Luomutuonti

Julkaisupäivä: 26. huhtikuuta 2022

Kaikki luomutuotannon ohjeet

Ohje: 819/04.02.00.01/2022

Luomutuonti

Toimijan, joka tuo tuotteita EU:n ulkopuolelta, on kuuluttava Ruokaviraston tai Valviran luomuvalvontaan.

 • Tuonnilla tarkoitetaan tässä ohjeessa luomutuotteiden tuontia EU:n ulkopuolisista maista.
 • Sisämarkkinakauppa on muista EU:n jäsenmaista tapahtuvaa tavaroiden vapaata liikkumista – ei tuontia.
 • Tuojalla tarkoitetaan EU:ssa toimivaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka esittää lähetyksen luovutettavaksi vapaaseen liikkeeseen EU:ssa itse tai edustajansa välityksellä.
 • Ensimmäisellä vastaanottajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolle unioniin tuotu lähetys toimitetaan ja joka ottaa sen vastaan valmistusta ja/tai kaupanpitämistä varten.
 • Tuoja ja ensimmäinen vastaanottaja voivat olla yksi ja sama toimija.

1 Määritelmät

Tuonti

Luomutuotteiden tuonnilla tarkoitetaan tuontia unionin alueelle EU:n ulkopuolelta nk. kolmansista maista. Muista EU:n jäsenmaista Suomeen tapahtuva tavaroiden vapaa liikkuminen ei ole tuontia vaan sisämarkkinakauppaa. Sisämarkkinakauppaan ei sovelleta tuonnin säännöksiä. Tuonnista ei ole kyse myöskään silloin, kun kolmansista maista tuotavia luomutuotteita ei ole tarkoitus laskea vapaaseen liikkeeseen EU:n alueella sellaisenaan tai jalostuksen jälkeen (kauttakulkutavara, sisäinen jalostus suspensiomenettelyssä).

Islanti, Liechtenstein ja Norja kuuluvat Euroopan talousalueeseen (ETA), jonka vuoksi niihin ei sovelleta EU:n luomutuotteiden tuonnin säännöksiä. Tuontimääräyksiä ei sovelleta myöskään tiettyihin tullitta tuotaviin tuotteisiin (esim. arvoltaan vähäiset tavaranäytteet).

Toimijan, joka harjoittaa luonnonmukaisen tuotantoalan yritystoimintaa ja tuo EU:n ulkopuolelta luomutuotteita, on ennen tuotteiden markkinoille saattamista liitettävä yrityksensä luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään. Myös tuotavien tuotteiden ensimmäisten vastaanottajien on kuuluttava valvontaan. Mikäli tuontitoiminta annetaan sopimuksella kolmannen osapuolen tehtäväksi (alihankinta), valvontajärjestelmää sovelletaan teetettyihin toimiin.

Tuoja ja Ensimmäinen vastaanottaja

Tuojalla tarkoitetaan EU:ssa toimivaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka esittää lähetyksen luovutettavaksi vapaaseen liikkeeseen EU:ssa itse tai edustajansa välityksellä. Ensimmäisellä vastaanottajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolle unioniin tuotu lähetys toimitetaan ja joka ottaa sen vastaan valmistusta ja/tai kaupanpitämistä varten. Tuoja ja ensimmäinen vastaanottaja voivat olla yksi ja sama toimija.

Tarkastussertifikaatti, COI

Luomuasetuksen 2018/848 artiklassa 45.1.iii) ja komission delegoidun asetuksen 2021/2306 artiklassa 5 tarkoitettu yhden lähetyksen kattava viejämaan tarkastusviranomaisen tai -laitoksen myöntämä tarkastustodistus. Tarkastussertifikaatti on myönnettävä Traces-järjestelmässä ja siinä on oltava hyväksytty sähköinen leima. Poikkeustilanteissa tarkastussertifikaatti voi olla Traces-järjestelmässä olevan sähköisen tarkastustodistuksen käsin allekirjoitettu tuloste. Käsin allekirjoitetun tulosteen tulee vastata täysin Traces-järjestelmään kirjattuja tietoja.

Lähetys

Samaan tai useampaan yhdistetyn nimikkeistön koodiin kuuluva tuotemäärä, jolle on annettu yksi ainoa tarkastussertifikaatti, joka lähetetään samalla kuljetusvälineellä ja joka tuodaan samasta kolmannesta maasta.

Lähetyksen tarkastaminen

Jäsenvaltioiden asianomaisten viranomaisten (Suomessa Tulli) tekemä virallinen valvonta, joka sisältää tarkastussertifikaatin ja muiden asiakirjojen, sekä lähetyksen tarkastamisen luomuasetuksen 2018/848 ja komission delegoidun asetuksen tuonnista 2021/2306 art. 6 noudattamisen varmistamiseksi. Tarkastukseen voi sisältyä myös näytteenotto, jos viranomaiset katsovat aiheelliseksi.

Traces (Trade Control and Expert System)

EU:n komission ylläpitämä sähköinen järjestelmä, jossa luomutuonnin tarkastussertifikaatit kulkevat viranomaisten välillä. Lisää aiheesta: https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/traces/.

Tuoteluokat ja niistä käytetyt lyhenteet

 1. Jalostamattomat kasvituotteet
 2. Elävät eläimet tai jalostamattomat eläintuotteet
 3. Jalostamattomat vesiviljelytuotteet ja levä
 4. Elintarvikkeiksi tarkoitetut jalostetut maataloustuotteet (1)
 5. Rehuksi tarkoitetut jalostetut maataloustuotteet (2)
 6. Kasvien lisäysaineisto ja siemenet.

Luonnonmukainen

Luonnonmukaisesta tuotannosta saatua tai siihen liittyvää.

Luomutuotteet

Luonnonmukaisesta tuotannosta saadut elävät ja jalostamattomat maataloustuotteet, vesiviljelytuotteet ja merilevä, elintarvikkeina käytettävät jalostetut maataloustuotteet, rehut sekä kasvien lisäysaineistot ja siemenet.

Tavanomainen

Luomu- ja toimeenpanoasetuksen mukaisesta tuotannosta saamaton tai siihen liittymätön, muu kuin luonnonmukainen.

Toimija

Luonnollinen tai oikeushenkilö, joiden vastuulla on varmistaa, että luomuasetusten vaatimuksia noudatetaan niiden valvontaan kuuluvassa luonnonmukaisen tuotantoalan yritystoiminnassa.

Rajatarkastusasema/BCP

Erityislainsäädännön mukaiset tuotteet, (joita ovat mm. eläimet, eläinperäiset- ja yhdistelmäelintarvikkeet, tietyt elintarvikkeet ja rehut) tai luomun tehovalvottavat tuotteet, on tuotava EU:hun nimettyjen rajatarkastusasemien kautta. Luomutuotteet eivät ensisijaisesti ole tällaisia tehovalvottavia tuotteita, joten niiden tuontia ei ole rajattu vain nimetyille rajatarkastusasemille. Tarkastussertifikaatilla kohdassa 10 käytetään rajatarkastusasemana/BCP Traces-järjestelmässä: Finnish Customs. Tehovalvottaville tuotteille: Vuosaari, Hki-Vantaan lentokenttä tai Vaalimaa. Lisää aiheesta Ruokaviraston sivuilla: https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/eu-maat-norja-ja-sveitsi/elintarvikkeet/elaimista-saatavat-ja-yhdistelmaelintarvikkeet/ ja Tullin sivuilla: https://tulli.fi/yritysasiakkat/tuonti/euroopan-unionin-uusi-valvonta-asetus/hyvaksytty-rajatarkastusasema-bcp.

Tehovalvonta

Tiettyjä elintarvikkeita (kasvi- ja eläinperäisiä), eläimiä ja rehuja koskee tarkempi tehovalvontalainsäädäntö. Tuojan tulee varmentua, onko tuotavan luomutuotteen täytettävä lisäksi myös tehovalvontasäännöt, esim. CHED-lomake Traces-järjestelmässä.

2 Lainsäädäntö

 • EU-lainsäädäntö: eurlex.europa.eu
 • Kansallinen lainsäädäntö: finlex.fi
 • Luomutuonnin raamit luomuasetuksessa EU N:o 2018/848 (uusin konsolidoitu versio)
 • Konsolidoitu versio / koonnos lainsäädännössä tarkoittaa, että komissio on lisännyt alkuperäiseen lainsäädäntöön (asetukseen, direktiiviin, päätökseen) tulleet muutokset. Huom. viimeisimmät muutokset saattavat puuttua konsolidoidusta versiosta!

