Metsästäjien hygienia- ja terveyskoulutus

Koulutetut henkilöt

Metsästysseuroihin voi lainsäädännön mukaan kuulua henkilöitä, jotka on koulutettu tekemään riistan alustava tarkastus heti kaadon tai pyynnin jälkeen. Koulutettu henkilö on suorittanut erityisen aiheeseen perehdyttävän kurssin. Kurssin voi järjestää esim. metsästäjäjärjestö, ja sen ohjelman tulee olla Ruokaviraston hyväksymä. Ruokavirasto on hyväksynyt kaksi koulutuspalveluja tarjoavaa toimijaa järjestämään metsästäjien terveys- ja hygieniakoulutuksen (ks. tarkemmin Ruokaviraston hyväksymät metsästäjien terveys- ja hygieniakoulutukset alla).

Metsästäjien terveys- ja hygieniakoulutuksesta ja koulutetun henkilön tehtävästä on säädetty yksityiskohtaisesti lainsäädännössä (EY) N:o 853/2004 liite III jakso IV, elintarvikelaki 297/2021
§ 79. Koulutuksessa tulee käsitellä riistaeläinten anatomiaa, patologisia muutoksia, muita ympäristötekijöitä, jotka voivat vaikuttaa ihmisten terveyteen riistaeläinten välityksellä, sekä lihan hygieenistä käsittelyä ja asiaan liittyviä säädöksiä ja määräyksiä. Asetuksessa (EY) N:o 853/2004 on lueteltu varsin yksityiskohtaiset vaatimukset koulutuksen sisällölle.

Ruokavirasto katsoo, että metsästysseuroihin kuuluvat Suomessa laillistetut eläinlääkärit voivat toimia tässä tarkoitettuina koulutettuina henkilöinä ilman lisäkoulutusta.

Muiden kuin laillistettujen eläinlääkäreiden tulee suorittaa Ruokaviraston hyväksymä metsästäjien terveys- ja hygieniakoulutus toimiakseen koulutettuna henkilöinä. Ruokavirasto ei arvioi yksittäisten henkilöiden koulutustaustaa tai mahdollista työuraa tarkoituksena saada henkilölle tässä tarkoitettu koulutetun henkilön pätevyys.

Ruokavirasto pitää rekisteriä koulutetuista henkilöistä. Hyväksytyn koulutuksen järjestäjä ilmoittaa koulutuksen suorittaneiden henkilöiden nimet Ruokavirastoon. Elintarvikevalvontaviranomaiset saavat tiedot koulutetuista henkilöistä valvontaviranomaisten suljetusta ekstranetistä Pikantista. Muut kuin viranomaiset saavat tarvittaessa tiedot koulutetuista henkilöistä kysymällä Ruokaviraston lihantarkastusyksiköstä riista-asioiden erityisasiantuntijalta tai yksikön suunnittelijalta.

Koulutetun henkilön tehtävät

Lihantarkastuksen tekee aina virkaeläinlääkäri. Riistaeläimen lihantarkastusta varten sen ruho, ja yleensä myös pää ja kaikki sisäelimet mahaa ja suolia lukuun ottamatta tulee toimittaa mahdollisimman pian paikkaan, jossa se teurastetaan loppuun ja jossa virkaeläinlääkäri ne tarkastaa. Jos metsästysseuraan kuuluu ns. koulutettu henkilö, hän voi tehdä ruhon ja sisäelinten tarkastuksen jo pyyntipaikalla (asetus (EY) N:o 853/2004). Tämä tarkastus on suoritettava mahdollisimman pian kaadon jälkeen. Jos koulutettu henkilö ei havaitse tarkastuksessa mitään epänormaaleja ominaisuuksia eikä eläimellä havaittu epänormaalia käyttäytymistä ennen tappamista eikä ympäristön saastumisesta ole epäilystä, riistaeläimen pää ja sisäelimet voidaan jättää pyyntipaikalle ja toimittaa lihantarkastukseen vain sen ruho. Jos kyseessä on karhu, villisika tai muu mahdollinen trikiinien isäntäeläin, ruhon mukana on toimitettava kuitenkin myös pää ja pallea, mutta ei muita sisäelimiä.

Koulutetun henkilön tulee toimittaa tarkastettavan ruhon mukana kirjallinen ilmoitus lihantarkastuksen tekevälle virkaeläinlääkärille. Asiakirjasta tulee ilmetä havainnot, pyyntipäivä, -aika ja -kunta, ja sen pitää olla numeroitu (katso mallilomake).

Jos koulutettu henkilö havaitsee ruhon tai sisäelimien tarkastuksessa jotain epänormaalia tai jos eläimellä havaittiin epänormaalia käyttäytymistä ennen tappamista tai epäillään ympäristön saastumista, ruho, pää ja kaikki sisäelimet mahaa ja suolia lukuun ottamatta on toimitettava lihantarkastukseen. Tarkastuksen suorittaneen henkilön tulee ilmoittaa lihantarkastuksen tekevälle virkaeläinlääkärille poikkeavista havainnoista, epänormaalista käyttäytymisestä tai epäillyistä ympäristösaasteista.

Lihantarkastus, jos koulutettua metsästäjää ei ole

Jos riistaeläimen ruholle halutaan lihantarkastus, ja koulutettua metsästäjää ei ole käytettävissä, pitää ruho, pää ja kaikki sisäelimet mahaa ja suolia lukuun ottamatta toimittaa virkaeläinlääkärin tarkastettavaksi. Myös silloin pitää ruhon mukana toimittaa asiakirja, jossa on tieto pyyntipäivästä, -ajasta ja -kunnasta sekä mahdolliset tiedot epäillystä eläimen sairaudesta, havaituista suolistomuutoksista sekä muista lihan laatuun vaikuttavista seikoista (katso mallilomake).

Ruokaviraston hyväksymät metsästäjien terveys- ja hygieniakoulutukset

Ruokavirasto on hyväksynyt seuraavat metsästäjien hygienia- ja terveyskoulutukset: Agropolis Oy (18.2.2011) ja Sauli Laaksonen (8.5.2012).

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023