Kosteikkojen hoitosopimus 2023

Julkaisupäivä: 8. helmikuuta 2022

↵ Peltotukien hakuopas

Kosteikkojen hoitosopimuksen voi tehdä alalle, jonka sopimuksen mukaisen hoidon päätavoite on edistää maatalouden aiheuttaman vesistökuormituksen vähentämistä, hillitsee ilmastonmuutosta kosteikoksi muutetulla turvepellolla tai parantaa luonnoltaan yksipuolisen maatalousalueen elinympäristöjen monimuotoisuutta tai edistää riista-, kala- tai raputaloutta.

Sopimusalueesta on tehtävä hoitosuunnitelma ja aluetta on hoidettava suunnitelman mukaisesti. Toteutettavista hoitotoimenpiteistä on pidettävä hoitopäiväkirjaa sitä mukaa kuin toimenpiteitä toteutetaan tai hoitopäiväkirjan sijasta vastaavat tiedot voi merkitä lohkokohtaisiin muistiinpanoihin.

Sopimusta ei tehdä alueesta, jota hoidetaan muulla julkisella rahoituksella, tai jonka julkisella rahoituksella toteutettava kunnostus on kesken.

Korvauksen määrä kosteikkojen hoitosopimuksista on 500 €/ha/vuosi. Korvausta maksetaan koko maassa. Sopimuksen vähimmäispinta-ala on 0,3 hehtaaria.

1. Sopimuskauden pituus

Kosteikkojen hoitosopimuksen sopimuskausi on viisi vuotta. Sopimuskausi ja -vuosi alkavat 1.5. sinä vuonna, kun sopimusta haetaan. Sopimuskausi ja -vuosi päättyvät 30.4.

Sopimuskauden päätyttyä sopimusta voidaan jatkaa tuenhakijan suostumuksella vähintään vuosi kerrallaan, jos CAP-suunnitelman rahoituskautta pidennetään.

Vuosina 2019–2022 alkaneet sopimukset

Jos tuenhakijalla on vuosina 2019–2022 tehty viisivuotinen sopimus maatalousluonnon ja maiseman hoidosta, jonka sopimuskausi jatkuu 30.4.2023 jälkeen, hän

 • voi luopua sopimuksesta ilman takaisinperintää.
 • voi luopua sopimuksesta ilman takaisinperintää ja hakea kokonaan uutta sopimusta.
 • pitää vanhan sopimuksen voimassa ja jatkaa sopimuksen toimenpiteiden noudattamista alkuperäisen sopimuskauden loppuun saakka uuden kauden mukaisilla ehdoilla.

Edellisen ohjelmakauden mukaisesta sopimuksesta luopuminen

Tuenhakijan on ilmoitettava sopimuksesta luopumisesta 30.4.2023 mennessä maatilan sijaintikunnan ELY-keskukseen. Jos tuenhakija luopuu aiemmasta sopimuksesta, hänen on noudatettava sopimuksen ehtoja 30.4.2023 asti.

Edellisen ohjelmakauden mukaisen sopimuksen pitäminen voimassa

Pitääkseen vanhan sopimuksen voimassa tuenhakijan on ilmoitettava teknisistä syistä ko. sopimuksen lohkot Vipu-palvelussa vastaavan sopimuksen välilehdellä, jossa haetaan 5-vuotista sopimusta. Hakemukseen voi lisätä myös uusia lohkoja. Uusien lohkojen osalta sopimus on voimassa alkuperäisen sopimuskauden loppuun asti. Lisäksi tuenhakijan on noudatettava uuden rahoituskauden mukaisia ehtoja ja vähimmäistasoja. Lohkoille, jotka jatkuvat 2014–2020 ohjelmakaudelta, ei ole mahdollista hakea korvausta aitaamisesta, kunnostusraivaamisesta tai petoaidan rakentamisesta. Huomaa myös, että ohjelmakauden yli jatkuville sopimuksille ei voi hakea jatkovuotta, vaan ne päättyvät alkuperäisen sopimuskauden mukaisesti.

ELY-keskus muuttaa uuden sopimuksen sopimuskauden pituuden vastaamaan aiemmin tehtyä sopimusta. Jatkettavasta sopimuksesta maksetaan uusien sopimusehtojen mukaista korvausta alkuperäisen sopimuskauden loppuun saakka.

Ohjelmakauden 2014–2020 mukaisen sopimuksen jatkaminen ei ole pakollista, vaan sopimuksesta voi luopua ilman takaisinperintää ilmoittamalla siitä ELY-keskukseen ja hakea uutta viisivuotista rahoituskauden 2020–2027 mukaista viisivuotista sopimusta.