Luomutoimintaa säätelevät erityisesti

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/848 luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 kumoamisesta (luomuasetus) ja

Tuontia

 • komission delegoitu asetus (EY) 2021/2306, joka koskee luomuasetuksen täydentämisestä virallista valvontaa koskevilla säännöillä unioniin tuotaviksi tarkoitettujen luonnonmukaisten tuotteiden ja siirtymävaiheen tuotteiden lähetysten sekä tarkastussertifikaatin osalta

sekä tuontimenettelyitä

 • komission delegoitu asetus (EY) 2021/2305, joka koskee asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä säännöillä siitä, missä tapauksissa ja millä edellytyksin luonnonmukaiset tuotteet ja siirtymävaiheen tuotteet vapautetaan virallisesta valvonnasta rajatarkastusasemilla, tällaisten tuotteiden virallisen valvonnan suorittamispaikasta sekä komission delegoitujen asetusten (EU) 2019/2123 ja (EU) 2019/2124 muuttamisesta
 • komission täytäntöönpano asetus (EY) 2021/2307, joka koskee unioniin tuotaviksi tarkoitettujen luonnonmukaisten tuotteiden ja siirtymävaiheen tuotteiden osalta vaadittavia asiakirjoja ja ilmoituksia koskevia sääntöjä

sekä tarkastuslaitosten hyväksyntää

 • komission täytäntöönpano asetus (EY) 2021/2325, joka koskee sellaisten kolmansien maiden luettelon sekä sellaisten valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten luettelon vahvistamista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2018/848 mukaisesti, joille on myönnetty neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 2 tai 3 kohdan nojalla luonnonmukaisten tuotteiden unioniin tuontia koskeva hyväksyntä korvaa siis 1235/2008 luomutuontiasetuksen liitteet III ja IV.
 • komission delegoitu asetus (EY) 2021/1697, art. 46 mukaisten tarkastuslaitosten hyväksyntä.

Lainsäädännössä määritellään vähimmäisvaatimukset Euroopan unionin alueelle tuotaville ja luonnonmukaisesti tuotettuina markkinoitaville maataloustuotteille ja elintarvikkeille.

Luomuasetukset ovat sellaisenaan voimassa olevaa lainsäädäntöä kaikissa jäsenmaissa. Euroopan unionin lainsäädäntö on luettavissa ja tulostettavissa Euroopan unionin EUR-Lex - internetsivustolta osoitteesta www.eurlex.europa.eu. EUR-Lex tarjoaa suoran ja ilmaisen yhteyden Euroopan unionin oikeuden teksteihin. Järjestelmässä voi lukea Euroopan unionin virallista lehteä ja se sisältää mm. perussopimukset, lainsäädännön, oikeuskäytännön sekä lainsäädännön valmisteluasiakirjat.

Lähes kaikista asetuksista, direktiiveistä ja päätöksistä julkaistaan myös ns. konsolidoitua versiota, joka sisältää lainsäädäntöön tulleet muutokset. On hyvä huomioida, että konsolidoitu versio ei kuitenkaan aina ole välttämättä ajantasainen, vaan siitä saattaa puuttua esim. viimeisimmän muutosasetuksen tuomat päivitykset. Alkuperäiset säädökset ja konsolidoidut versiot löytyvät helposti sivuston yksinkertaisen haun avulla.

Luomutuotteiden valvontaa säätelevät kansalliset säädökset

 • Laki luonnonmukaisesta tuotannosta 1330/2021. Tämän lain nojalla on Suomessa toimeenpantu neuvoston asetuksen luonnonmukaisen tuotannon valvontaa koskevat säädökset:
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisesta tuotannosta 7/2022.

Laki luonnonmukaisen tuotannosta 1330/2021 sisältää määräykset viranomaisten välisestä työnjaosta luomutuotannon valvonnassa. Laki ja asetus ovat saatavissa internetistä osoitteesta www.finlex.fi.

Edellä mainittujen säädösten lisäksi luomuvalvontaa säätelee myös Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/625 rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta.

3 Tuonnin valvonta

 • Tuojan ja ensimmäisen vastaanottajan on kuuluttava sen viranomaisen luomuvalvontajärjestelmään, jonka alaisia tuotteita aikoo tuoda (Ruokavirasto, Valvira).

Luonnonmukaisten tuotteiden tuonnin valvomiseksi tuojan ja ensimmäisen vastaanottajan on

 • on päästettävä tarkastaja tarkastamaan valmistus- tai tuontiyksikön kaikki osa-alueet sekä kirjanpito siihen liittyvine asiakirjoineen
 • annettava tarkastajalle kaikki tiedot, joita tarkastaja pitää tarpeellisina tarkastuksen tekemistä varten
 • annettava pyynnöstä tarkastajalle omien laadunvarmistusohjelmien tulokset.

Toimijan, joka tuo EU:n ulkopuolelta luomutuotteita, on ennen tuotteiden markkinoille saattamista liitettävä yrityksensä luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään. Myös tuotavien tuotteiden ensimmäisten vastaanottajien on kuuluttava valvontaan. Valvontaan on kuuluttava myös silloin, kun tuontitoiminta annetaan sopimuksella kolmannen osapuolen tehtäväksi (alihankinta). Tällöin alihankintoina tehtäviin toimiin sovelletaan valvontajärjestelmää.

Mikäli yritys on aloittamassa tuontitoimintaa ja on jo luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmässä, on aiotuista muutoksista tehtävä hyvissä ajoin ilmoitus Ruokavirastolle ja täydennettävä yrityksen luomusuunnitelma tuonnin osalta. Muutosilmoituslomake löytyy Ruokaviraston internet-sivuilta www.ruokavirasto.fi.

Valvonnalla taataan rehellinen kilpailu toimijoiden kesken, unionin sisämarkkinoiden moitteeton toiminta ja ennen kaikkea kuluttajien luottamus EU:ssa markkinoitaviin luomuelintarvikkeisiin.

Valvontajärjestelmiä ja viranomaisia ovat:

 • maataloustuotannon (Ruokavirasto, ELY-keskukset)
 • kylvösiementen ja taimiaineiston (Ruokavirasto, ELY-keskukset)
 • rehujen (Ruokavirasto)
 • elintarvikkeiden (Ruokavirasto) ja
 • alkoholijuomien (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira) valvontajärjestelmät.

Liittyessään luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään tuoja sitoutuu toimimaan EU:n luomulainsäädännön mukaisesti, hyväksymään samaisen lainsäädännön mukaiset seuraamukset rikkomuksen tai sääntöjenvastaisuuden tapahduttua ja ilmoittamaan kirjallisesti tuotteiden ostajille, mikäli tuote ei täytä lainsäädännön vaatimuksia. Lisäksi tuoja sitoutuu päästämään tarkastusviranomaisen/-laitoksen tarkastamaan kaikki tuotteiden tuonnissa käytettävät varastointitilat, myös silloin kuin ne sijaitsevat toisessa jäsenvaltiossa. Valvontajärjestelmään liittymisestä on kerrottu tarkemmin kappaleessa luomutuotannon valvonta.

4 Luomusuunnitelma (ks. oppaan yleinen osa, jossa luomusuunnitelman vähimmäisvaatimukset)

Tuojan ja ensimmäisen vastaanottajan on tuonnin osalta sisällettävä luomusuunnitelmaansa:

 • täydelliset kuvaukset käytettävistä tiloista ja tuontitoiminnasta sekä vastaanotosta, mikäli tuoja toimii myös ensimmäisenä vastaanottajana,
 • kaikki käytännön toimenpiteet, joilla yritys varmistaa, että luomusäädöksiä noudatetaan ja
 • varotoimenpiteet, jotka yritys toteuttaa muiden kuin sallittujen tuotteiden tai aineiden aiheuttaman sekoittumisen tai vaihtumisen estämiseksi
 • puhdistustoimenpiteet, jotka toteutetaan varastointipaikoissa.
 • lisäksi tiedot yrityksen Traces-järjestelmän admin-henkilöstä ja kuvaus ensimmäisten vastaanottotarkastusten tekemisestä ja kirjauksista Traces-järjestelmään.

