Salmonellavalvonta

Salmonellabakteerien aiheuttamat infektiot ovat merkittävä kansanterveydellinen ongelma ympäri maailmaa. Pohjoismaat ovat tästä poikkeuksena. Tilanne on Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa pysynyt huomattavasti paremmalla tasolla kuin muualla maailmassa. Suomessa on vuosittain todettu hieman yli 1000 tartuntatapausta ihmisillä, joista kotimaista alkuperää on vain noin 15-20 prosenttia tapauksista.

Suomen kansallinen salmonellavalvontaohjelma

Koska Suomen salmonellatilanne on merkittävästi parempi kuin useimmissa muissa EU-maissa, Pohjoismaita lukuun ottamatta, haluttiin hyvä taso säilyttää myös EU:hun liittymisen jälkeen. Yksi keinoista, joiden avulla alhainen salmonellan esiintyvyys voidaan varmistaa, on kansallinen salmonellavalvontaohjelma. Salmonellavalvontaohjelma, jonka Euroopan yhteisön komissio hyväksyi Suomelle liittymisneuvotteluiden yhteydessä vuoden 1994 lopulla, antaa hyvät edellytykset valvoa salmonellatilannetta eläimissä ja eläimistä peräisin olevissa elintarvikkeissa. Mikäli valvonnassa todetaan salmonellaa, siitä aiheutuvat toimenpiteet on määritelty lainsäädännössä. Valvontaohjelman vuoksi Suomi sai salmonellan osalta lisävakuudet eli Suomeen tuotavat liha- ja kananmunaerät on tutkittava lähtömaassa salmonellan varalta ja tuloksen on oltava negatiivinen. Muun muassa Ruotsilta ja Norjalta ei tällaista tutkimusta vaadita, koska siellä noudatettavat salmonellavalvontaohjelmat vastaavat Suomen tasoa ja ovat komission hyväksymiä.

Suomen kansallisen salmonellavalvontaohjelman piiriin kuuluvat naudat, siat ja siipikarja sekä niistä saatava liha ja kananmunat. Sekä lihasiipikarjan että munantuotannon osalta salmonellavalvontaa toteutetaan koko ketjun osalta eli isovanhempais- tai vanhempaispolvesta tuotantopolveen saakka. Näytteitä otetaan ohjelman mukaisesti ketjun eri vaiheissa hautomoista teurastamoihin ja leikkaamoihin saakka. Nautojen ja sikojen salmonellavalvonta ei ole yhtä systemaattista elävien eläinten osalta, näytteenotto painottuu teurastamoihin ja leikkaamoihin.

Suomi on sitoutunut ohjelman puitteissa pitämään tilalla tutkituissa karjoissa ja teurastamoilla tutkituissa teuraseläimissä salmonellatason alle yhdessä prosentissa eläinlajikohtaisesti. Eläimistä saatavassa lihassa taas on tavoitteena pitää salmonellan esiintyvyys alle puolessa prosentissa tutkituista eristä.

Salmonellavalvontaohjelmaan liittyviä tutkimuksia tehdään Ruokaviraston nimeämissä laboratoriossa. Laboratoriot lähettävät tiedot tekemistään kansalliseen salmonellavalvontaohjelmaan kuuluvista analyyseistä Ruokavirastoon kuukausittain. 

Omistajat vastaavat näytteenotosta pitopaikoissa ja kunnaneläinlääkärit valvovat salmonellavalvontaohjelman toteutumista siipikarjan osalta. Valvontakäynnin yhteydessä kunnaneläinlääkäri ottaa salmonellanäytteet.  Valvontakäynnillä kunnaneläinlääkäri tarkastaa myös pitopaikan tautisuojauksen ja tuotantohygienian ja antaa tarvittaessa neuvoja tautisuojauksen ja tuotantohygienian parantamiseksi. Tarkastuksen yhteydessä eläinlääkärit tarkastavat myös salmonellavalvontaan liittyvän kirjanpidon. Munintakanojen osalta salmonellavalvontaohjelman toteutumista seurataan myös munapakkaamoissa. Ruokaviraston tarkastuseläinlääkärit valvovat ohjelman toteutumista teurastamoissa ja niiden yhteydessä olevissa leikkaamoissa, muissa leikkaamoissa valvonnasta vastaavat kunnan elintarvikeviranomaiset.

Salmonellavalvontaohjelman sisältö löytyy maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta zoonooseista (316/2021). Asetuksessa säädetään salmonellavalvontaohjelmaan kuuluvista tutkimuksista ja toimenpiteistä tuotantotilalla, teurastamoissa ja leikkaamoissa.

Salmonellavalvontaohjelman ohjeistus käytännön soveltamisesta, koordinointi, tulostietojen keruu sekä koko maata koskeva raportointi ovat Ruokaviraston tehtäviä. 

Tuloksista raportteja

Suomessa eläimissä ja niistä saatavissa elintarvikkeissa todetaan hyvin vähän salmonellaa. Vuodesta 1995 alkaen, jolloin kansallisen salmonellavalvontaohjelman toteuttaminen Suomessa aloitettiin, salmonellan esiintymistä on seurattu systemaattisesti ja tuloksista on kerätty raportteja. Salmonellasta ja muista eläinten ja ihmisten välillä siirtyvistä taudeista löytyy runsaasti tietoa Zoonoosikeskuksen sivuilta: www.zoonoosikeskus.fi.

 
Sivu on viimeksi päivitetty 18.2.2022