2. Tuenhakijaa koskevat vaatimukset

Sopimusta voi hakea viljelijä, rekisteröity yhdistys tai vesioikeudellinen yhteisö. Myös sellainen tuenhakija, joka ei kuulu ed. mainittuihin ryhmiin ja jolla on ollut kuluvan kauden sopimus, voi hakea myös uuden kauden mukaista sopimusta. Sopimuksen hakemiseen tarvitaan tilatunnus.

Viljelijää koskevat vaatimukset

Viljelijän tulee täyttää maataloustoiminnan vaatimus, jotta hänet voidaan katsoa viljelijäksi.

Maataloustoimintaan sisältyy maataloustuotteiden tuottaminen eli kasvien kasvattaminen pelto- tai puutarhaviljelyn menetelmin sekä tuotantoeläinten pito.

Muu kuin maataloustuotteiden tuottamiseen käytettävä maatalousmaa on niitettävä vuosittain tai pidettävä avoimena laiduntamalla tai muulla vastaavalla tavalla.

Avoimena pitäminen tarkoittaa, että peruslohkolle ei anneta kasvaa pensaita tai puita, kuten tapahtuisi ilman vuosittaista niittoa tai vastaavia toimia, joita ihminen tai tuotantoeläin pystyy tekemään.

Tuenhakija, joka on viljelijä, voi olla

 • luonnollinen henkilö
 • oikeushenkilö tai
 • luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden ryhmä, joka harjoittaa maataloustoimintaa.

Tuenhakijan on oltava sopimusvuotta edeltävän vuoden joulukuun 31. päivänä vähintään 18-vuotias.

Alle 18-vuotias voi hakea sopimusta, jos hän on solminut avioliiton, harjoittaa maataloutta yhteisomistajana yhdessä vanhempansa kanssa tai ikää koskevasta vaatimuksesta poikkeamiseen on muita erityisiä syitä. Jos maa- ja puutarhataloutta harjoitetaan useamman viljelijän toimesta tai yhteisömuodossa, sopimuksen tekemisen edellytyksenä on, että vähintään yksi viljelijä, yhteisön jäsen, osakas tai yhtiömies täyttää ikää koskevan vaatimuksen. Ikäedellytys ei koske julkisoikeudellisia yhteisöjä, yhdistystä, säätiötä, koulutilaa ja vankilatilaa.

Sopimuksen tekevät tuenhakija ja se ELY-keskus, jonka toimialueella maatilan talouskeskus sijaitsee. Jos maatilalla ei ole talouskeskusta, sopimus tehdään sen ELY-keskuksen kanssa, jonka alueella pääosa maatilan pelloista sijaitsee. Sopimuksen voivat tehdä myös rekisteröity yhdistys tai vesioikeudellinen yhteisö ja se ELY-keskus, jonka toimialueella sopimuksen kohteena oleva alue sijaitsee.

Sopimusalueen on oltava koko sopimuskauden tuenhakijan hallinnassa. Sopimus voidaan tehdä koskemaan myös vuokrattuja alueita edellyttäen, että vuokrasopimus on voimassa vähintään koko sopimuskauden ajan. Vuokrasopimukset on palautettava hakemuksen liitteenä. Tuenhakijan on varauduttava osoittamaan omistamiensa lohkojen hallinta tarvittaessa.

3. Sopimuksen hakeminen

Sopimusta ja sen maksua haetaan sähköisesti Vipu-palvelussa peltotukien haun yhteydessä. Hakemuksen lisäksi tuenhakijan on palautettava sopimuksessa määritellyt pakolliset liitteet.

Hakemuksen liitteenä on oltava:

 • Hoitosuunnitelma
 • Jäljennös vuokrasopimuksesta tai muusta sopimuksesta.* Vuokrasopimuksen on oltava voimassa vähintään koko sopimuskauden. Vuokrasopimukseen on syytä kirjata toimenpiteet, joita sopimusalueella tullaan tekemään.
 • Jos tuenhakija on yhdistys, liitteenä on oltava jäljennös kokouspöytäkirjasta, jossa on päätetty sopimuksen hakemisesta.

*Poistettu 24.11.2023

Tarkempi ohje sopimuksen hakemiseen Vipu-palvelussa on luettavissa osoitteessa ruokavirasto.fi/vipu/kosteikkojen-hoitosopimus (julkaistaan myöhemmin).