Tuojan ja ensimmäisen vastaanottajan on valvontajärjestelmään ilmoittautuessaan liitettävä ilmoitukseen luomusuunnitelma tuontitoiminnan ja vastaanoton osalta. Luomusuunnitelmassa kuvataan mm. ne luomutoiminnan kannalta kriittiset pisteet, joissa on riskinä, että luonnonmukaiset ja tavanomaiset tuotteet sekoittuvat tai vaihtuvat keskenään. Luomusuunnitelmassa ei paneuduta esim. hygieniakysymyksiin.

Luomusuunnitelman laatiminen, päivitys ja noudattaminen kuuluvat kaikkien luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään ilmoittautuvien ja siihen kuuluvien toimijoiden velvollisuuksiin. Tuonnista vastaavan toimijan on ilmoitettava hyvissä ajoin valvontaviranomaiselle luomusuunnitelmaa koskevista muutoksista. Myös niiden toimijoiden, joilta ei edellytetä elintarvikelaissa tarkoitettua omavalvontasuunnitelmaa, on laadittava luomusuunnitelma luomutoiminnan osalta. Tuonnin luomusuunnitelma voidaan sisällyttää osaksi toimijan muun luomutoiminnan (tuotanto, valmistus, varastointi ja kuljetus) luomusuunnitelmaa, laatukäsikirjaa tai omavalvontasuunnitelmaa.

Luomusuunnitelman on sisällettävä:

4.1 Tuonnin täydelliset kuvaukset (tuoja)

Kun yritys harjoittaa tuontitoimintaa omaan lukuunsa tai alihankintana, on yksikön toiminnan täydellisestä kuvauksesta käytävä ilmi EU:hun tuotavien tuotteiden unioniin saapumispaikat ja kaikki muut tilat, joita tuoja aikoo käyttää tuotujen tuotteiden varastointiin ennen niiden toimittamista ensimmäiselle vastaanottajalle.

4.2 Tuotteiden vastaanoton täydelliset kuvaukset (ensimmäinen vastaanottaja)

Kun kyseessä on tuotavien tuotteiden ensimmäinen vastaanottaja (myös toisen lukuun toimiva vastaanottaja), täydellisestä kuvauksesta on käytävä ilmi vastaanottoon ja varastointiin käytettävät tilat.

4.3 Käytettävien alihankintojen täydelliset kuvaukset

Kun yritys antaa osittain tai kokonaan sopimuksella tuontitoiminnan (esim. huolintaliikkeille toimeksiantona annetut tavaroiden tullaukset, kuljetukset ja varastoinnit) tai vastaanoton kolmannen osapuolen tehtäväksi on yrityksen täydellisen kuvauksen sisällettävä

 • luettelon alihankkijoista ja kuvauksen sopimuksella annetuista toiminnoista
 • tiedot alihankkijoita valvovista tarkastuslaitoksista tai -viranomaisista
 • alihankkijoiden kirjallinen sitoumus sille, että niihin sovelletaan luomulainsäädännön (asetuksen 2018/848) mukaista valvontajärjestelmää ja
 • kaikki käytännön toimenpiteet, ml. yksikkötasolla käytössä olevat asianmukaiset kirjanpitojärjestelmät sen varmistamiseksi, että markkinoille saatetut tuotteet voidaan jäljittää tapauksen mukaan tuotteiden toimittajiin, myyjiin, vastaanottajiin ja ostajiin.

4.4 Varo- ja käytännön toimenpiteet

Luomusuunnitelmasta on käytävä ilmi niiden varo- ja käytännön toimenpiteiden noudattaminen, joilla varmennetaan tuotteiden luonnonmukaisuus kaikissa tuontitoiminnan ja vastaanoton vaiheissa. Luomusuunnitelma tuonnin osalta pohjautuu kriittisten pisteiden kartoittamiseen ja niiden valvontaan. Tällaisia pisteitä ovat kaikki ne kohdat luomutuotteiden varastoinnissa, kuljetuksessa ja vastaanotossa, joissa on vaarana, että luomutuotteeseen sekoittuu tavanomaisesti tuotettua tuotetta tai tavanomaisesti tuotettu tuote merkitään luomutuotteeksi.

Luomusuunnitelmassa on oltava kuvaus toimenpiteistä, joihin toimija ryhtyy epäillessään, etteivät tuodut/vastaanotetut luomutuotteet täytä luomuasetuksen vaatimuksia. Tuotteiden pakkausmerkinnöistä, mainoksista ja saateasiakirjoista on tällöin poistettava luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavat merkinnät tai ne saa saattaa markkinoille luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavin merkinnöin vasta kun epäilys on osoittautunut aiheettomaksi.

4.5 Puhdistustoimenpiteet

Luomusuunnitelmassa on kuvattava kaikki ne puhdistustoimenpiteet, joilla varmennetaan, että varastoissa ja muissa tuonnissa käytettävissä tiloissa olevat luonnonmukaiset ja tavanomaiset tuotteet eivät sekoitu tai vaihdu keskenään.

Kuvauksessa selvitetään esimerkiksi, kuinka varastointitilojen hyllyt tyhjennetään puhtaaksi tavanomaisista tuotteista ennen luonnonmukaisten tuotteiden varastointia ja kuinka puhdistus ja sen riittävyyden arviointi kirjataan ylös. Luomusuunnitelmassa ei puhdistustoimenpiteillä tarkoiteta sitä, kuinka hygieniavaatimuksia noudatetaan.

5 Valvontaviranomaiset

Ruokavirasto

Ruokavirasto suunnittelee, ohjaa ja kehittää luomumaataloustuotteiden, -siemenien ja -lisäysaineiston, - rehujen ja -elintarvikkeiden, sekä - vesiviljelytuotteiden ja merilevän ja 2018/848 liitteen I mukaisten tuotteiden tuonnin valvontaa.

Ruokavirasto toimii myös valtakunnallisena Traces-järjestelmän pääkäyttäjänä luonnonmukaisten tuotteiden tuonnissa. Ruokavirasto ottaa erityisen riskialttiiksi luokiteltujen kasviperäisten valkuaisrehuaineiden tuontieristä aina viralliset näytteet salmonellan tutkimiseksi. Eläimistä saatavien luomuelintarvikkeiden ja elävien luomueläinten tuonti EU:n alueelle on sallittua vain hyväksyttyjen, unionin ulkorajoilla sijaitsevien eläinlääkinnällisten rajatarkastusasemien kautta. Suomessa eläinperäisten luomuelintarvikkeiden näytteet otetaan eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen yhteydessä hyväksytyllä rajatarkastusasemalla. Näytteiden tutkimisesta vastaa Ruokaviraston eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen ja sisämarkkinakaupan jaosto.

Alkoholipitoisten tuotteiden osalta Ruokavirasto valvoo maksimissaan 2,8 tilavuus-% alkoholia sisältäviä luomualkoholijuomia ja lisäksi kaikkia kiinteitä alkoholipitoisia elintarvikkeita.

Valvira

Luomualkoholijuomien valvonnasta vastaa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira, www.valvira.fi (jatkossa Valvira). Valvira valvoo yli 2,8 tilavuus-% alkoholia sisältäviä luomualkoholijuomia.

Tulli

Tullin tehtävänä on huolehtia EU:n ulkopuolelta, kolmansista maista, tuotavien luomutuotteiden tuonnin valvonnasta. Tulli valvoo myös unionin muista jäsenvaltioista Suomeen toimitettavien muiden kuin eläimistä saatavien luomuelintarvikkeiden vaatimuksenmukaisuutta Suomessa tapahtuvan elintarvike-erän purkamisen ja varastoinnin yhteydessä. Tuontivalvonnan yhteydessä ei-eläinperäisistä luomuelintarvikkeista otetut näytteet tutkii Tullilaboratorio.

Tulli tekee toimijoiden hakemuksesta sitovia tariffitieto -tutkimuksia. Sitova tariffitieto (STT, englanniksi Binding Tariff Information BTI) on kirjallinen päätös tavaraan sovellettavasta nimikkeestä tuonnin yhteydessä (taric-nimikkeistö). Päätös on maksuton, se on tulliviranomaisia sitova ja voimassa koko EU:n alueella. Taric-nimikkeen perusteella tulli määrittelee mm. tuotavan tuotteen tullimaksut. Tullin internet-sivut löytyvät osoitteesta www.tulli.fi.

