Usein kysyttyä teurastuksesta

Kuinka monta teurastamoa on Suomessa? 

Vuoden 2021 lopussa Suomessa oli 15 isoa ja 47 pientä teurastamoa. Osassa ei ole toimintaa.

Miten käytännössä teurastamoja valvotaan? 

Laitokset valvovat toimintaansa omavalvontasuunnitelman avulla. Ruokaviraston tarkastuseläinlääkäri valvoo, että omavalvontasuunnitelmaa myös noudatetaan. Teurastamojen omavalvonta käsittää elintarvikevalvonnan, eläinsuojeluvalvonnan, sivutuotteiden valvonnan, eläintautivalvonnan ja laboratoriokokeisiin liittyvät toimet.

Lisäksi Ruokaviraston tarkastuseläinlääkäri vastaa lihantarkastuksesta eli varmistaa sen, että liha kelpaa ihmisravinnoksi.

Kuinka monta eläintä teurastamoissa vuosittain teurastetaan? 

Vuonna 2021 suomalaisissa teurastamoissa teurastettiin noin 82 miljoonaa broileria, 1,9 miljoonaa lihasikaa, 920 000 kalkkunaa, 570 000 broileremoa, 260 000 nautaa, 50 000 lammasta, 35 000 emakkoa,
8 800 sorsaa, 4 600 hanhea, 1 000 kanaa, 3 000 ankkaa, 780 hevosta ja 750 vuohta.

Eläinten yhteenlaskettu määrä oli vuonna 2021 noin 86,2 miljoonaa.

Miten eläimet lopetetaan teurastamoissa?

Teurastettavat eläimet tainnutetaan ensin pulttipistoolilla, sähkö- tai kaasutainnuttimella. Tainnutuksen tarkoituksena on saattaa eläin tajuttomaksi ja tuntemiskyvyttömäksi mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti. Tajuttomuuden ja tuntemiskyvyn menetyksen on säilyttävä eläimen kuolemaan saakka. 

Pääsääntöisesti naudat ja porot tainnutetaan pulttipistoolilla, ja lampaat pulttipistoolilla tai sähkötainnuttimella. Siat ja siipikarja tainnutetaan kaasu- tai sähkötainnuttimella. Tainnutuksen jälkeen eläimelle suoritetaan verenlasku, ts. tainnutetun eläimen kaulavaltimot katkaistaan, ja se kuolee verenhukkaan.

Onko halal-teurastus sallittu Suomessa? Miten sitä valvotaan?

Suomen lainsäädäntö mahdollistaa sellaisen uskonnollisista syistä noudatettavan erityisen teurastustavan, jossa verenlasku aloitetaan samanaikaisesti eläimen tainnuttamisen kanssa. Uskonnollisista syistä noudatettava erityinen teurastustapa on sallittua vain teurastamossa Ruokaviraston tarkastuseläinlääkärin läsnäollessa.

Verenlaskun aloittaminen ja eläimen tainnuttaminen samanaikaisesti olisi kuitenkin teknisesti erittäin haastavaa ellei mahdotonta toteuttaa, mistä johtuen tällaista teurastustapaa ei käytännössä harjoiteta.

Monet islamilaiset yhteisöt hyväksyvät kuitenkin myös eläinten tainnuttamisen ennen verenlaskua. Käytännössä Suomessa tuotetaan teurastamoissa halal-lihaa vain siten, että eläin tainnutetaan ensin ennen verenlaskua. Suomessa teurastamossa tehty halal-teurastus ei eläinten kohtelun ja hyvinvoinnin osalta siten poikkea tavanomaisesta teurastuksesta. Suomessa vuosittain halal-teurastettavien eläinten lukumäärä on pieni. 

Ilman eläimen tainnuttamista tehtävä halal-teurastus ei ole Suomessa sallittua. Suomessa myydään kuitenkin myös tällä tavoin ulkomailla tuotettua lihaa.

Onko kosher-teurastus sallittu? Miten sitä valvotaan?

Ilman eläimen tainnuttamista tehtävä shechita-teurastus kosher-lihan tuottamiseksi ei ole Suomessa sallittua. Kosher-lihan tuottamiseksi tehtävää teurastusta koskee sama lainsäädäntö kuin halal-teurastusta, ks. edellinen vastaus.

