Rekisteröity elintarviketoiminta

Elintarvikelain mukaan elintarvikealan toimijan on tehtävä kirjallinen rekisteröinti-ilmoitus elintarviketoiminnasta huoneiston sijaintikunnan tai kaupungin elintarvikevalvonnasta vastaavalle viranomaiselle viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista (rekisteröity elintarviketoiminta). Rekisteröidyn elintarviketoiminnan aloittaminen ei edellytä valvontaviranomaisen tekemää tarkastusta. Täältä löydät kuntien ja kaupunkien elintarvikevalvontaviranomaisten yhteystiedot.

Elintarviketoiminnasta voi tehdä rekisteröinti-ilmoituksen myös verkossa.  Ilppa-palvelussa voi ilmoittaa useimpien elintarvike- ja terveydensuojelualan toimintojen aloittamisesta, olennaisesta muuttumisesta, lopettamisesta tai yrittäjän vaihtumisesta. Lisätietoa ilppa-palvelusta.

Liikkuvaa elintarvikehuoneistoa tai sellaista elintarvikehuoneistoa, jossa toiminnan tarkoituksena on vain kuljettaminen tai säilyttäminen kontissa tai ajoneuvossa, koskevat rekisteröinti-ilmoitukset käsittelee elintarvikealan toimijan yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä merkitty kotikunta.

Toiminnan olennaisella muutoksella tarkoitetaan elintarviketurvallisuuteen liittyvien riskien merkittävää kasvua. Tällainen toiminnan olennainen muutos voi olla esimerkiksi sellainen, jossa elintarvikehuoneisto aloittaa maahantuonnin tai elintarvikemyymälä aloittaa palvelutiskimyynnin tai ruoan valmistuksen. Neliömäärän lisäys sellaisenaan ei välttämättä ole olennainen muutos ellei elintarvikehuoneistossa aloiteta uusia toimintoja.

Niin sanottua virtuaalielintarvikehuoneistoa koskevan ilmoituksen voi käsitellä toimijan kotikunnan valvontaviranomainen, jos sijaintikunta on epäselvä. Virtuaalielintarvikehuoneisto on sellainen, jota käytetään ainoastaan esimerkiksi elintarvikkeiden myyntiin tai välittämiseen ilman, että elintarvikkeet ovat kyseisessä huoneistossa, kuten nettikauppa.

Elintarvikelaissa on säädetty elintarvikehuoneistoja koskevista yleisistä vaatimuksista. Tämän lisäksi elintarvikehuoneistojen rakenteellisista ja toiminnallisista vaatimuksista on säädetty Euroopan parlamentin ja neuvoston elintarvikehygieniasta antamassa asetuksessa (EY) N:o 852/2004 sekä Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa elintarvikehygieniasta (318/2021).

Omavalvonta

Omavalvonnan on oltava toimintaan nähden riittävä. Omavalvonnan toteuttamisella hallitaan toimintaan liittyvät elintarvikehygieeniset riskit. Valvontaviranomainen ei hyväksy omavalvontasuunnitelmaa. Valvontaviranomaisella on velvollisuus antaa ohjeita ja oikeus antaa määräyksiä omavalvonnan toimivuuden varmistamiseksi. Toimijalla voi olla käytössään toimialansa Ruokaviraston arvioima hyvän käytännön ohje, joka voi korvata joko kokonaan tai osittain omavalvontasuunnitelman. Rekisteröidyssä elintarvikehuoneistossa omavalvontasuunnitelma on esitettävä valvontaviranomaisella viimeistään ensimmäisen tarkastuksen yhteydessä. MMM:n asetuksessa elintarvikehygieniasta (318/2021) pykälissä 22 ja 36 on esitetty vaatimuksia omavalvonnalle.

Milloin elintarviketoiminnasta ei tarvitse ilmoittaa?

Elintarvikelain (297/2021) 10 §:n 2 momentin mukaan rekisteröinti-  ilmoitusta ei tarvitse tehdä silloin, kun toimintaan liittyvät riskit ovat elintarviketurvallisuuden kannalta vähäisiä sekä 

  1. elintarvikealan toiminta tapahtuu samassa huoneistossa kuin toimijan harjoittama muu elinkeinotoiminta (esimerkiksi kampaamon kahvi- ja keksitarjoilu)
  2. toimija on yksityinen henkilö (esimerkiksi henkilö leipoo satunnaisesti ja myy leivonnaisia torilla) tai
  3. toimintaa ei voida pitää elinkeinon harjoittamisena (esimerkiksi koulun tai urheiluseurojen myyjäisissä tapahtuva elintarvikkeiden myynti).

Ilmoitus voidaan jättää tekemättä vain, jos toiminta on vähäriskistä ja jokin muu edellä mainituista kolmesta ehdosta täyttyy. Ammattimaisesta toiminnasta (elintarvikealan toiminnan liikevaihto on yli 15 000 euroa vuodessa)  on aina tehtävä ilmoitus, vaikka toiminta olisikin elintarviketurvallisuuden kannalta vähäriskistä.

Rekisteröitävää elintarviketoimintaa vai ei? -ohje sisältää tulkintaa siitä, milloin elintarviketoiminta ja siihen liittyvät riskit ovat niin vähäiset, että toimintaa ei tarvitse rekisteröidä.

Ruokaviraston näkemyksen mukaan pop up -ravintolaa voi pitää 12 päivänä kalenterivuoden aikana ennen kuin toiminnasta tarvitsee tehdä elintarvikehuoneistoilmoitus. Lue lisää pop-up -toiminnasta täältä.

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023