Valvonta Ahvenanmaalla

Luomutuotteiden (luomualkoholia lukuun ottamatta) tuontia Ahvenanmaalla valvoo Ålands landskapsregering (Ahvenanmaan maakuntahallitus), www.regeringen.ax.

6 Tuontijärjestelmä

Luomutuonnin valvonta EU:ssa

 • Kaikissa EU:n jäsenvaltioissa on samat ehdot luomutuotteiden tuonnille
 • Tuojan tulee kuulua luomuvalvontajärjestelmään
 • Tulli tarkastaa jokaisen tuotavan luomulähetyksen tuote-erät
 • Mikäli luomulähetystä ei ole esitetty Tullille tarkastettavaksi tuonnin yhteydessä tuote voidaan saattaa markkinoille tavanomaisena, ei luomuna
 • Tuontilähetyksen esittäminen Tullille jälkikäteen ei ole mahdollista.

Tuonnin vaiheet:

 • Tuotavan tuotteen luomuisuuden varmistaminen ja tuontimenettelyn selvittäminen
 • Saapuvasta lähetyksestä ilmoittaminen ennakolta Tullille ja Ruokavirastolle tai alkoholijuomien osalta Valviralle
 • Tullausilmoituksella asiakirjakoodin C644 käyttö ja alkuperäisen tarkastussertifikaatin, sekä kuljetusasiakirjojen esittäminen Tullille tuonnin yhteydessä
 • Ensimmäisen vastaanottajan tekemä vastaanottotarkastus ja tarkastustuloksen kirjaaminen Traces-järjestelmään
 • Riskituotteiden osalta CHED-ilmoitus ja oikean rajatarkastusaseman /BCP:n valinta: Vuosaari, Hki-Vantaan lentokenttä tai Vaalimaa,
 • Rajatarkastusasema/BCP: Finnish Customs, jos tuonnille ei CHED-vaatimusta.

Tuoja voi aloittaa luomutuotteiden tuontitoiminnan liityttyään Ruokaviraston, tai alkoholijuomien osalta Valviran, luomuvalvontaan. Lisäksi tuojan on haettava käyttäjätunnukset EU:n komission ylläpitämään Traces-järjestelmään, jotta pystyy toimittamaan EU:n rajatullille tuonnissa vaaditun sähköisen tarkastussertifikaatin. Ruokavirasto hallinnoi Suomessa Traces-järjestelmän käyttäjätunnuksia.

Luonnonmukaisia tuotteita voidaan tuoda EU:n ulkopuolelta ainoastaan sellaisissa pakkauksissa ja säiliöissä, jotka on suljettu siten, ettei niiden sisältöä voida korvata toisella tuotteella. Pakkaukset ja säiliöt on oltava varustettuina viejän tunnistetiedoilla sekä muilla merkeillä ja numeroilla, joiden perusteella tuotava lähetyserä voidaan yhdistää alkuperäiseen tarkastussertifikaattiin.

Tuotteet on tulliselvitettävä ennen kuin ne voidaan luovuttaa vapaaseen liikkeeseen EU:n alueella. Tuotteet voidaan tulliselvittää missä tahansa EU:n jäsenvaltiossa tai Suomessa. Suomessa tuontia valvoo Suomen Tulli.

Luomutuotteiden tuonti kuvataan taulukossa 1.

6.1 Tuontimenettelyt

 • Luomutuotteita voi tuoda EU:n ulkopuolelta, jos tuotetta ja toimijaa on valvottu EU:n komission hyväksymän tarkastuslaitoksen toimesta ja tuoja EU:ssa kuuluu luomuvalvontaan.

Luomutuotteen tulee olla EU:n luomuasetuksen soveltamisalaan kuuluva tuote. Näitä ovat:

 1. Jalostamattomat kasvituotteet
 2. Elävät eläimet tai jalostamattomat eläintuotteet
 3. Jalostamattomat vesiviljelytuotteet ja levä
 4. Elintarvikkeiksi tarkoitetut jalostetut maataloustuotteet
 5. Rehuksi tarkoitetut jalostetut maataloustuotteet
 6. Kasvien lisäysaineisto ja siemenet.

Lisäksi tuotteeseen on 3.maassa sovellettava EU:n komission luomuasetuksen vaatimuksia joko suoraan tai kauppasopimusten mukaisesti. Luomutuote voi siirtymäkauden ajan olla myös aiemman luomuasetuksen 834/2007 mukaisesti hyväksyttyjen kolmannen maan vastaavien tuotanto- ja valvontasääntöjen mukainen.

Komissiolla on useita tapoja hyväksyä sekä 3.maita, että näissä toimivia tarkastuslaitoksia. Sääntönä on, että 3.maassa tapahtuva luomuvalvonta tulee olla EU:n luomuasetuksen mukaista eli tuotetta ja tuottajia, sekä viejää valvotaan jonkun seuraavan menettelyn mukaisesti ja 3.maa toimijalla tulee olla tästä esittää luomusertifikaatti.

Hyväksytty tarkastuslaitos tai valvontaviranomainen (art. 46)

 • toimii ja valvoo 2018/848 mukaisesti eli tuotteet ovat EU:n luomusäädösten mukaisia.

Kauppasopimuksen nojalla hyväksytty 3.maa (art. 47)

Aiemman luomuasetuksen 834/2007 mukaisesti hyväksytyt 3.maat (art. 48) ja tarkastuslaitokset (art. 57) (– tämän menettelyn siirtymäaika päättyy 2026 lopussa, johon mennessä hyväksyntä on siirtynyt yllä mainittuihin 46 tai 47 artiklan mukaisiin menettelyihin)

 • hyväksytyt 3.maat: 31 päivänä joulukuuta 2026 (art. 48)
  • toimii ja valvoo komission hyväksymien maakohtaisten kauppasopimusten mukaisesti, tuotteen katsotaan vastaavan EU:n luomusääntöjä
 • hyväksytyt tarkastuslaitokset: 31 päivänä joulukuuta 2024 (art. 57)
  • toimii ja valvoo komission hyväksymien tarkastuslaitoskohtaisten sääntöjen mukaisesti, tuotteen katsotaan vastaavan EU:n luomusääntöjä.

6.2 Tuontimenettelyt ja tarkennetut vaatimukset

Tuontia kolmansista maista suunnittelevan toimijan on ennen toiminnan aloittamista hyvä selvittää missä menettelyssä luomutuotetta on mahdollista tuoda EU:n ulkopuolelta. Tällä hetkellä käytössä ovat edellä kuvatut neljä eri menettelyä, joista aiemman luomuasetuksen mukaisia ovat ”hyväksytty kolmasmaa -menettely” ja ”hyväksytty tarkastuslaitos -menettely”. Yhteistä menettelyille on, että niiden avulla varmistetaan tuotavien luomutuotteiden vastaavuus EU:n luomulainsäädäntöön. Uuden luomuasetuksen mukaisia menettelyitä ovat kauppasopimuksen nojalla hyväksytyt 3.maat ja uutta luomuasetusta noudattavat tarkastuslaitokset.

Komission täytäntöönpano asetuksen (EY) 2021/2325 liitteisiin I (hyväksytyt kolmannet maat) ja II (hyväksytyt tarkastuslaitokset) on koottu ehdot, joiden perusteella tuojan täytyy varmistua mitä tuontimenettelyä on mahdollista käyttää. Oikean menettelyn valinta aloitetaan selvittämällä, voiko luomutuotetta tuoda hyväksytystä kolmannesta maasta tai valvooko viejää vientimaassa hyväksytty tarkastuslaitos.

Jos vientimaa ei löydy tuontiasetuksen liitteestä I, eikä myöskään uusien kauppasopimuksen nojalla hyväksyttyjen 3.maiden luettelosta tai viejää ei valvo hyväksytty tarkastuslaitos tuontiasetuksen liitteestä II tai jokin muu edellytys kuten tuoteluokka, viejää valvova tarkastuslaitos tai jokin tuoteluokkaa koskeva poikkeama säädös (esim. viinillä) estää tuotteen tuomisen, ei tuotetta voi tällöin tuoda EU:hun luonnonmukaisesti tuotettuna.