Suomen teurastamoissa ei tuoteta kosher-lihaa, vaan Suomessa myytävä kosher-liha on tuontilihaa.

Miten rituaaliteurastuksia ylipäänsä valvotaan Suomessa?

Uskonnollisista syistä noudatettava erityinen teurastustapa, jossa verenlasku aloitetaan samanaikaisesti eläimen tainnuttamisen kanssa, on sallittua vain teurastamoissa Ruokaviraston tarkastuseläinlääkärin läsnä ollessa. Ruokaviraston tarkastuseläinlääkäreiltä kerätyn tiedon mukaan tällaista teurastustapaa ei Suomessa käytännössä kuitenkaan harjoiteta, vaan Suomessa tuotetaan halal-lihaa teurastamoissa ainoastaan siten, että eläin tainnutetaan ensin ennen verenlaskua. Kosher-lihaa ei Suomessa tuoteta lainkaan.

Ilman eläimen tainnutusta tehtävä teurastus on (siipikarjaa lukuunottamatta) Suomessa kokonaan kielletty, niin teurastamoissa kuin muualla kuin teurastamoissa.

Tilanteissa, joissa epäillään eläimiä teurastettavan ilman tainnutusta, tai muutoin lainsäädännön vastaisesti, tulee ottaa aina yhteyttä paikalliseen eläinsuojeluviranomaiseen. 

Onko ns. balut-munien valmistaminen sallittua Suomessa?

Balut-munien myynti elintarvikkeeksi ei ole sallittua. Balut-munien valmistamiseen omaan käyttöön sovelletaan eläinsuojelulainsäädäntöä. Eläinsuojelulainsäädännön osalta ei ole täysin selvää, missä vaiheessa kuoriutumattomien munien sikiöt kuuluvat lainsäädännön soveltamisalaan, ja mitkä menetelmät soveltuvat näiden sikiöiden lopetukseen. Ruokaviraston näkemys kuitenkin on, että haudonnan viimeisen kolmanneksen aikana pitää huomioida myös kuoriutumattomien munien sikiöiden hyvinvointi, ja munien keittämistä ei voida pitää sikiöiden hyväksyttävänä lopetustapana haudonnan viimeisen kolmanneksen aikana.

Miten luomueläimet teurastetaan? Poikkeaako menetelmä tavanomaisesta teurastuksesta? 

Luomueläimet teurastetaan samoissa teurastamoissa  samoin menetelmin kuin tavanomaiset eläimet. Teurastamot, jotka ottavat vastaan luonnonmukaisesti tuotettuja eläimiä ovat sitoutuneet noudattamaan EU Neuvoston asetuksen 834/2007 ehtoja eli  huolehtimaan eläinten hoidosta, eläinten ja lihan jäljitettävyydestä sekä  lihan erillään pidosta kyseisen asetuksen ehtojen mukaisesti. Teurastusmenetelmä ei poikkea tavallisesta teurastuksesta. Neuvoston asetus 834/2007 ei sisällä ehtoja teurastukselle.

Onko eläimen teurastaminen laitumella sallittua? 

Terveet, kuljetuskuntoiset kotieläiminä pidettävät sorkka- ja kavioeläimet teurastetaan hyväksytyssä teurastamossa, mikäli niiden liha on tarkoitettu yleiseen kulutukseen. Poikkeuksena tästä ovat tarhattu riista ja biisonit, sekä sellaiset kotieläimenä pidettävät nautaeläimet, siat ja kavioeläimet, jotka eivät ole tottuneet käsittelyyn ja jotka voivat aiheuttaa riskin eläinten käsittelijälle (katso lisätietoa Ruokaviraston sivulta laidunteurastus). Näiden eläinten teurastus on mahdollista aloittaa myös tilalla tiettyjen lainsäädännön vaatimusten täyttyessä. Mikäli kotieläimenä pidettävä sorkka- tai kavioeläin loukkaantuu äkillisessä onnettomuudessa tuotantotilalla esimerkiksi laitumella niin vakavasti, ettei se ole enää tämän takia kuljetuskuntoinen, saa sen teurastuksen kuitenkin aloittaa jo tuotantotilalla (hätäteurastus), jos kunnaneläinlääkäri on ensin tarkastanut sen elävänä paikan päällä (ante mortem -tarkastus). Virkaeläinlääkärin tekemän ante mortem -tarkastuksen jälkeen eläimen saa tainnuttaa ja laskea siitä veren tuotantotilalla, josta ruho siirretään ilman tarpeetonta viivästystä hyväksyttyyn teurastamoon loppuunteurastusta varten. Mikäli loukkaantuneen eläimen liha aiotaan käyttää ainoastaan alkutuotantotilan toimijan omassa taloudessa, eläinlääkärin tekemää ante mortem -tarkastusta ei tarvita.