Kaikki sopimukselle haettavat peruslohkot ja peruslohkokohtaiset tiedot on ilmoitettava hakemuksella.

Pienin ala, jolle sopimus voidaan tehdä, on yhteensä vähintään 0,30 hehtaaria. Pienin yksittäinen peruslohko voi olla vähintään 0,05 hehtaaria. Sopimusala voi koostua useasta vähintään 0,05 ha:n kokoisesta peruslohkosta.

Sopimuksen tekemisen jälkeen sopimuslohkot tulee ilmoittaa vuosittain Vipu-palvelussa peltotukien haussa lohkotiedot- välilehdellä. Sopimukselle tulee hakea myös maksua vuosittain Vipu-palvelussa peltotukien haun yhteydessä Haettavat tuet -välilehdellä. Sopimus ei pysy voimassa, jos sopimuksen perusteella maksettavan ympäristökorvauksen vuosittaista maksua ei haeta, paitsi jos maksun hakematta jättäminen on aiheutunut ylivoimaisen esteen tilanteesta.

4. Korvauksen määrä ja maksaminen sopimuksesta

Toimenpiteessä on yksi korvaustaso. Vuosittainen korvaus kaikille kosteikkojen hoitosopimukseen ilmoitetuille peruslohkoille on 500 €/hehtaari.

Sopimus ei voi sisältää sellaisia toimenpiteitä, joiden toteuttamisesta maksetaan jo muuta Euroopan unionin tai kansallisen tukijärjestelmän tukea tai jotka viljelijä on velvoitettu tekemään muun lainsäädännön perusteella. Tällaisia muita tukijärjestelmiä ovat esimerkiksi Helmi-hankkeen tuella tehtävät hoitotoimenpiteet.

Korvausta voidaan maksaa kasvulohkolle silloin, kun sen pinta-ala on vähintään 0,05 hehtaaria. Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että maksettavan korvauksen määrä sopimusvuodelta on korvauksen saajaa ja yksittäistä korvausta kohden vähintään 100 euroa.

Korvaukseen oikeutettu pinta-ala todetaan vuosittain peltotukihakemuksella annettujen tietojen sekä ELY-keskuksen tekemän hallinnollisen tarkastuskäynnin tai ELY-keskuksen valvomien tilojen valvontatietojen perusteella.

Korvaus voidaan maksaa vuosittain sen jälkeen, kun mahdolliset valvonnat on saatettu päätökseen ja kyseessä olevan sopimuksen ehtoja on noudatettu. Korvaus maksetaan ensimmäisen kerran sinä vuonna, kun sopimuskausi alkaa.

Korvauksen määrää ja ehtoja voidaan muuttaa sopimuskauden aikana, jos Euroopan unionin lainsäädännön muutokset, päällekkäisen maksun estäminen tai perustasoa koskevat muutokset sitä edellyttävät. Jos korvauksensaaja ei hyväksy tällaista mukautusta, hänellä on oikeus luopua sopimuksesta ilman takaisinperintää.

5. Sopimuksen tekemisen vaatimukset

Kosteikkojen hoitoa koskevan ympäristösopimuksen tekemisen edellytyksenä on, että suunnitellut hoitotoimenpiteet ovat tarkoituksenmukaisia Suomen yhteisen maatalouspolitiikan strategiasuunnitelmassa vuosille 2023–2027 asetettujen luonnonvarojen kestävän käytön ja ympäristön tilan kannalta. Sopimusaluetta on hoidettava ja kunnostettava hoitosuunnitelman mukaisesti.

Sopimukseen soveltuva ala

Sopimus voidaan tehdä alla luetelluista kohteista, joita hoidetaan vuosittain hoitosuunnitelman mukaisesti. Sopimuskohteen hoidon päätavoitteita voivat olla maatalouden aiheuttaman vesistökuormituksen vähentäminen, ilmastonmuutoksen hillitseminen tai luonnoltaan yksipuolisen maatalousalueen elinympäristöjen monimuotoisuuden parantaminen. Sopimuksen kohteena olevan alan on oltava pellon ulkopuolista aluetta. Pellon ulkopuolisella alueella tarkoitetaan alaa, joka on maankäyttölajiltaan muuta alaa. Sopimukseen hyväksytty ala ei ole enää maatalousmaata.