Oikean menettelyn selvittämisessä apuna voi käyttää seuraavaa luetteloa: (Huom. viittaukset alla ovat suoraan komission täytäntöönpano asetuksen (EY) 2021/2325 liitteisiin I ja II tai komission sivuille kauppasopimuksista: https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/trade/agreements-trade-organic-products_en

 • vientimaa: kuuluuko vientimaa hyväksyttyjen kolmansien maiden luetteloon tai kauppasopimuksen nojalla hyväksyttyihin 3.maihin tai löytyykö se jonkun hyväksytyn tarkastuslaitoksen luettelosta
 • viejää valvova viranomainen / tarkastuslaitos: onko kyseisellä viranomaisella / tarkastuslaitoksella oikeus toimia kyseisessä kolmannessa maassa, sekä onko viejää valvova tarkastuslaitos antanut viejälle esim. markkinointikiellon halutun luomutuotteen osalta. Tiedot löytyvät liitteissä annetuilta viranomaisten ja tarkastuslaitosten internetsivuilta.
 • tuoteluokka: kuuluuko luomutuote sellaiseen tuoteluokkaan, jota voi tuoda hyväksytystä kolmannesta maasta, kauppasopimuksen nojalla hyväksytystä 3.maasta tai valvooko joku hyväksytyistä tarkastuslaitoksista kyseistä tuoteluokkaa kyseisessä kolmannessa maassa. Tuoteluokat löytyvät kunkin hyväksytyn kolmannen maan alta, kauppasopimuksista ja kunkin hyväksytyn tarkastuslaitoksen alta.
 • alkuperä: onko tuotavan luomutuotteen alkuperälle rajauksia. Hyväksyttyjen kolmansien maiden luettelon kohtaan 2 on koottu rajaukset tuotteiden alkuperälle ja kauppasopimuksiin tuoteluokkien alle.
 • mahdolliset poikkeamat: tuoteluokkiin liittyvät poikkeukset löytyvät hyväksyttyjen kolmansien maiden luettelosta rajoituksina tai tuoteluokkien alaviitteinä ja hyväksyttyjen tarkastuslaitosten luettelosta kunkin tarkastuslaitoksen alta kohdasta 4. Esim. viini on tällainen poikkeustuote vielä joidenkin tarkastuslaitosten osalta, tällöin kyseinen laitos ei voi luomuviinin vientiä 3. maasta valvoa.
 • luetteloon sisällyttämisen kesto: kuuluuko kolmas maa tai tarkastuslaitos vientihetkellä luetteloon (kolmansien maiden luettelon kohta 7 ja hyväksyttyjen tarkastuslaitosten luettelon kohta 5) tai kauppasopimusten voimaantulo komission internetsivuilla: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/trade/agreements-trade-organic-products_en.

6.3 Hyväksytty kolmasmaa -menettely (tuotteet valvottu aiemman luomuasetuksen 834/2007 mukaisina siirtymäajan - vuoden 2026 loppuun)

Hyväksyttyjen kolmansien maiden listaan kuuluvat tällä hetkellä Argentiina, Australia, Kanada, Costa Rica, Intia, Israel, Japani, Sveitsi, Tunisia, Yhdysvallat, Uusi-Seelanti ja Korean Tasavalta.

Näiden maiden osalta komissio on vahvistanut, että niissä sovellettavat luonnonmukaisen tuotannon tuotantosäännöt ja tarkastusjärjestelmä vastaavat EU:n luomulainsäädännön vaatimuksia. Näistä maista luomutuotteita saa tuoda, jos ne ovat komission täytäntöönpano asetuksen (EY) 2021/2325 liitteissä I mainittuja tuotteita ja ne täyttävät kunkin maan kohdalla mainitut ehdot. Jos luomutuote ei täytä liitteessä kyseisen maan kohdalla mainittuja ehtoja (esim. jos tuote on jonkin muun kuin liitteessä mainitun tarkastuslaitoksen valvoma), kannattaa tuojan varmistua valvooko viejää kolmannessa maassa komission täytäntöönpano asetuksen (EY) 2021/2325 liitteen II mukainen hyväksytty tarkastuslaitos tai onko 3.maa hyväksytty kauppasopimuksen nojalla. Muussa tapauksessa tuonti luonnonmukaisena EU:hun ei ole mahdollista.

Ajantasainen hyväksyttyjen kolmansien maiden luettelo komission täytäntöönpano asetuksen (EY) 2021/2325 liitteestä I. Tuojan on hyvä huomioida, että komissio muuttaa liitettä usein ja viimeisimmät muutokset eivät aina näy konsolidoidussa lainsäädännössä. Viimeisimmän muutoksen voi varmistaa Eurlexistä asetuksen bibliografisista tiedoista.

6.4 Hyväksytty tarkastuslaitos -menettely (tuotteet valvottu aiemman luomuasetuksen 834/2007 mukaisina siirtymäajan - vuoden 2024 loppuun)

Luomutuotteita voi tuoda myös muista kuin komission hyväksymistä kolmansista maista, mikäli viejää kolmannessa maassa valvoo komission hyväksymä tarkastusviranomainen tai tarkastuslaitos ja komission täytäntöönpano asetuksen (EY) 2021/2325 liitteessä II mainitut ehdot täyttyvät.

Näiden tarkastusviranomaisten ja tarkastuslaitosten osalta komissio on varmentunut, että ne toimivat EU:n luomusäädösten mukaisesti ja antanut niille toimivallan tehdä tarkastuksia ja myöntää tarkastussertifikaatteja tuontiasetuksen liitteen II mukaisissa kolmansissa maissa. Näiden tarkastusviranomaisten tai -laitosten valvomilta kolmansissa maissa toimivilta viejiltä voi tuoda tuontiasetuksen liitteessä II mainittuja tuotteita, jos ne täyttävät kunkin tarkastuslaitoksen kohdalla mainitut ehdot. Jos luomutuote ei täytä liitteessä II mainittuja ehtoja (esim. jos tuote ei kuulu kyseisen tarkastuslaitoksen osalta sellaiseen tuoteluokkaan, jota laitoksella on oikeus valvoa), tuonti luonnonmukaisena ei ole mahdollista.

Ajantasainen hyväksyttyjen tarkastusviranomaisten/-laitosten luettelo löytyy komission täytäntöönpano asetuksen (EY) 2021/2325 liitteestä II. Tuojan on hyvä huomioida, että komissio muuttaa liitettä usein ja viimeisimmät muutokset eivät aina näy konsolidoidussa lainsäädännössä. Viimeisimmän muutoksen voi varmistaa Eurlexistä asetuksen bibliografisista tiedoista.

6.5 Kauppasopimuksen nojalla hyväksytyt 3.maat

Hyväksytyn 3.maa menettelyn tilalle on uudessa luomuasetuksessa tuotu, mahdollisuus tuoda luomutuotteita sellaisista 3.maista, joiden kanssa EU:lla on kauppasopimus. Komissio ylläpitää sivuillaan listaa näistä kauppasopimuksista ja niihin sisältyvistä ehdoista. Tällä hetkellä listalla ovat: Chile, Sveitsi ja UK). Tuoja voi tältä sivulta tarkastaa täyttyvätkö kyseisen menettelyn ehdot: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/trade/agreements-trade-organic-products_en.

6.6 Hyväksytyt luomutarkastuslaitokset ja -viranomaiset

Komissio ryhtyy hyväksymään 3.maissa toimivia tarkastuslaitoksia, jotka noudattavat suoraan EU:n luomuasetusta. Tällöin tuotantomenetelmät ja tuotteet vastaavat suoraan uutta luomuasetusta 2018/848 ja tästä osoituksena 3.maa toimijalla on sertifikaatti Traces-järjestelmässä. Yhtään tällaista tarkastuslaitosta ei vielä ole hyväksytty.

6.7 Tarkastussertifikaatti (eng. Certificate of Inspection = COI, sv. Kontrollintyg) ja Traces-järjestelmä

Haettaessa lupaa luovuttaa lähetys vapaaseen liikkeeseen yhteisön alueella tuojan on esitettävä tulliviranomaisille alkuperäinen tarkastussertifikaatti Traces-järjestelmässä. Tarkastussertifikaatti on esitettävä tulliviranomaisille myös ennen mahdollisia tullivarastoinnissa lähetykselle suoritettavia toimenpiteitä. Käytännössä esittäminen tapahtuu liittämällä asiakirjan Traces-järjestelmässä saama COI-numero ennakkoilmoitukselle. Vain poikkeustilanteissa tarkastussertifikaatin voi esittää paperilla.

