan. . Ammattitaitovaatimus tulee täyttyä jo ensimmäisenä hakuvuonna viimeistään 31.8.2024. Toimita todiste (esimerkiksi tutkintotodistus) hakemuksen liitteenä *tai viimeistään 16.9.2024 kuntaan, jotta tuki voidaan maksaa.

*Täydennetty 18.6.2024: tai viimeistään 16.9.2024.

Esimerkiksi nuoren viljelijän riittävänä ammattitaitona pidetään vähintään

  • toisen asteen luonnonvara-alan tutkintoa tai
  • 3 vuoden luonnonvara-alan käytännön kokemuksen lisäksi vähintään 20 opintoviikon/30 opintopisteen/niitä vastaavan osaamispistemäärän laajuista koulutusta.
    • Koulutuksesta vähintään 10 opintoviikkoa/15 opintopistettä/niitä vastaavan osaamispistemäärän verran on oltava talousopintoja.

Huom. Ammattitaitovaatimus ei koske lainkaan tukivuonna 2022 tai aikaisemmin tukea ensi kertaa saaneita. Vuonna 2023 tukea ensi kertaa saanutta koskee tukivuoden 2023 ammattitaitovaatimus. Vuonna 2024 tukea ensi kertaa hakenutta koskee tukivuoden 2024 ammattitaitovaatimus, jossa yhteisön ja luonnollisten henkilöiden ryhmän edellytykset ovat muuttuneet edelliseen vuoteen verrattuna.

Tarkemmat ammattitaitovaatimukset viljelijälle ja yhteisölle löytyvät Peltotukien hakuoppaan luvusta Nuorten viljelijöiden tulotuki.

Ympäristöehdot

Noudata osaa ehdollisuuden eli hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista. Vaatimukset koskevat sängenpolttoa, vesistöjen varrella sekä kaltevilla mailla olevia suojakaistoja, maisemapiirteiden säilyttämistä, puiden leikkaamista sekä hukkakauran ja jättiputken torjuntaa.

Tarkemmat tiedot näistä löydät Ehdollisuuden oppaasta.

Vähimmäisala ja alan hallinta

Sinulla tulee olla vähintään 5 hehtaaria maatalousmaata. Vähimmäisalaan luetaan mukaan 0,01 hehtaaria ja sitä suuremmat lohkot. Maatalousmaan on oltava hallinnassasi viimeistään 18.6.2024 ja koko kasvukauden ajan.

Maatalousmaa ja maataloustoiminta

Huolehdi maatalousmaan viljelykunnosta ja harjoita maataloustuotteiden tuottamista. Vaaditut toimet vaihtelevat ilmoitetun kasvin mukaan. Lue lisää vaatimuksista Peltotukien hakuoppaan luvuista Maatalousmaa, perus- ja kasvulohkot ja Maataloustoiminta.

Korvauskelpoisuus

Tukea voidaan maksaa vain aloista, joilla on korvauskelpoisuus. Lisää korvauskelpoisuuden määräytymisestä sekä hakemisesta kerrotaan Peltotukien hakuoppaan luvussa Peruslohkon korvauskelpoisuus.