Sopimus voidaan tehdä:

 • kosteikkoalueen hoidosta,
 • tulva-alueen hoidosta
 • luonnonmukaistetun uoman hoidosta
 • kaksitasouoman hoidosta
 • tulvatasanteen hoidosta ja niiden hoidon kannalta riittävästä reuna-alueesta
 • tulvapellosta ja niiden hoidon kannalta riittävästä reuna-alueesta.
 • pienten kosteikkojen hoidosta
 • pohjapatojen hoidosta
 • tulvapeltoalueiden hoidosta
 • entiselle turvepellolle, suon kaltaiseksi alueeksi vetettävästä alueesta, jos se on perustettu Ei-tuotannollisen investoinnin korvauksella.

Lisäksi sopimus voidaan tehdä kosteikkokohteesta, joka on:

 • perustettu ei-tuotannollisen investoinnin korvauksella
 • ollut aiemmilla ohjelmakausilla vastaavassa sopimuksessa ja sitä on hoidettu ehtojen mukaisesti
 • pieni kosteikko tai tulvapelto, joka on ollut aiemmalla ohjelmakaudella luonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoidon sopimuksessa
 • perustettu muulla rahoituksella ja joka täyttää ei-tuotannollisen investoinnin vaatimukset

Alat, joista ei voi tehdä sopimusta

Sopimukseen ei hyväksytä alaa

 • vesiensuojelu- tai monimuotoisuusarvoja vailla olevien kastelualtaiden hoidosta
 • alueen sellaisesta hoidosta, jossa tavoitteena on alueen muuttaminen järveksi tai lammeksi
 • kohteesta, jossa valumavesien aiheuttaman kuormituksen voidaan katsoa olevan peräisin pääasiassa muualta kuin maataloudesta
 • entisistä turvesoista, joilla on kasvatettu ruokohelpeä.

6. Hoitosuunnitelma

Tuenhakijan on toimitettava sopimushakemuksen liitteenä sopimusalueen hoitosuunnitelma, jossa on yksilöitävä alueella tehtävät vuosittaiset hoitotoimenpiteet peruslohkoittain sekä toimenpiteiden aikataulu. Sopimus perustuu ELY-keskuksen hyväksymään hoitosuunnitelmaan, jota tuenhakija sitoutuu toteuttamaan koko sopimuskauden ajan.

Hoitosuunnitelmassa on kuvattava

 1. Suunnitellun hankkeen ja suunnitellun hoidon yleiskuvaus ja tavoitteet, joiden perusteella voidaan arvioida alueen luonto- ja maisema-arvoja tai merkitystä maatalouden vesiensuojelussa.
 2. Kosteikon hoidon päätavoite ja selostus, miten suunnitellut toimenpiteet kohteen sijainnin, laajuuden ja laadun mukaan edistävät koko sopimuksen tavoitteiden saavuttamista.
 3. Peruslohkokohtaisesti toteutettavat perustamis-, hoito- ja muut toimenpiteet ja niiden toteutusaikataulu vuosittain.
 4. Selvitys kaksinkertaisesta rahoituksesta. Selvitys toimenpiteistä, joiden toteuttamisesta maksetaan jo muuta Euroopan Unionin tai kansallisen tukijärjestelmän tukea.
 5. Sopimuksen vähimmäisvaatimusten mukaiset hoidon vaatimukset ja rajoitukset, jos lohko sijaitsee Natura 2000- tai suojelualueella.
 6. Tarvittaessa selvitys siitä, millaisilla ennakoivilla toimilla sopimukseen haetuilla peruslohkoilla mahdollisesti olevaa suurepetouhkaa pyritään vähentämään, jos joidenkin sopimukseen haettujen lohkojen hoitomuotona on laidunnus.

Hoitosuunnitelmaksi voidaan hyväksyä myös Metsähallituksen tai ELY-keskuksen toimenpide- tai työkohdesuunnitelma. Hoitosuunnitelman teettämiseen voi hakea Neuvo2030-rahoitusta.

7. Sopimusalueen hoitotoimenpiteet

Hoitosuunnitelmaan kirjatuilla hoitotoimenpiteillä säilytetään tai edistetään sopimusalueen tavanomaista arvokkaampia luonto- tai maisema-arvoja. Toimenpiteiden on perustuttava paikallisen luonnon edellytyksiin.

Sopimusalueella toteutettavista hoitotoimenpiteistä on pidettävä hoitopäiväkirjaa sitä mukaa kuin toimenpiteitä toteutetaan tai tiedot on merkittävä peruslohkokohtaisiin muistiinpanoihin.