Poikkeuksena on luomutuotteiden tuonti Sveitsistä, jolloin tarkastussertifikaattia ei tarvitse esittää.

Tarkastussertifikaatti on oltava laadittu noudattaen asetuksen (EU) 2021/2306 liitteen mukaista mallia ja täyttöohjeita. Asiakirjan voi laatia millä tahansa yhteisön virallisista kielistä. Traces ohjaa kyseisen asiakirjan luomisessa ja asiakirja näkyy käyttäjän kielivalinnan mukaisella kielellä Traces-järjestelmässä.

Mikäli tarkastussertifikaatti on vain paperilla, on valvontaviranomaisilla oikeus pyytää tarkastussertifikaatista käännöstä suomeksi tai ruotsiksi. Käännöstyö tulee tällöin teetättää virallisella kielenkääntäjällä ja käännöksestä aiheutuvista kustannuksista vastaa tuoja. EU-lainsäädäntö kuitenkin edellyttää, että paperilla tehdyn tarkastussertifikaatin tiedot tulee ensi tilassa vielä Traces-järjestelmään ja paperiversiossa olevien tietojen tulee täsmätä Traces-järjestelmässä oleviin tietoihin.

Tarkastussertifikaatin voi myöntää ainoastaan 2021/2325 liitteissä mainitut tarkastuslaitokset:

 • Argentiinan, Australian, Kanadan, Costa Rican, Intian, Israelin, Japanin, Tunisian, Yhdysvaltojen, Uuden-Seelannin ja Korean Tasavallan osalta komission hyväksymä tarkastuslaitos. Tuotavien tuotteiden on lisäksi täytettävä komission asettamat erityisedellytykset (ks. 2021/2325, liite I).
 • Komission hyväksymä tarkastusviranomainen/-laitos, jolla on oikeus toimia vientimaana toimivassa kolmannessa maassa. Tuotavien tuotteiden on lisäksi täytettävä komission asettamat eritysedellytykset (ks.2021/2325, liite II)

tai

2018/848 art. 46 EU säädöksiä noudattavat tarkastuslaitokset (yhtäkään ei ole vielä hyväksytty) tai art. 47 kauppasopimuksen nojalla hyväksytyt tarkastuslaitokset, joista komissio ylläpitää nettisivua: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/trade/agreements-trade-organic-products_en.

Kyseinen tarkastusviranomainen/-laitos on vastannut lähetykseen liittyvien asiakirjojen ja lähetyksen tarkastuksesta vientimaassa ja tarkastussertifikaatti on annettu tehdyn tarkastuksen perusteella.

Tarkastussertifikaatista saa olla tehtynä vain yksi alkuperäiskappale Traces-järjestelmässä.

Tuojan on hyvä varmistaa ennen alkuperäisen tarkastussertifikaatin esittämistä tullille, että tuotava tuote ja tarkastussertifikaatti vastaavat toisiaan ja että asiakirja on täytetty oikein ja asianmukaisesti kohtaan 18 saakka. Tuojan tulee myös varmistua, että tarkastussertifikaatille on lisätty kaikki tarpeelliset liitteet kuten kuljetusasiakirjat. Loput tarkastussertifikaatin kohdista täydentyvät tuontimenettelyn edetessä.

Mikäli tarkastussertifikaatista on otettu tuloste Traces-järjestelmästä, tulee tulosteen vastata täysin järjestelmässä olevaa alkuperäistä tarkastussertifikaattia. Tarkastussertifikaatin alkuperäiskappaleen on kuljettava vapaaseen liikkeeseen luovuttamisen jälkeen ”tuotteen mukana” Traces-järjestelmässä ensimmäiselle vastaanottajalle saakka. Ensimmäinen vastaanottaja palauttaa vastaanottotarkastuksen jälkeen asiakirjan tuojalle kuittaamalla vastaanottotarkastuksen tehdyksi Traces-järjestelmässä. Tuojan on pidettävä sertifikaatti tarkastusviranomaisen saatavilla vähintään kahden vuoden ajan. Tämä edellä kuvattu tarkastussertifikaatin liikkuminen tapahtuu automaattisesti Traces-järjestelmässä aina kunkin järjestelmässä tehdyn kuittauksen jälkeen.

Tulli voi hyväksyä tarkastussertifikaattiin tehtyjen kirjoitusvirheiden korjaukset, jos korjaukset on tehty Traces-järjestelmässä korvaamalla alkuperäinen tarkastussertifikaatti ja sen on hyväksynyt 3.maa tarkastuslaitos.

Tarkastussertifikaatit voi arkistoida sähköisinä omiin tiedostoihin, mutta niiden on oltava nähtävillä tarkastustilanteessa. Tuojan on hyvä huomioida, että Traces-järjestelmä ei ole tarkastussertifikaattien sähköinen arkisto.

6.8 Ennakkoilmoitus tuonnista

Tuojan on tehtävä ennakkoilmoitus Tullille ja Ruokavirastolle hyvissä ajoin ennen luomulähetyksen saapumista EU:n alueelle. Ilmoitukset tehdään sähköpostitse osoitteisiin:

ilmoituksessa tulee olla:

 • tarkastussertifikaatin numero, tai kopio liitteenä
 • arvioitu saapumisaika
 • kopio kaupallisista asiakirjoista, mikäli näitä ei ole Traces-järjestelmässä
 • ensimmäisen vastaanottajan nimi ja osoite
 • muut vaadittavat asiakirjat, ja esim. CHED-ilmoituksen numero riskituotteiden osalta.

Ennen ilmoituksen tekemistä tuojan on hyvä tarkastaa tarkastussertifikaatin oikeellisuus ja asianmukaisuus. Luomualkoholia koskevat ilmoitukset osoitetaan Valviralle.

Mikäli ensimmäinen vastaanottaja toimii toisessa jäsenvaltiossa, esim. Virossa, on tuojan tällöin lähetettävä ilmoitus tuonnista ensimmäistä vastaanottajaa kyseisessä jäsenvaltiossa valvovalle tarkastuslaitokselle tai -viranomaiselle. Kaikkien jäsenvaltioiden luomuvalvonnasta vastaavien viranomaisten ja tarkastuslaitosten nimet ja tunnusnumerot löytyvät mm. EU:n komission ylläpitämältä internet-sivustolta: https://ec.europa.eu/agriculture/ofis_public/r8/ctrl_r8.cfm?targetUrl=home ja ”Organic Farming / EU Commission” https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming_en.

Lisää aiheesta: https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/tuonti-eun-ulkopuolelta/luomutuotteet/ennakkoilmoitus/.

6.9 Tiedot kuljetusjärjestelyistä

Tuojan on toimitettava tullille pyynnöstä yksityiskohtaiset tiedot kuljetusjärjestelyistä, jotka koskevat kuljetusta kolmannesta maassa toimivalta viejältä ensimmäiselle vastaanottajalle. Kuljetusasiakirjat tulee liittää Traces-järjestelmässä suoraan tuontierää koskevalle tarkastussertifikaatille. Tuojan on sisällytettävä tiedot kuljetusjärjestelyistä myös kirjanpitoonsa, jotta ne ovat luomuvalvontaa suorittavien tarkastajien tarkastettavissa.

Ensimmäisen vastaanottajan tulee sisällyttää kirjanpitoonsa tiedot kuljetusjärjestelyistä ensimmäisen vastaanottajan tiloista/varastointitiloista Euroopan yhteisössä oleville vastaanottajille.

Tuojan/ensimmäisen vastaanottajan on pystyttävä pyydettäessä esittämään tarkastajalle kuljetuksissa käytetyt reitit ja kuljetusvälineet (kuljetusasiakirjat; katkeamaton reitti), tuonnissa käytettyjen varastointitilojen sijainnit sekä järjestelyt luonnonmukaisten ja tavanomaisten tuotteiden erilläänpitoon liittyen.

6.10 Tavaroiden esittäminen Tullille

Ainoastaan tarkastussertifikaatilla ilmoitettu tuoja itse tai tämän edustaja voivat esittää tullille lähetyksen vapaaseen liikkeeseen luovuttamista tai lähetyksen siirtämistä tullivarastoon valmistustoimenpiteitä tai eriin jakamista varten.

