Lainsäädäntökooste

Kalojen alkutuotantoon liittyvää lainsäädäntöä

  • Yleinen hygienia-asetus, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta
  • Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä
  • Yleinen elintarvikeasetus, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä
  • Elintarvikelaki 297/2021
  • Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikehygieniasta 318/2021

Erityiset vaatimukset kalastusaluksille

Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen (853/2004/EU) liitteessä III jaksossa VIII säädetään kalastusalusten rakenteellisista ja laitteita koskevista vaatimuksista (luku I, kohdat I.A ja I.B), hygieniavaatimuksista (luku I kohta II) sekä vaatimuksista aluksesta purkamiselle (luku II). Kalastustuotteiden terveysvaatimuksista säädetään luvussa V ja vaatimuksista käärimisestä ja kuljetuksesta säädetään luvussa III kohta A5, luvussa VI kohdat 1. ja 3. ja luvussa VIII kohdat 1., 3. ja 4.

Erityiset vaatimukset vesiviljelylaitoksille

Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen (853/2004/EU) liitteessä III jaksossa VIII, säädetään kalastustuotteiden terveysvaatimuksista (luku V) sekä käärimis-, varastointi- ja kuljetusvaatimuksista (luku III kohta A5, luku VI kohta 1., luku VII kohta 3. ja luku VIII kohdat 1., 3. ja 4.).

Kaikkia kalastustuotteita koskevat erityisvaatimukset

Maa- ja metsätalousministeriön elintarvikehygienia-asetuksessa (318/2021) säädetään alkutuotannon tuotteiden toimitusrajoituksesta suoraan kuluttajille (17 §), säilytyslämpötiloista (23 § ja 37 §) sekä puhtaan veden käytöstä (31 § ja 43 §).

Sivu on viimeksi päivitetty 22.4.2022