Hoitotoimenpiteet on aloitettava jokaisella ympäristösopimukseen sisältyvällä peruslohkolla ensimmäisenä sopimusvuotena ellei hyväksytty suunnitelma muuta edellytä.

Kosteikkojen hoitotoimenpiteet

Sopimuksen kohteena olevan alan hoidon on edistettävä maatalouden aiheuttaman vesistökuormituksen vähentämistä, hillittävä ilmastonmuutosta kosteikoksi muutetulla turvepellolla tai parannettava luonnoltaan yksipuolisen maatalousalueen elinympäristöjen monimuotoisuutta tai edistettävä riista-, kala- tai raputaloutta.

Maatalouden vesiensuojelua ja luonnon monimuotoisuutta edistävien kosteikkojen hoitotoimenpiteet

Maatalouden vesiensuojelua edistävän kosteikkojen toiminta hidastaa veden kulkua ja edistää ravinteiden pidättymistä. Maatalousluonnon monimuotoisuutta edistävän kosteikon toiminta suosii monipuolista kosteikkojen eliölajistoa ja voi edistää uhanalaista lajistoa tai on hyödyksi läheiselle Natura 2000 -alueelle tai muulle suojelualueelle.

Kosteikkojen vuotuisia hoitotoimenpiteitä voivat olla:

 • lietteen poisto tarvittaessa
 • mahdollisten kemiallisten saostusaineiden poisto ja lisäys
 • pohjapatojen muodostaminen
 • patojen ja uoman hoitotoimet
 • vedenpinnan sääntely sekä
 • kosteikon tai uoman reuna-alueiden kasvillisuuden niitto, kasvijätteen poiskorjuu ja muut vastaavat toimenpiteet. Niittojäte voidaan käyttää hyödyksi.

Kasvihuonekaasupäästöjä ehkäisevien kosteikkojen hoitotoimenpitet

Luonnonmukaistettujen uomien ja kaksitasouomien hoitotoimenpiteet ovat:

 • pohjapatojen kunnosta huolehtiminen,
 • eroosiosuojausten ja muiden veden virtaamaa hidastavien rakenteiden kunnossapito,
 • uoman ja tulva-alueiden vedenjohtokyvyn toimivuudesta huolehtiminen
 • uoman reuna-alueiden kasvillisuuden hoito
 • tulvatasanteiden avoimuuden ylläpito.

Tulva-alueiden hoitotoimenpiteitä ovat:

 • kasvillisuuden poisto tarvittaessa
 • alueelle laskeutuneen maa-aineksen poisto.
 • mahdollisten reuna-alueiden hoito reuna-alueiden kasvillisuuden niitto, kasvijätteen poiskorjuu ja muut vastaavat toimenpiteet.

Turvepeltojen ennallistamisen hoitotoimenpiteitä ovat:

 • vedenpinnan korkeuden tarkkailu, patorakenteista huolehtiminen ja sen pitäminen riittävällä korkeudella turpeen hajoamisen aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen ehkäisemiseksi, sekä mahdollisten reuna-alueiden hoito reuna-alueiden kasvillisuuden niitto, kasvijätteen poiskorjuu ja muut vastaavat toimenpiteet.
 • Turvepeltoa koskevassa kosteikkojen hoitokohteen vesitaloutta on muutettu siten, että pohjaveden pinta nousee pysyvästi tasolle, joka tehokkaasti ehkäisee turpeen hajoamista.

Sopimusaluetta saa laiduntaa, jos se ei haittaa luonnon monimuotoisuutta tai vesiensuojelua. Jos aluetta laidunnetaan, maanpinta on pidettävä kasvipeitteisenä. Kosteikon hoitotoimenpiteisiin voi sisältyä vieraslajien tehostettua torjuntaa.

Sopimusalueella ei saa käyttää kasvinsuojeluaineita. Hoitotoimenpiteet ei saa aiheuttaa haittaa uhanalaisille lajeille tai luontotyypeille, viljeltävien alueiden kuivatustilanteen heikkenemistä tai muuta vastaavaa haittaa toimenpidealueen ulkopuolella.