Jokaisen tuotavan lähetyksen tai sen erien vapaaseen liikkeeseen luovuttaminen yhteisössä edellyttää, että tuoja

 • kuuluu tuonnin osalta tuotavaa tuotetta vastaavaan luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään
 • esittää tulliviranomaisille lähetystä koskevan alkuperäisen tarkastussertifikaatin Traces-järjestelmässä ja käyttää tullausilmoituksella koodia C644;

ja että tulliviranomaiset

 • suorittavat lähetykselle tarkastuksen
 • vahvistavat tarkastussertifikaatin Traces-järjestelmässä.

Jos koko lähetykselle tai jollekin tuotavalle tuotteelle suoritetaan valmistustoimenpiteitä tai tuotteet jaetaan eriin tullivarastoinnissa ennen vapaaseen liikkeeseen luovuttamista, lähetykselle on myös ennen näitä toimenpiteitä suoritettava tullin tarkastus. Tullille on siis aina ennen minkään toimenpiteen aloittamista esitettävä alkuperäinen lähetys tarkastettavaksi, jotta tuotteet näiden toimenpiteiden jälkeen voidaan luovuttaa vapaaseen liikkeeseen. Tarkastussertifikaatti vahvistetaan poikkeuksellisesti jo ennen vapaaseen liikkeeseen luovuttamista, jotta voidaan mm. varmentua, että tarkastussertifikaatti ja viejän tunnistetiedot sekä merkinnät ja numeroinnit tuotavissa tuotteissa vastaavat toisiaan.

Tulliviranomaiset vahvistavat alkuperäisen tarkastussertifikaatin kohdan 30 tekemäänsä tarkastukseen perustuen.

A.Tulli-ilmoitus ja varmistus tuojan kuulumisesta luomuvalvontaan

Tuojan on varmistettava, että tulli-ilmoituksella sekä laskuissa ja muissa kaupallisissa asiakirjoissa mainitaan selvästi, että kyse on luomutuotteista. Sähköiseen Tulli-ilmoitukseen on merkittävä luomun oma asiakirjakoodi (C644) ja tarkentavana tietona tarkastussertifikaatin numero. Mikäli tulli-ilmoituksella ei ilmoiteta tuotteiden olevan luonnonmukaisia, tulli käsittelee tuotteet tavanomaisina eikä tarkasta tuotteita ja tuontitoimintaa luomulainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Tuoja ei voi tämän jälkeen enää käsitellä ja/tai markkinoida tavanomaisina tullattuja tuotteita luonnonmukaisina, vaikka tuojalla olisi jälkikäteen esittää lähetykseen liittyvä alkuperäinen tarkastussertifikaatti. Tuojan on siis itse huolehdittava, että tuotteet ilmoitetaan tulli-ilmoituksella luonnonmukaisina ja että tuonnissa vaadittavat asiakirjat esitetään tulliviranomaisille.

Tuojan on esitettävä tullille kaikkien tuotavien lähetysten osalta alkuperäinen tarkastussertifikaatti Traces-järjestelmässä, jotta tuotteet voidaan luovuttaa vapaaseen liikkeeseen yhteisössä.

Poikkeuksena on luomutuotteiden tuonti Sveitsistä, jolloin tarkastussertifikaattia ei tarvitse esittää.

Lisäksi tulli varmistaa tulli-ilmoituksen yhteydessä, että tuoja kuuluu luomuvalvontaan eli että tuojalla on voimassaoleva luomusertifikaatti.

B. Lähetyksen tarkastus ja tarkastussertifikaatin vahvistus

Tulliviranomaiset tarkastavat lähetyksen vertaamalla tarkastussertifikaatilla olevia tietoja lähetyksen tuotteisiin ja lisäksi, että tarkastussertifikaatilla ilmoitetut tiedot ovat asianmukaiset ja tarkastussertifikaatti vastaa sille asetettuja vaatimuksia. Tulliviranomaiset voivat ottaa tuotavista tuotteista myös näytteitä varmentuakseen tuotteen luonnonmukaisuudesta.

Tulli vahvistaa tarkastuksen alkuperäisen tarkastussertifikaatin kohtaan 30, jos voidaan todeta, että tuoja kuuluu tuonnin osalta tuotavaa tuotetta vastaavaan luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään, koko tuotava lähetys tuotteineen vastaa tarkastussertifikaatissa ilmoitettuja tietoja ja tiedot ovat asianmukaiset ja tuotteet voidaan näytteenoton perusteella todeta luonnonmukaiseksi (mikäli näyte on otettu).

Tarkastussertifikaattiin ei tehdä vahvistusmerkintöjä eikä tuotteita luovuteta vapaaseen liikkeeseen yhteisön alueella luonnonmukaisina, mikäli jokin edellä mainituista ehdoista ei täyty.

C. Lähetyksen luovuttaminen vapaaseen liikkeeseen

Lähetys voidaan luovuttaa vapaaseen liikkeeseen yhteisön alueella luonnonmukaisena, kun tulli on suorittanut lähetykselle tarkastuksen ja vahvistanut tehtyyn tarkastukseen perustuen alkuperäisen tarkastussertifikaatin kohdan 30.

Mikäli todetaan, että koko lähetys tai jokin lähetyksessä oleva tuote ei täytä luomulainsäädännön mukaisia vaatimuksia on lähetys/tuote mahdollista luovuttaa vapaaseen liikkeeseen tapauskohtaisesti ainoastaan tavanomaisena. Tällaisen lähetyksen/tuotteen pakkausmerkinnöistä, mainonnasta ja saateasiakirjoista (myös tarkastussertifikaatista) on poistettava viittaukset luonnonmukaiseen tuotantotapaan. Toimija ei voi tämän jälkeen markkinoida tällaisia tuotteita luonnonmukaisina yhteisön alueella.

Vapaaseen liikkeeseen luovuttamisen jälkeen tullin vahvistama alkuperäinen tarkastussertifikaatti kulkee Traces-järjestelmässä automaattisesti lähetyksen mukana ensimmäiselle vastaanottajalle tai palautuu tuojalle, mikäli tuoja ja ensimmäinen vastaanottajat ovat yksi ja sama toimija.

D. Vapaaseen liikkeeseen luovuttaminen tullivarastoinnissa suoritettavien toimenpiteiden tai eriin jakamisen jälkeen

Valmistustoimenpiteet tullivarastoinnissa

Mikäli tuotaville tuotteille halutaan tai niille on lainsäädännöllisistä syistä suoritettava valmistustoimenpiteitä ennen vapaaseen liikkeeseen luovuttamista, ne on tehtävä tullin valvonnassa tullivarastoinnissa. Valmistustoimenpiteitä voivat olla esim.:

 • pakkaus tai uudelleenpakkaaminen ja
 • luonnonmukaisesta tuotantotavasta kertovien pakkausmerkintöjen lisääminen.

Luomutuotteita koskevista erityisistä pakkausmerkintävaatimuksista on kerrottu tarkemmin tuotavaa tuotetta koskevassa luonnonmukaisen tuotannon ohjeessa. Ohjeet on saatavissa Ruokaviraston internet-sivustolta. Mikäli kyseessä on esim. kuluttajille tai suurtalouksille tarkoitettu valmiiksi pakattu elintarvike, pakkausmerkinnät on muutettava myös yleisten pakkausmerkintävaatimusten mukaisiksi.

Tullivalvonnassa tapahtuvasta valmistuksesta ja varastointimenettelyistä on tarkemmin kerrottu tullin internet-sivuilla.

Lähetykselle on aina ennen valmistustoimenpiteitä suoritettava tullin tarkastus. Tullille esitetään tällöin alkuperäinen tarkastussertifikaatti, jonka kohdan 30 tulliviranomaiset vahvistavat tekemäänsä tarkastukseen perustuen. Valmistustoimenpiteiden jälkeen alkuperäisen tarkastussertifikaatin on oltava lähetyksen mukana. Alkuperäistä tarkastussertifikaattia ei palauteta vielä tässä vaiheessa tuojalle.

Poikkeuksena on luomutuotteiden tuonti Sveitsistä, jolloin tarkastussertifikaattia ei tarvitse esittää.

Asiakirja esitetään uudelleen tulliviranomaisille lähetyksen vapaaseen liikkeeseen luovuttamisen yhteydessä. Tällöin varmennutaan, että tuoja on esittänyt lähetyksen tullille ennen valmistustoimenpiteitä, jotta tulli on voinut suorittaa alkuperäiselle lähetykselle tarkastuksen.

