Lainsäädäntökooste

Kalojen alkutuotantoon liittyvää lainsäädäntöä

  • Yleinen hygienia-asetus, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta
  • Elintarvikelaki N:o 23/2006
  • Alkutuotantoasetus, Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta N:o 1368/2011
  • Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä.
  • Yleinen elintarvikeasetus, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä.

Erityiset vaatimukset kalastusaluksille

Alkutuotantoasetuksen (1368/2011) liitteen 2 luvussa 3 säädetään erityisistä vaatimuksista kalastusaluksille; dioksiinia koskevat erityisvaatimukset, asiakirjavaatimukset ja säilytyslämpötilavaatimukset.

Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen (853/2004/EU) liitteessä III jaksossa VIII, säädetään kalastusalusten rakenteellisista ja laitteita koskevista vaatimuksista (luku I, kohdat I.A ja I.B), hygieniavaatimuksista (luku I kohta II) sekä vaatimuksista aluksesta purkamiselle (luku II). Kalastustuotteiden terveysvaatimuksista säädetään luvussa V ja vaatimuksista käärimisestä ja kuljetuksesta säädetään luvussa III kohta A5, luvussa VI kohdat 1. ja 3. ja luvussa VIII kohdat 1., 3. ja 4.

Erityiset vaatimukset vesiviljelylaitoksille

Alkutuotantoasetuksen (1368/2011)liitteen 2 luvussa 3 säädetään erityisistä vaatimuksista kalastusaluksille; dioksiinia koskevat erityisvaatimukset, asiakirjavaatimukset ja säilytyslämpötilavaatimukset.

Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen (853/2004/EU) liitteessä III jaksossa VIII, säädetään kalastustuotteiden terveysvaatimuksista (luku V) ja käärimis-, varastointi- ja kuljetusvaatimuksista (luku III kohta A5, luku VI kohta 1., luku VII kohta 3. ja luku VIII kohdat 1., 3. ja 4.).

Sivu on viimeksi päivitetty 31.10.2018