Hoitosuunnitelmaan on kirjattava erikseen hoitotoimenpiteet, joita toteutetaan, jos

 • alue sijaitsee Natura-alueella*
 • alueella on uhanalaisen kasvi- tai eläinlajin esiintymispaikka**
 • alueella on tiukasti suojellun eläinlajin esiintymispaikka***
 • alueella on erityisiä lajeja tai luontotyyppejä****

*luonnonsuojelulaki 1096/1996, 64 §.
** luonnonsuojelulaki 1096/1996, 3., 4. ja 6. luku.
***Neuvoston direktiivi 92/43/ETY luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta, liite 2,4 ja 5 tarkoitetut lajit.
****Neuvoston direktiivin 79/409/ETY liitteessä 1 tarkoitetut lajit, uhanalaiset lajit tai luontotyypit

8. Vähimmäistason vaatimukset

Sopimuslohkot ovat maatalousmaan ulkopuolista aluetta.

Jos sopimukseen kuuluva peruslohko sijaitsee suojelualueella, on vähimmäistason vaatimuksina noudatettava luonnonsuojelulain (1096/1996) 9, 13, 15 ja 17 §:ää, 24 ja 25 §:n nojalla tehtyjä suojelupäätöksiä, 29 ja 30 §:ää, 47 §:n nojalla tehtyjä lintuja koskevia suojelupäätöksiä, 64 a ja 65 b §:ää sekä 65 c §:n nojalla tehtyjä päätöksiä. Näistä vaatimuksista tulevat mahdollisesti hoitoa koskevat rajoitukset on mainittava hoitosuunnitelmassa.

9. Hallinnollinen tarkastuskäynti

Sopimukseen haetuille peruslohkoille tehdään ELY-keskuksen toimesta hallinnollinen tarkastuskäynti eli maastokatselmointi. Tarkastuskäynti tehdään viimeistään sopimuksen toisen kasvukauden aikana.

Tarkastuksessa tarkastetaan

 • sopimukseen haettujen peruslohkojen sopivuus sopimukseen, pinta-alat sekä otetaan paikkaan sidottuja valokuvia sopimuslohkoilta.
 • hoitotoimenpiteiden riittävyys sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkastelun perusteella sopimuksen peruslohkojen aloja voidaan muuttaa. Jos tarkastuksessa havaitaan sopimukseen kelpaamatonta alaa, ELY-keskuksen käsittelijä piirtää alan oikeaksi ja sopimuksessa tukikelvottomalle alalle mahdollisesti maksetut edellisen vuoden tuet peritään takaisin. Tarkastuksessa voidaan poistaa peruslohkoja tai pienentää tai suurentaa niiden alaa. Tarkastusvuonna maksetaan sopimuslohkolle korvausta tarkastuksessa hyväksytyn alan mukaisesti ja hyväksytty ala näkyy seuraavan vuoden tukihakemuksella Vipu-palvelussa. Jos peruslohkon ala kasvaa tarkastuksessa, isommalle alalle maksetaan korvausta seuraavasta vuodesta alkaen. Tarkastuksesta lähetetään tuenhakijalle tarkastuksen tulos.

10. Valvonta ja seuraamukset

Sopimusehtojen noudattamisen tarkastamiseksi viranomaisilla on oikeus tehdä hallinnollisia tarkastuskäyntejä ja tilalla tehtäviä tarkastuksia. Korvauksensaaja on velvollinen korvauksetta esittämään tarkastusta suorittavalle kaikki korvaukseen liittyvät asiakirjat ja muutoinkin tarvittaessa avustamaan tarkastuksessa.

Korvausta voidaan alentaa tai korvaus voidaan jättää maksamatta, jos Euroopan unionin lainsäädäntö tai kansallinen lainsäädäntö tätä edellyttää tai jos korvauksentuenhakija on jättänyt noudattamatta sopimukseen perustuvia korvauksen ehtoja. Tehtävän vähennyksen määrään vaikuttavat korvauksen ehtoja koskevan laiminlyönnin vakavuus, laajuus, kesto ja toistuvuus.

Jos valvonnassa todetaan, että korvauksensaaja ei ole noudattanut sopimusehtoja, ehdollisuuden ehtoja tai jos sopimuksen mukaisissa pinta-aloissa on virheitä, voidaan korvauksensaajalle maksettavaa ympäristökorvausta vähentää siten kuin siitä erikseen säädetään.

Uutta ympäristösopimusta ei voi tehdä, jos valvonnassa on todettu, että korvauksen saaja on jättänyt olennaisesti noudattamatta vastaavaan sopimukseen perustuvia korvauksen ehtoja korvauksen hakemista edeltävän kahden sopimusvuoden aikana.

