Hyvän käytännön ohjeet

Hyvän käytännön ohjeiden tarkoituksena on auttaa yrityksiä toimialan vaarojen hallinnassa ja vaatimuksenmukaisuuden täyttymisessä. Ohjeita voidaan käyttää etenkin niillä aloilla, joissa toiminta on yleisesti tunnettujen menettelyjen mukaista. Ohjeiden käyttö on yrityksille vapaaehtoista.

Ohjeiden on katettava toiminnan kaikki merkittävät vaarat. Niissä on selkeästi määriteltävä vaarojen hallintamenetelmät ja ongelmatilanteessa toteutettavat korjaavat toimenpiteet. Vaarojen hallintamenetelmät voidaan kuvata käytännönläheisellä ja yksinkertaisella tavalla. Yksityiskohtainen vaarojen luonteen ja kriittisten hallintapisteiden muodollinen tunnistaminen ei aina ole tarpeen. Ohjeissa yleensä yhdistyvät hyvät hygieniakäytännöt ja HACCP-periaatteet. 

Toimiala laatii

Toimialan tekee aloitteen hyvän käytännön ohjeiden laatimisesta toimialalleen. Se tiedottaa Ruokavirastoa ennen ohjeiden laadintaa jolloin varmistetaan, että ao. viranomaisen näkemykset otetaan huomioon tarpeeksi varhain.

Toimiala laatii itse ohjeet. Hyvän käytännön ohjeiden laatijatyöryhmä voi halutessaan toimittaa ohjeiden laatimista koskevan suunnitelman ja aikataulun Ruokavirastoon kommenteille, mutta Ruokavirasto ei sitä edellytä. 

Saman alan ohjeita tekevien ryhmien tulisi toimia yhteistyössä tai laatia yhteinen ohje. Toimiala pyytää lausuntoja sellaisilta tahoilta, joita ohjeet jollain tavalla koskevat. Niitä voivat olla esimerkiksi kuluttajajärjestöt. Ohjeiden sisältöä on voitava soveltaa koko toimialalla, jota se koskee.

Säädös- ja ohjeviitteitä elintarvikkeiden, rehujen ja alkutuotannon hyvän käytännön ohjeisiin ja omavalvontaan on koottuna Hyvän käytännön ohjeiden arviointiohjeen liitteeseen pdf.

Ruokavirasto arvioi

Ruokavirasto arvioi hyvän käytännön ohjeiden laatimisen ja sisällön. Sitä varten arvioitavasta ohjeesta ilmoitetaan Ruokavirastoon:

 • hyvän käytännön ohjeiden laatijatahon yhteystiedot ja yhteyshenkilö
 • ohjeiden nimi
 • ohjeiden sovellusala eli mille toimialoille ohjeet on tarkoitettu
 • työryhmän jäsenet, jotka osallistuvat ohjeiden laadintaan
 • keiltä on pyydetty lausuntoa ja keitä on kuultu ohjeen laadinnassa. 

Ohjeet lähetetään arvioitavaksi

 • Postitse:

Ruokavirasto/Hyvän käytännön ohjeet,
Mustialankatu 3,
00790 Helsinki tai

 • Sähköpostitse: kirjaamo(at)ruokavirasto.fi. 

Ruokavirasto varmistaa, että ohjeet ovat Euroopan yhteisön hygieniasäädösten mukaisia ja että ohjeita voidaan soveltaa aloilla, joille ne ovat tarkoitettu. Arvioinnissa korostuu ohjeen soveltuvuus yleisten ja erityisten hygieniavaatimusten noudattamiseen sekä elintarvikkeiden vaarojen analysointi ja kriittisten hallintapisteiden huomiointi. Laatijaa pyydetään tarvittaessa muuttamaan ohjeita, jos ohjeet eivät arvion mukaan täytä vaatimuksia.

Ruokavirasto on laatinut hyvän käytännön ohjeiden arviointia varten erillisen lomakkeen (doc). 

Euroopan komissio pitää rekisteriä

Kun ohjeet on arvioitu Ruokavirastossa ja ne on todettu vaatimukset täyttäväksi, Ruokavirasto lisää ohjeen Euroopan komission hyvän käytännön ohjeiden rekisteriin Register of national guides to good hygiene practice. Sitä varten laatijalta pyydetään:

 • julkaisun nimi suomeksi ja englanniksi,
 • julkaisija ja julkaisuvuosi,
 • mahdolliset kieliversiot,
 • linkki julkaisun sivustolle ja dokumenttiin sekä
 • mahdollinen ISBN-numero.

Hyvän käytännön ohjeet ovat julkisesti saatavilla

Ohjeen laatijalta edellytetään ohjeiden aktiivista levittämistä toimialalle. Ruokavirasto tiedottaa arvioimistaan vaatimukset täyttävistä ohjeista kotisivuillaan. Euroopan komission internetsivulla olevassa rekisterissä on luettelo ja lisätietoja kaikkien jäsenmaiden arvioimista ja vaatimukset täyttävistä hyvän käytännön ohjeista.  

 

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023