Joustavuuden perusteet

Elintarvikkeiden tuotantoa ja hygieniaa käsittelevän EU-lainsäädännön tarkoituksena on varmistaa elintarvikkeiden turvallisuus. Lainsäädännön mukaan erilaisia vaatimuksia tulee kuitenkin soveltaa elintarvikkeiden tuotannon ja käsittelyn riskien mukaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että joitakin pienimuotoista tai vähäriskistä toimintaa koskevia vaatimuksia voidaan keventää, kun riskinarviointi on tehty huolellisesti ja tuotannon riskit tunnetaan hyvin.

Lainsäädännön joustavuutta on otettu käyttöön muun muassa niin, että kansallisiin säädöksiin sekä Ruokaviraston ohjeisiin on kuvattu tilanteita, joissa vaatimukset ovat tavallista vähäisemmät. Näissä tilanteissa toimijalla on mahdollisuus toteuttaa toimintaan liittyvä asia yksinkertaisemmin tai jopa täysin eri tavalla. Toimijan tulee olla itse aktiivinen ja esittää suunnittelemansa toimintatapa paikalliselle valvojalla. Valvoja arvioi, voidaanko riskit hallita toimijan esittämällä tavalla. Jos valvoja toteaa riskinhallinnan olevan riittävää, voidaan uuden toimintatavan käyttöönotto sallia.

Kansallisen ja EU:n hygienialainsäädännön sääntöjen helpotuksia sekä toteutettuja joustoja

Maa- ja metsätalousministeriö ja Ruokavirasto ovat yhdessä laatineet muistion, jossa esitetään EU:n hygienialainsäädännön tarjoamia mahdollisuuksia säätää kansallisesti tietyistä EU-lainsäädännön ulkopuolelle jätetyistä asioista. Muistiossa kuvataan EU:n notifikaatiojärjestelmää, jolla kansallisesta lainsäädännöstä ilmoitetaan komissiolle ja toisille jäsenvaltioille. Muistiossa kerrotaan lisäksi helpotuksista EU:n hygienialainsäädännön liitteiden vaatimuksiin. Muistion taulukoihin on koottu myös valtioneuvoston ja maa- ja metsätalousministeriön asetuksilla annettuja kansallisia mukautuksia sekä muita kansallisesti annettuja helpotuksia, muun muassa Ruokaviraston ohjeissa mainittuja. Linkki (Muistio Yhteenveto ja Joustot) on alempana.

EU:n hygieniapaketin sisältämät poikkeukset/vapautukset

Toimivaltaisilla viranomaisilla on mahdollisuus joustavuuteen myös hygienia-asetusten määräyksissä esiintyvien mainintojen perusteella. Tällaiset tilanteet lainsäädännössä osoitetaan yleensä esimerkiksi seuraavilla sanamuodoilla: ”toimivaltainen viranomainen sallii” tai ”toimivaltaisen viranomaisen luvalla”. Näissä tilanteissa toimija voi esittää erilaisia kyseisiin vaatimuksiin liittyviä toteutusratkaisuja, minkä jälkeen valvoja harkintaansa käyttäen arvioi riskin ja päättää, hyväksyykö esitetyn toimintatavan. Myönnetyt joustot ja niihin liittyvät perustelut on aina kirjattava laitosten hyväksymispäätöksiin ja elintarvikehuoneistojen osalta tarkastuskertomuksiin. Liitteeseen 1. (Viranomaisen luvalla) on koottu tällaiset hygieniapaketin asetuksissa 852/2004, 853/2004 ja 854/2004 mainitut kohdat.

Hygienia-asetuksissa 852/2004 ja 853/2004 esiintyy lisäksi sanontoja ”tarvittaessa” ja ”asianmukainen” ja niiden synonyymejä. Asetuksen 852/2004 artiklan 2. kohdan 3. mukaan asetuksen liitteissä ilmaisuilla ”tarvittaessa”, ”tarpeen mukaan”, ”asianmukainen” ja ”riittävä” tarkoitetaan asetuksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta tarpeellista, aiheellista, asianmukaista tai riittävää. Valvoja voi tällöin tilanteen mukaan ja riskin huomioon ottaen päättää, onko esitetty toimintatapa asianmukainen tai riittävä. Liitteeseen 2.(Tarvittaessa) on koottu tällaiset hygieniapaketin asetuksissa 852/2004 ja 853/2004 mainitut kohdat.

Sivu on viimeksi päivitetty 9.9.2022