Merikuljetukset

Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden merikuljetukset on tehtävä lämpöeristetyillä merikonteilla tai ATP-luokitelluilla maakuljetusvälineellä, jos merikuljetus on enintään 150 kilometriä pitkä. Jos merimatkan jälkeen merikonttia tai maakuljetusvälinettä kuljetetaan maantie- tai rautatiekuljetuksena valtion rajan yli, kuljetusvälineet tulee olla ATP-luokiteltuja. Jos kuljetus tapahtuu ainoastaan kohdemaassa ilman valtion rajanylityksiä ja merimatkan pituus on yli 150 kilometriä, kuljetukseen ei sovelleta helposti pilaantuvien elintarvikkeiden osalta ATP-sopimusta.

Kuljetuksessa on huomioitava lämpötilavaatimukset sekä tallennuslaitteiden vaatimustenmukaisuus. Pakastettujen elintarvikkeiden osalta vaatimukset on annettu komission asetuksessa (EY) N:o 37/2005. Laitteiden on oltava pakastettujen elintarvikkeiden osalta standardien EN 12830 ja EN 13485 mukaisia. Samat laatuvaatimukset on kirjattu ATP –sopimuksen liitteeseen 2, lisäykseen 1.

Jäähdytetyssä säilytystilassa olevien helposti pilaantuvien elintarvikkeiden osalta laitteistovaatimuksia ei ole määritelty, mutta säilytyslämpötilojen on oltava säädösten mukaiset ja ne on myös tallennettava riittävällä taajuudella. Laitteistovaatimusten osalta on suositeltavaa, että ne täyttäisivät EN 12830 ja tarvittaessa EN 13485 mukaiset laatuvaatimukset, koska lämpötilan seuranta- ja tallennuslaitteen sähkömagneettista suojausta ei ole yleensä tehty laitteisiin, jotka eivät täytä em. standardeja.

Merikuljetuksissa on huomioitava se, että laivan lastaamisen yhteydessä ei ole mahdollista saada sähkövirtaa, joten säilytystilan lämpötilan on oltava riittävän paljon lämpötilavaatimusta alhaisempi, jotta elintarvikkeet ovat laivan lastauksen- ja purun aikana vaatimusten mukaisessa lämpötilassa. Lämpötila voi laskea lastauksen ja purun aikana noin 5 astetta, riippuen kuljetusvälineen laatutasosta ja ovitiivisteiden kunnosta.

Merimatkan aikana laivan henkilökunta tarkastaa kuormatilojen lämpötilat ja merkitsevät tiedot seurantalomakkeeseen. Jäähdytyslaitteiston rikkoontumisen johdosta laivan henkilöstö ei korjaa laitetta, vaan asiasta ilmoitetaan välittömästi kuljettajalle tai huolintaliikkeelle.

Merikuljetuksissa tulisi käyttää ISO 1496-2 standardin mukaisesti valmistettuja lämpöeristettyjä merikontteja tai ATP-luokiteltuja kuljetusvälineitä. Edellä mainitun standardin mukaisesti valmistetun lämpöeristetyn merikontin tai ATP-luokiteltujen kuljetusvälineiden eristysominaisuudet varmistavat sen, että kuormatilan lämpötila ei pääse nousemaan, jos laitteisto rikkoontuu merimatkan aikana.

Lämpötilan seurantalaitteet tulee kalibroida vuoden välein. Kalibrointitodistus tai oikeaksi varmennettu kopio tulee säilyttää kuljetusvälineessä tai vaihtoehtoisesti lämpötilan seurantalaite voi olla merkitty kalibroinnin tehneen huoltoliikkeen asentamalla päivätyllä merkillä.

Sivu on viimeksi päivitetty 19.11.2018