Ajankohtaista lampaiden merkitsemisestä ja teurastamisesta

19. tammikuuta 2021

Pohjanmaan poliisilaitos on tiedottanut 19.1.2021 lampaiden laittomaan teurastamiseen ja tarkastamattoman lampaanlihan myymiseen liittyvästä laajasta esitutkinnasta. Lue lisää poliisin tiedotteesta

Ruokavirasto kokoaa ohessa yhteen keskeiset lainsäädännön vaatimukset lampaiden merkitsemiseen ja rekisteröimiseen sekä teurastamiseen liittyen.

Miten ja missä lampaita saa Suomessa teurastaa?

Jos lampaan lihaa on tarkoitus käyttää vain tuottajan omassa kotitaloudessa, voidaan lammas kotiteurastaa lammastilalla (eläintenpitopaikassa). Eläimen teurastavalla henkilöllä tulee olla riittävät tiedot lopetusmenetelmästä ja lopetustekniikasta sekä riittävä taito toimenpiteen suorittamiseksi.

Jos tuottaja haluaa myydä kasvattamiensa eläinten lihaa, hänen tulee teurastuttaa eläimet teurastamossa (teurastamo tai tila- eli pienteurastamo). Tarkastuseläinlääkäri tarkastaa lihan näissä teurastamoissa, jonka jälkeen tuottaja voi järjestää tilalle palautetun lihan myynnin esimerkiksi omalla tuotantotilallaan. Tästä myynnistä on tehtävä ilmoitus elintarvikevalvontaviranomaiselle.

Teurastettavat lampaat on aina tainnutettava ennen verenlaskua. Teurastamossa tarkastuseläinlääkärin läsnä ollessa on sallittua teurastaa eläimiä uskonnollisista syistä siten, että eläimen verenlasku aloitetaan samanaikaisesti sen tainnuttamisen kanssa. Teurastamon ulkopuolella, kuten maatiloilla tai muissa yksityisissä kiinteistöissä, lampaiden teurastus on sallittua ainoastaan siten, että lammas tainnutetaan ennen verenlaskua jollakin sallitulla menetelmällä. Esimerkiksi lammas ja vuohi voidaan tainnuttaa pulttipistoolilla, asianmukaisella sähkötainnutusvälineistöllä tai aivoihin ampumalla. Näiden eläinten teurastus siten, että verenlasku tehdään tajuissaan olevalle eläimelle, on Suomessa yksiselitteisesti kielletty.

Lue lisää

Kotiteurastuksesta 
Lihantarkastuksesta 
Usein kysyttyä lihantarkastuksesta 
Kotieläinten lihan myynnistä tuotantotilalta 
Eläinsuojelusta teurastuksessa ja lopetuksessa 
Usein kysyttyä teurastuksesta 

Lampaiden teurastuksesta syntyvien jätteiden eli sivutuotteiden hävittäminen

Eläimistä saatavia sivutuotteita ovat ne osat eläimistä, joita ei käytetä ihmisravinnoksi. Näitä ovat esimerkiksi tiloilla kuolleet ja lopetetut kokonaiset eläimet ja eläinten osat sekä eläinten kotiteurastuksessa syntyvät jakeet. Kotiteurastuksen sivutuotteilla tarkoitetaan alkuperätilalla omaan elintarvikekäyttöön teurastetuista eläimistä saatuja ruhonosia ja elimiä, joita ei käytetä ihmisten tai tilan omien lemmikkien ruoaksi.

Sivutuotteissa voi olla taudinaiheuttajia, jotka saattavat aiheuttaa vaaraa ihmisille tai eläimille. Näiden vaarojen ehkäisemiseksi on tärkeää, että sivutuotteet hävitetään asianmukaisesti.

Lue lisää:

Sivutuotteiden käytöstä ja hävityksestä

Lampaiden merkintä ja rekisteröinti

Jokainen lammas on merkittävä Ruokaviraston hyväksymillä korvamerkeillä. Merkintävelvollisuus koskee kaikkia lampaita niiden lukumäärästä riippumatta. Eläin on merkittävä, vaikka sitä pidettäisiin seuraeläimenä ei-kaupallisista syistä. Merkit on kiinnitettävä ennen eläinten siirtoa syntymäpitopaikasta, mutta kuitenkin viimeistään 6 kuukauden ikäisenä.

Merkitsemätöntä tai puutteellisesti merkittyä eläintä ei saa luovuttaa tai siirtää pitopaikasta, vastaanottaa uuteen pitopaikkaan tai ottaa kuljetettavaksi tai teurastettavaksi. 

Lammas- ja vuohirekistereihin kirjataan tiedot jokaisesta Suomessa pidettävästä lampaasta ja vuohesta yksilöllisesti. Rekisteriin tulee ilmoittaa eläinten poistot, ostot ja siirrot seitsemän päivän kuluessa tapahtumasta ja poikimiset viimeistään kuuden kuukauden kuluessa poikimisesta. Rekisterit suojaavat kuluttajien ja eläinten terveyttä ja tekevät elintarvikepetosten tekemisen hankalammaksi.

Tilalle aiheutuu seuraamuksia tukimaksuihin, jos valvonnassa havaitaan tilalla eläimiä, joita ei ole merkitty ja/tai rekisteröity asianmukaisesti. Seuraamuksia aiheutuu sekä suoraan maksettavaan eläintukeen että täydentävien ehtojen kautta kaikkiin EU-rahoitteisiin tukiin (myös peltotukiin).

Lue lisää:

Lampaiden ja vuohien merkinnästä ja rekisteröinnistä 
Lammas- ja vuohirekisteristä