Lähetyksen jakaminen eriin tullivarastoinnissa

Mikäli lähetys halutaan jakaa eriin ennen vapaaseen liikkeeseen luovuttamista, se on tehtävä tullin valvonnassa tullivarastoinnissa. Lähetykselle on aina ennen jakotoimenpiteitä suoritettava tullin tarkastus. Tullille esitetään tällöin alkuperäinen tarkastussertifikaatti, jonka kohdan 30 tulliviranomaiset vahvistavat tekemäänsä tarkastukseen perustuen.

Jokaisen alkuperäisen lähetyksen jaosta saadun erän osalta tuojan on laadittava erillinen ote tarkastussertifikaatista Traces-järjestelmässä. Otteen malli ja täyttöohjeet löytyvät Traces-järjestelmästä. Alkuperäistä lähetystä koskeva tullin vahvistama tarkastussertifikaatti ja ote esitetään tulliviranomaisille otteen hyväksymistä varten. Tulliviranomaiset hyväksyvät otteen sen kohtaan 12, mikäli voivat todeta, että se koskee alkuperäisen lähetyksen jaosta saatua erää. Jakamisen ja otteen hyväksynnän jälkeen kunkin otteen alkuperäiskappaleen on oltava kyseisen erän mukana.

Tuojan on otettava otteista kopiot sen jälkeen, kun tulli on ne hyväksynyt ja säilytettävä kopioita yhdessä alkuperäisen tarkastussertifikaatin kanssa.

Alkuperäinen ote esitetään tulliviranomaisille erän vapaaseen liikkeeseen luovuttamisen yhteydessä.

Erän vastaanottaja täyttää otteen alkuperäiskappaleen kohdan 13 tarkastettuaan, että

 • tuotteiden pakkaukset tai säiliö ovat suljettuja, eikä niitä ole korvattu toisella tuotteella ja
 • tarkastussertifikaattiote ja tuotteen tunnistetiedot sekä muut merkit ja numerot vastaavat toisiaan.

Erän vastaanottajan on säilytettävä alkuperäistä tarkastussertifikaattiotetta tarkastajien saatavilla vähintään 2 vuotta.

Tarkastussertifikaatit voi arkistoida sähköisinä omiin tiedostoihin, mutta niiden on oltava nähtävillä tarkastustilanteessa. Tuojan on hyvä huomioida, että Traces-järjestelmä ei ole tarkastussertifikaattien sähköinen arkisto.

Tavaroiden vastaanotto ensimmäisen vastaanottajan tiloihin

Ensimmäisen vastaanottajan, jolle tuotu lähetys toimitetaan valmistusta ja/tai kaupan pitämistä varten, on lähetystä vastaanottaessaan tarkastettava, että

 • tuotteiden pakkaukset tai säiliö ovat suljettuja, eikä niitä ole korvattu toisella tuotteella ja
 • tarkastussertifikaatti ja viejän tunnistetiedoilla sekä muilla merkeillä ja numeroilla varustetut tuotteet vastaavat toisiaan.

Ensimmäinen vastaanottaja vie vastaanottotarkastuksen tuloksen Traces-järjestelmässä tarkastussertifikaatin kohtaan 31.

Alkuperäinen tarkastussertifikaatti palautuu automaattisesti tuojalle Traces-järjestelmässä, kun vastaanottotarkastus on kuitattu hyväksytyksi. Ensimmäisen vastaanottajan kirjanpitoon on hyvä liittää kopio/sähköinen kopio tuojalle palautetusta alkuperäisestä tarkastussertifikaatista.

Tuodun luomutuotteen jatkokäsittely

Ensimmäinen vastaanottaja voi suorittaa tuodulle luomutuotteelle valmistustoimenpiteitä ja/tai markkinoida tuotetta edelleen luonnonmukaisena, jos tuote on vastaanotossa täyttänyt sille asetetut vaatimukset.

Mikäli tuote ei täytä vaatimuksia ja/tai sen luonnonmukaisuudesta on epäselvyyttä, tuotteelle ei saa suorittaa valmistustoimenpiteitä tai markkinoida edelleen ennen kuin epäselvyys on poistettu. Valmistustoimenpiteitä ovat

 • säilöntä/jalostus (ml. teurastus ja paloittelu kotieläintuotteiksi),
 • pakkaaminen/uudelleen pakkaaminen,
 • luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavien merkintöjen tekeminen tai merkintöjen muuttaminen.

7 Kirjanpito ja asiakirjat

 • Tehokkaan valvonnan mahdollistamiseksi kannattaa luomutuotteiden kirjanpito pitää joko kokonaan erillisenä tai merkitä asiakirjat selkeästi luomutuotteita koskeviksi.
 • Tuojan ja ensimmäisen vastaanottajan tulee tarkastuksen yhteydessä varata tarkastajalle nähtäväksi: kaikki tarkastussertifikaatit, kuljetusasiakirjat sekä vastaanottotarkastuksien tulokset.

Luomutuotteiden tuontitoiminnasta on pidettävä kirjaa ja kirjanpito varmennetaan asianmukaisilla tositteilla. Kirjanpidon tarkoituksena on varmistaa luomutuotteiden jäljitettävyys ja mahdollistaa yksikköön tulevien, siellä varastoitavien ja sieltä lähtevien luomutuotteiden määrien ja luonnonmukaisen tuotantotavan vastaavuus.

Tehokkaan valvonnan mahdollistamiseksi luomutuotteita koskevat asiakirjat on oltava helposti löydettävissä kirjanpidossa olevien asiakirjojen joukosta (esim. merkitään ”luomu” ao. asiakirjoihin). Yksikössä tai toimijan tiloissa on pidettävä varastoista ja varoista kirjanpitoa, jonka avulla toimija ja valvontaviranomainen voivat varmentua tuotantosääntöjen noudattamisesta. Mikäli tuoja ja ensimmäinen vastaanottaja eivät toimi samassa yksikössä, on kummankin toimijan pidettävä omaa kirjanpitoa.

Kirjanpidosta on käytävä ilmi tuotantopanosten ja tuotoksen tase. Myös eri vaiheissa toimintoja syntyvästä hävikistä on pidettävä kirjaa.

7.1 Kuljetukset

Tuojan on sisällytettävä kirjanpitoonsa tiedot yksityiskohtaisista kuljetusjärjestelyistä viejältä ensimmäiselle vastaanottajalle.

Ensimmäisen vastaanottajan tulee sisällyttää kirjanpitoonsa tiedot kuljetusjärjestelyistä ensimmäisen vastaanottajan tiloista/varastointitiloista Euroopan yhteisössä oleville vastaanottajille.

Tuojan/ensimmäisen vastaanottajan on pystyttävä pyydettäessä esittämään tarkastajalle kuljetuksissa käytetyt reitit ja kuljetusvälineet (kuljetusasiakirjat; katkeamaton reitti), tuonnissa käytettyjen varastointitilojen sijainnit sekä järjestelyt luonnonmukaisten ja tavanomaisten tuotteiden erilläänpitoon liittyen.

7.2 Vastaanottotarkastukset

Ensimmäisen vastaanottajan on sisällytettävä kirjanpitoonsa tuontituotteiden vastaanottotarkastusten tulokset. Kirjanpitoon on hyvä liittää myös sähköinen kopio tuojalle Traces-järjestelmässä toimitetusta alkuperäisestä tarkastussertifikaatista, mikäli tuoja ja 1. vastaanottaja eivät ole yksi ja sama toimija.

8 Maksut

Ruokaviraston luonnonmukaisen tuotannon valvontaan liittyvät julkisoikeudelliset ja liiketaloudelliset suoritteet ovat maksullisia. Suoritteiden maksussa pyritään peittämään tarkastuksesta aiheutuneet kustannukset. Maksuista määrätään Ruokaviraston suoritteiden maksullisuutta koskevassa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (1193/2021) ja liiketaloudellisten suoritteiden hinnastossa. Hinnastot löytyvät myös Ruokaviraston internet-sivulta.

Tulli perii tarkastuksistaan ja laboratoriotutkimuksistaan maksuja kulloinkin voimassa olevan Tullin julkisoikeudellisten suoritteiden maksullisuudesta annetun asetuksen mukaisesti.