11. Sopimuksen siirtäminen

Sopimus voidaan siirtää:

 • siirtämällä koko sopimus, esim. koko tilan hallinnan siirron vuoksi
 • jakamalla sopimus, jolloin osa sopimuslohkoista siirtyy toiselle henkilölle

Jos koko maatila siirretään toiselle henkilölle sopimuksen voimassaolon aikana, sopimuksen vastaanottaja voi jatkaa sopimusta sen jäljellä olevan voimassaoloajan, jos hän täyttää sopimuksen ehdot.

Sopimuksen siirtämistä on haettava 15 työpäivän kuluessa omistus- tai hallintaoikeuden siirtymisestä toimittamalla lomake 160 ELY-keskukseen.

12. Sopimuksen pinta-alan muutokset

Sopimukseen sisältyvää alaa voidaan muuttaa sopimuskauden aikana valvonnan, hallinnollisen tarkastuskäynnin, peltolohkorekisterin ajantasaistuksen tai korvauksen saajan hakemuksen perusteella.

1Sopimusalan väheneminen

Sopimuksen pinta-ala voi vähentyä ilman takaisinperintää, jos

 • sopimusalan hallinta siirretään toiselle tuenhakijalle ja jos sopimukseen sisältyvä ala ei poistamisen jälkeen laske alle 0,30 hehtaarin vähimmäisalan.
 • sopimusehtojen mukaista hoitoa ei enää jatketa, mutta ala jää kuitenkin tuenhakijan hallintaan.
 • on kyse ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisen olosuhteen tilanteesta.

Sopimusalan lisääminen

Sopimukseen voi lisätä vuosittain sopimukseen soveltuvaa alaa, jos valtion talousarvion määrärahatilanne sen sallii. Ruokavirasto ilmoittaa vuosittain peltotukien haun yhteydessä, jos lisäalojen hakeminen on mahdollista. Alan lisäämisen on oltava sopimuksen toteuttamisen kannalta tarkoituksenmukaista. Lisäala tarkastetaan hallinnollisella tarkastuskäynnillä. Alan lisäämistä voi hakea Vipu-palvelussa.

13. Sopimuksen muuttaminen

Sopimuksen mukaisia toimenpiteitä voidaan tarvittaessa tarkentaa sopimuksen voimassaoloaikana, jotta sopimukselle asetetut tavoitteet eivät vaarantuisi.

Sopimuksen toimenpiteiden muuttamista voi hakea ELY-keskuksesta seuraavan peltotukien haun päättymiseen mennessä.

Jos hoitosuunnitelmaan kirjattu laiduntaminen ei ole mahdollista luonnonolosuhteiden, ylivoimaisen esteen tai sopimusalueen luontoarvoille aiheutuvan haitan vuoksi, tuenhakijan on haettava hoitotoimenpiteen vaihtamista erikseen kirjallisesti ELY-keskuksesta.

ELY-keskuksen sopimuksen tarkentamista koskevasta päätöksestä voi hakea oikaisua.

14. Tuenhakijan ilmoitusvelvollisuus ja asiakirjojen säilyttäminen

Tuenhakijan on viipymättä ilmoitettava korvauksen myöntäneelle ELY-keskukselle sellaisesta korvauksen saajaa tai tuettavaa toimintaa koskevasta olosuhteiden muutoksesta, joka saattaa vaikuttaa korvauksen määrään tai aiheuttaa korvauksen takaisinperimisen tai lakkauttamisen. Muutos voi olla esimerkiksi koko tilan tai sen osan myynti tai vuokraus toiselle viljelijälle.

Tuenhakija on velvollinen antamaan korvauksen myöntävälle ELY-keskukselle korvauksen myöntämisen ja maksamisen edellytyksiä koskevat oikeat ja riittävät tiedot.

Tuenhakijan on säilytettävä korvauksen ehtoihin liittyvät muistiinpanot ja todistukset vähintään neljän vuoden ajan sopimuskauden päättymisestä.

15. Sopimuksesta luopuminen

Ympäristösopimuksesta voi luopua ilman takaisinperintää, jos:

 • ympäristösopimukseen kuuluva ala vähenee sopimuksen siirtämisen johdosta alle vähimmäismäärän.
 • luopumisen syynä on ylivoimainen este tai poikkeuksellinen olosuhde. Tuenhakijan on esitettävä ylivoimaisesta esteestä riittävät todisteet kirjallisesti. Esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeen osalta tällainen on lääkärinlausunto tuenhakijan terveydentilasta.