Lisää tietoa siipikarjan ja tarhattujen kanien teurastamisesta tilalla sekä kotieläinten teurastamisesta tuottajan omassa taloudessa tapahtuvaa käyttöä varten osiosta Kotieläinten lihan myynti tuotantotilalta

Kuinka monta teurastamoihin liittyvää ilmoitusta tai epäilyä rikkeistä viranomaiset saavat vuosittain?

Teurastamo on elintarvikelain mukaan laitos, jonka tiloihin on estettävä asiattomien ihmisten pääsy. Kukaan ulkopuolinen, teurastamoissa olevia viranomaisia lukuun ottamatta, ei pääse seuraamaan teurastamojen käytäntöjä eläinten pidosta ja tainnutuksesta. Tämän johdosta teurastamoihin liittyviä ilmoituksia tai epäilyjä ei ulkopuolisilta juurikaan tule. Huomautuksia ja varsinaisia eläinsuojelupäätöksiä tehdään vuositasolla suhteellisen vähän valvonnan määrään verrattuna.

Onko tuotantotilateurastus sallittua?

Kotieläimiä saa teurastaa tuotantotilalla tuottajan omaa käyttöä varten. Tarkastamatonta, kotona teurastettua lihaa tuottaja saa käyttää omassa taloudessaan. Jos lihaa halutaan myydä tai  luovuttaa oman talouden ulkopuolelle yleiseen kulutukseen,  lihan tulee pääsääntöisesti olla aina tarkastettua.

Kotona teurastettujen kotieläinten lihalle ei voida tehdä lihantarkastusta kotitilalla. Jos eläimille halutaan lihantarkastus, ne on lähetettävä teurastettaviksi hyväksyttyyn teurastamoon.

Jos tuottaja haluaa myydä kasvattamiensa eläinten lihaa, hänen tulee teurastuttaa eläimet teurastamossa ja ottaa liha lihantarkastuksen jälkeen itselleen myyntiä varten. Jos tilalla on teurastukseen sopivat tilat, voi myös olla mahdollista hyväksyä teurastustilat pienteurastamoksi elintarvikelain 11 § mukaisesti. Hyväksyntää haetaan Ruokavirastosta.

Onko eläinten teurastus sallittua omaan kulutukseen yksityistaloudessa?

Eläimen teurastus on sallittua omaan kulutukseen yksityistaloudessa. Tarkastamatonta, kotona teurastettua lihaa tuottaja saa käyttää omassa taloudessaan. Tällöin lihaa ei saa luovuttaa tai myydä oman talouden ulkopuolelle.  Eläinsuojelulainsäädännön vaatimukset varjella teurastettavia eläimiä kaikelta vältettävissä olevalta kivulta, tuskalta ja kärsimykseltä koskevat myös omaan kulutukseen teurastettavia eläimiä. Eläimiä saa teurastaa vain henkilö, jolla on riittävät tiedot ja taidot suorittaa teurastus oikein. Käytettävien menetelmien ja välineiden pitää olla lainsäädännön vaatimusten mukaisia. Uskonnollisista syistä noudatettava teurastustapa ei ole sallittua kotiteurastuksessa.

Miten varmistetaan, että teurastuksessa käytetyt välineet ovat kunnossa ja asianmukaiset?

Liikkumisen rajoittamista ja tainnutusta varten markkinoituja tai mainostettuja tuotteita saa myydä vain varustettuna asianmukaisin käyttöohjein. Tuotteiden valmistajien on asetettava käyttöohjeet internetin kautta myös julkisesti saataville.

Eläinten liikkumisen rajoittamiseen ja tainnutukseen tarkoitetut välineet on pidettävä kunnossa ja tarkastettava säännöllisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kunnossapidosta on myös pidettävä kirjaa.

Sivu on viimeksi päivitetty 3.4.2023