Kotiteurastus

Tälle sivulle on koottu tietoa kotiteurastuksessa huomioon otettavista asioista sekä mahdollisuuksista toimittaa itse kasvattamiensa eläinten lihaa myyntiin tuotantotilalta.

Kotiteurastuksella / tilateurastuksella tarkoitetaan kotieläimen teurastamista kasvatustilalla eli pitopaikassa. Kotieläimiä saa teurastaa tuotantotilalla tuottajan omassa taloudessa tapahtuvaa käyttöä varten ilman, että lihalle on tehty lihantarkastusta. Kotiteurastetun eläimen lihaa ei saa toimittaa myyntiin, eikä luovuttaa oman talouden ulkopuolelle. Poikkeuksena on alkutuottajan tilallaan kasvattamat kanit ja siipikarja. Lisätietoa kanien ja siipikarjan lihan myymisestä löytyy jäljempänä olevasta kohdasta ”Lihan myynti alkutuotantotilalta”.

Kotiteurastuksessa tuottajan omistama eläin voidaan myös toimittaa loppuunteurastettavaksi rekisteröityyn elintarvikehuoneistoon. Tällöin teurastus aloitetaan tuotantotilalla ja eläin toimitetaan rekisteröityyn elintarvikehuoneistoon tainnutuksen ja verenlaskun jälkeen. Teurastuksessa saatu liha ja muut eläimen osat palautetaan takaisin tuottajalle tämän omassa yksityistaloudessa käytettäväksi. Tuottajan on myös huolehdittava eläimestä jäävien sivutuotteiden asianmukaisesta hävittämisestä. Edellä mainittua elintarvikehuoneistoa ei hyväksytä teurastamoksi ja lihalle ei tehdä lihantarkastusta.

Eläimen soveltuvuus elintarvikkeeksi

Teurastettavan eläimen tulee olla terve, eikä eläimellä ei saa olla sellaisia sairauksia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuuden. Merkkejä tällaisista sairauksista ovat esimerkiksi korkea kuume, muutokset eläimen yleistilassa, voimakas laihtuminen.

Eläinlääkärin on aina annettava kirjallinen selvitys tuotantoeläimille antamistaan tai annettavaksi luovuttamistaan lääkkeistä. Tässä selvityksessä on myös lääkkeille määrätty varoaika. Eläintä ei saa teurastaa varoajan aikana. Tuotantoeläintä ei omistaja saa lääkitä omin päin eikä omilla lääkkeillä.

Eläinten hyvinvointi lopetuksen yhteydessä

EU:n lopetusasetusta sovelletaan kotiteurastukseen vain tietyiltä osin. Muilta osin kotiteurastukseen sovelletaan kansallista eläinsuojelulainsäädäntöä.

Sivutuotteiden hävittäminen

Kotiteurastuksen sivutuotteilla tarkoitetaan alkuperätilalla omaan elintarvikekäyttöön teurastetuista eläimistä saatuja ruhonosia ja elimiä, joita ei käytetä ihmisten tai tilan omien lemmikkien ruoaksi. Sivutuotteet tulee hävittää sivutuotelainsäädännön vaatimuksia noudattaen.

Eläinrekisterit

Kotiteurastetusta naudasta, lampaasta, vuohesta ja siasta tulee tehdä poistoilmoitus eläinrekisteriin.

Mikäli henkilö ostaa elävän tuotantoeläimen teurastusta varten, tulee hänen olla ensin rekisteröitynyt eläintenpitäjäksi riippumatta eläinten lajista, määrästä tai omistuksen ajallisesta pituudesta.

Lihan myynti alkutuotantotilalta

Tilalla kotiteurastetun eläimen lihaa ei saa toimittaa myyntiin eikä muuten luovuttaa, vaan tällainen liha on sallittua käyttää ainoastaan tuottajan omassa yksityistaloudessa.

Jos tuottaja haluaa itse myydä kasvattamiensa eläinten lihaa, tulee eläimet teurastaa hyväksytyssä teurastamossa, jossa niille tehdään lihantarkastus. Tämän jälkeen liha voidaan toimittaa takaisin tuotantotilalle myyntiä varten. Teurastamolta palautuksena otetun lihan luovuttaminen eteenpäin on elintarvikkeiden myyntiä ja toiminnasta tulee tehdä elintarvikehuoneistoilmoitus kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle.

Poikkeuksena edellä mainittuun on tilalla kasvatettujen kanien ja siipikarjan pienimuotoinen teurastus ja lihan leikkaaminen alkutuotantotilalla. Tämä on sallittua ilman, että teurastus tapahtuu hyväksytyssä teurastamossa ja lihan leikkaaminen hyväksytyssä leikkaamossa. Kaneja tai siipikarjaa voidaan teurastaa alkutuotantopaikalla ja myydä tilalta lihana, eli joko kokonaisena ruhona tai leikattuna lihana. Lihalle ei ole sallittua tehdä muita käsittelyjä, kuten jauhamista tai kypsentämistä. Toiminnasta tulee tehdä elintarvikehuoneistoilmoitus rekisteröintiä varten oman kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle.

Tuotantotilalla teurastetun eläimen toimittaminen teurastamoon

Lähtökohtaisesti teurastamossa teurastettavat eläimet viedään teurastamoon elävänä. Poikkeuksena on tarhattu riista (esim. tarhattu villisika) ja biisoni, joiden teurastus voidaan aloittaa pitopaikassa ja saattaa loppuun hyväksytyssä teurastamossa. Ennen teurastuksen aloittamista virkaeläinlääkärin on tehtävä eläimelle elävänä tarkastus. Eläimen lopetuksen tekevällä henkilöllä tulee olla lopetusasetuksen mukainen kelpoisuustodistus.

Tietyissä tapauksissa myös kotieläiminä pidettävien nautojen, sikojen ja kavioeläinten teurastus voidaan aloittaa alkuperätilalla (ns. laidunteurastus).

Loukkaantunut kotieläimenä pidettävä sorkka- tai kavioeläin voidaan hätäteurastaa pitopaikassa. Ennen eläimen lopetusta virkaeläinlääkärin on tehtävä eläimelle elävänä tarkastus. Eläimen lopetuksen tekevän henkilön tulee osata lopettaa eläin aiheuttamatta sille vältettävissä olevaa kipua, tuskaa ja kärsimystä. Eläimen tainnutuksen ja verenlaskun jälkeen eläin on kuljetettava ilman tarpeetonta viivytystä hyväksyttyyn teurastamoon, jossa teurastus saatetaan loppuun.

Tuotantotilan yhteyteen voidaan perustaa oma teurastamo (käytetään myös nimeä tilateurastamo). Teurastamossa teurastetuille eläimille tehdään lihantarkastus, jonka jälkeen lihaa voidaan toimittaa myyntiin. Ennen teurastamon toiminnan aloittamista sille tulee hakea hyväksyntä Ruokavirastosta.

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023