Tukiehdot: luonnonhaittakorvaus 2024

Julkaisupäivä: 5. huhtikuuta 2024

Peltotukien hakuopas

Luonnonhaittakorvauksen tavoitteena on turvata maataloustuotannon jatkuminen pohjoisesta sijainnista aiheutuvista epäsuotuisista ilmasto-oloista huolimatta ja estää maatalousmaan hylkääminen viljelykäytöstä maksamalla korvausta näissä oloissa toimiville viljelijöille.

1. Tuen hakeminen

Voit hakea luonnonhaittakorvausta vuosittain sähköisesti Vipu-palvelussa peltotukien haussa. Peltotukien hakemisesta ja päivämääristä on kerrottu tarkemmin Peltotukien hakuoppaassa

2. Tuen määrä

Korvauksen maksun perusteet

Korvausta maksetaan tilasi kaikista korvauskelpoisista lohkoista, joiden maankäyttölaji on pelto ja luonnonlaidun ja -niitty. Pienin kasvulohko, josta korvausta maksetaan, on 0,05 hehtaaria.

Korvausta ei kuitenkaan makseta seuraavista aloista: kasvimaa, puuvartisten energiakasvien ala, punontatarkoitukseen käytettävän koristepajun ala ja muu kuin perustulotukeen oikeuttavan hampun ala. Korvausta ei myöskään makseta viljelemättömästä alasta.

3. Korvaustasot

Korvauksen taso on

  • tukialueella AB (Etelä-Suomi) on 217 €/hehtaari.
  • tukialueella C 242 €/hehtaari.

Tukialueet löytyvät ruokavirasto.fi -sivulta Tuki- ja kohdentamisaluekartta.

Korvauksen asteittainen vähentyminen

Maksettava hehtaarikohtainen korvaus alenee tilasi luonnonhaittakorvauksen maksualan kasvaessa. Maksualaan luetaan lohkot, joista maksetaan korvausta. Korvaus maksetaan alennettuna alla mainittujen portaiden ylittävien hehtaarien osalta (ei tilan koko alalta).

Taulukko 1. Korvauksen asteittainen vähentyminen.

Tilan maksuala

Maksettavan luonnonhaittakorvauksen osuus täydestä korvauksesta/ha

150 hehtaariin asti

100 %

150 ha ylittävästä peltoalasta 300 hehtaariin asti

90 %

300 ha ylittävästä peltoalasta

80 %

Esimerkki 1.

Tila sijaitsee C-tukialueella ja tilalla on 180 hehtaaria korvauskelpoista alaa. Kaikki 180 hehtaaria on todettu olevan korvauskelpoista.

Täyden korvauksen tila saa 150 hehtaarille: 150 ha x 242 €/ha = 36 300 €. Lopulle 30 hehtaarille korvaus maksetaan alennettuna eli 90 % täydestä tukitasosta: 30 ha x (242 €/ha x 90 %) = 6 534 €.

4. Tukiehdot

Tukikohtaisten ehtojen lisäksi sinun on

  1. oltava aktiiviviljelijä
  2. noudatettava ehdollisuuden vaatimuksia.
  3. harjoitettava maatalousmaalla maataloustoimintaa.

Hakijan ikävaatimus

Hakijan tai hänen puolisonsa tulee olla 31.12.2023 vähintään 18-vuotias. Alle 18-vuotiaalle korvaus voidaan myöntää, jos hän on solminut avioliiton, harjoittaa maataloutta yhteisomistajana yhdessä vanhempansa kanssa tai ikävaatimuksesta poikkeamiseen on erityinen syy. Jos maataloutta harjoitetaan useamman viljelijän toimesta tai yhteisömuodossa, vähintään yhden osallisen on täytettävä ikävaatimus. Ikäehto ei koske julkisyhteisöjä.

Vähimmäisala ja alan hallinta

Vähimmäisala korvauksen maksamiseksi on 5 hehtaaria korvauskelpoisia peruslohkoja (korvauskelpoisuudeltaan Kyllä ja Vain LHK). Vähimmäisalaan luetaan mukaan 0,01 hehtaaria ja sitä suuremmat korvauskelpoiset lohkot. Korvauskelpoisten lohkojen on oltava hallinnassasi viimeistään 18.6.2024.

Korvauskelpoisuus

Luonnonhaittakorvausta voidaan maksaa vain peruslohkojen aloista, joilla on korvauskelpoisuus. Peltoa olevilla peruslohkoilla on ”Korvauskelpoisuus” ja luonnonlaidun ja -niittyä olevilla peruslohkoilla on ”Vain LHK-kelpoisuus”. Lisää korvauskelpoisuuden määräytymisestä sekä hakemisesta kerrotaan Peltotukioppaan luvussa Peruslohkon korvauskelpoisuus.

Kesantorajoite

Kesantorajoite rajaa kesantojen ja luonnonhoitonurmien maksualaa. Kun ilmoitat kesantoja ja luonnonhoitopeltonurmia yhteensä enintään 25 % korvauskelpoisesta peltoalasta, korvaus voidaan maksaa koko tilasi korvauskelpoiselle alalle. Lopulla alalla sinun on ilmoitettava viljelykasveja. Esimerkiksi viherlannoitusnurmi ja monimuotoisuuskasvit luetaan rajoitetta määritettäessä korvaukseen oikeuttavaksi ja viljellyksi peltoalaksi.

Kesantorajoitteeseen ei kuitenkaan lasketa Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakuntien alueiden aloja*, jotka on tukihakemuksella ilmoitettu tuottamattomina.

*Korjattu 27.5.2024: Poistettu "kesantoja ja luonnonhoitonurmia".

Esimerkki 2.

Tilalla on 100 hehtaaria korvauskelpoisia lohkoja. Tila ilmoittaa alasta 10 hehtaaria viljelemättömänä, yhteensä 25 hehtaaria kesantoja, 10 hehtaaria luonnonhoitonurmea, 20 hehtaaria suojavyöhykettä ja 25 hehtaaria kauraa ja 10 hehtaaria kasvimaata.

Muita kuin kesantorajoitteeseen laskettavia korvaukseen oikeuttavia viljelykasveja on peltoalalla yhteensä 45 hehtaaria (= suojavyöhyke + kaura). Suurin sallittu kesantojen määrä on täten 45 ha/3 = 15 ha. Maksuala saadaan kertomalla muiden viljelykasvien ala 45 ha*4/3 = 60 ha.

Korvausta maksetaan kesannon ja luonnonhoitonurmen alalle 15 hehtaarille ja kauran sekä suojavyöhykkeen 45 hehtaarille, joka on yhteensä yllä mainittu 60 hehtaaria. Korvausta ei makseta viljelemättömälle alalle eikä kasvimaalle.

Esimerkki 3.

Tilalla on 20 hehtaaria luonnonhoitonurmea ja 3 hehtaaria viljelemätöntä alaa.

Koska korvaukseen oikeuttavia viljelykasveja ei ole, ei laskennassa synny korvattavaa alaa kesantorajoitteen kasveille. Korvausta ei siis makseta lainkaan.