Sopimuksesta luopumista koskeva ilmoitus, kuten myös ilmoitus ylivoimaisten esteiden aiheuttamasta sopimuksesta luopumisesta, on tehtävä kirjallisesti ELY-keskukseen ennen luopumista ja ylivoimaisen esteen ollessa kyseessä viipymättä ja viimeistään 15 työpäivän kuluessa siitä, kun tuenhakijan tai hänen oikeudenomistajansa on mahdollista tehdä tässä tarkoitettu ilmoitus.

Tapaukset, joissa vuosittainen maksu on jäänyt hakematta, katsotaan sopimuksesta luopumiseksi, mutta näistä aiheutuu takaisinperintä.

Uutta ympäristösopimusta ei tehdä, jos korvauksen saaja on kesken sopimuskauden luopunut vastaavasta sopimuksesta eikä luopumisesta ole kulunut kahta vuotta.

Uutta ympäristösopimusta ei voi tehdä, jos valvonnassa on todettu, että korvauksen saaja on jättänyt olennaisesti noudattamatta vastaavaan sopimukseen perustuvia korvauksen ehtoja korvauksen hakemista edeltävän kahden sopimusvuoden aikana.

16. Sopimuksen purkaminen ja maksetun korvauksen takaisinperiminen

ELY-keskus voi purkaa sopimuksen, jos sopimuksen tehnyt tuenhakija tai tuenhakija, jolle sopimus on myöhemmin siirretty, on salannut sopimuksen tekemiseen olennaisesti vaikuttavan seikan tai antanut sellaisesta virheellistä tietoa. Sopimus voidaan purkaa myös, jos sopimuksen haltija rikkoo sopimusehtoja. Jos ympäristösopimus puretaan, sopimuksen perusteella maksettu korvaus on perittävä takaisin koko sopimuskaudelta.

Virheellisesti tai perusteetta maksettu korvaus peritään takaisin, jos

 • korvauksen myöntämisen tai maksamisen edellytykset eivät ole täyttyneet;
 • hallinnollisella tarkastuskäynnillä havaitaan sopimukseen kelpaamatonta alaa;
 • korvauksensaaja ei ole noudattanut korvauksen ehtoja;
 • hän on antanut sellaisen virheellisen tai puutteellisen tiedon, joka on olennaisesti vaikuttanut korvauksen myöntämiseen tai maksamiseen;
 • korvauksensaaja kieltäytyy avustamasta tarkastuksessa tai
 • Euroopan unionin lainsäädäntö tätä edellyttää.

Tuen takaisinperimisestä päättää korvauksen myöntänyt viranomainen.

Perusteettomasti tai liikaa maksetulle määrälle voidaan periä korkoa maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain (1334/2022) 42 §:n mukaan. Perittävälle määrälle on suoritettava korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentissa tarkoitettua vuotuista viivästyskorkoa. Korko lasketaan sen ajan perusteella, joka alkaa 60 päivää takaisinperintäpäätöksen tekemisajankohdasta ja päättyy saatavan suorittamisajankohtaan tai, jos saatava vähennetään myöhemmin maksettavasta erästä, vähennyksen tekemisajankohtaan.

Periminen toimitetaan siinä järjestyksessä mitä verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) on säädetty.

17. Tietojen toimittaminen ja tuen julkisuus

Toimivaltaisella viranomaisella tai Ruokavirastolla on oikeus saada tuensaajalta tukien seurantaa ja vaikuttavuuden arviointia varten tarpeelliset selvitykset ja seurantatiedot

Lisäksi EU-lainsäädäntö edellyttää, että jäsenvaltion on julkaistava hakupalvelussa tiedot tuensaajalle Euroopan maatalouden tukirahastosta ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta maksetuista tuista mukaan lukien yksityishenkilöiden tukitiedot. Tietojen toimittamisesta ja tukien julkisuudesta on kerrottu tarkemmin Peltotukien oppaalla.

18. Ylivoimainen este

Ylivoimaisesta esteestä on kerrottu tarkemmin Peltotukien oppaalla.

Sopimuksen hakeminen voi estyä tai sopimuksen maksun hakeminen voi vähentyä sopimuskauden aikana ylivoimaisen esteen vuoksi. Vapaamuotoinen, kirjallinen ilmoitus ylivoimaisesta esteestä pitää toimittaa ELY-keskukseen 15 työpäivän kuluessa siitä, kun se on ollut mahdollista toimittaa.

Jos sopimuksesta luopumisen syynä on ylivoimainen este, korvausta ei peritä takaisin.

19. Muutoksenhaku

Tuenhakija voi hakea muutosta sopimus- ja tukipäätökseen tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen päätöksen tehneelle ELY-keskukselle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.