Kierrätysmuoviasetus (EU) 1616/2022

Uusi kierrätysmuoviasetus (EY) 1616/2022 on tullut voimaan 10.10.2022. Uusi asetus kumoaa vanhan kierrätysmuoveja koskevan asetuksen (EY) 282/2008.

Löydät kierrätysmuoviasetuksen kieliversiot täältä.

Kierrätysmuoviasetuksen tavoitteena on lisätä kierrätysmuovimateriaalin käyttöä kontaktimateriaaleissa ja toisaalta varmistaa kierrätysmuovin turvallisuus. Elintarvikkeen kanssa kosketukseen tulevien kierrätysmuovimateriaalien ja –tarvikkeiden on oltava sekä kemiallisesti että mikrobiologisesti turvallisia.  

Kierrätysmuoviasetus koskee kaikenlaista kierrätysmuovimateriaalia ja erilaisia kierrätystekniikoita: Eri polymeerityyppejä, mekaanista kierrätystä, kierrätystä suljetussa ja valvotussa kierrossa, kierrätysmuovin käyttöä estokerroksen takana sekä kemiallisen kierrätyksen eri muotoja (pois lukien täydellinen kemiallinen kierrätys muoviasetuksen (EY) 10/2011 mukaisiksi lähtöaineiksi, jolloin sovelletaan muoviasetusta). 

EU-Komissio hyväksyy soveltuvat kierrätystekniikat ja 10.7.2023 jälkeen vain hyväksytyistä kierrätysmuovitekniikoista saatua kierrätysmuovia voidaan pitää markkinoilla kontaktimateriaalikäyttöön lukuun ottamatta uuden tekniikan kehittämisestä saatua kierrätysmuovia. Asetuksen voimaan tullessa komissio on hyväksynyt kaksi kierrätystekniikkaa: 1) Kulutuksen jälkeisen PET:n mekaaninen kierrätys ja 2) Kierrätys suljetussa ja valvotussa ketjussa tapahtuvasta tuotekierrosta.

Jatkossa uusien tekniikoiden täytyy täyttää tiukat turvallisuusvaatimukset, jotta ne hyväksytään soveltuvaksi tekniikaksi. On mm. seurattava kierrätysmuovin vierasainetasoja, julkaistava yksityiskohtainen raportti nettisivuillaan tuotetun kierrätysmuovin turvallisuudesta ja tutkimustuloksista sekä käytävä jatkuvaa vuoropuhelua uutta tekniikkaa käyttävien kierrättäjien kanssa.

Kierrätystekniikan hyväksymisen lisäksi osa kierrätysprosesseista tulee hyväksyttäväksi. Esim. kulutuksen jälkeisen mekaanisen PET:n kierrätys (PET = polyetyleenitereftalaatti).

EU-Komissio on perustamassa julkisen rekisterin, jossa on tietoja muovien kierrättäjistä, kierrätystekniikoista, kierrätysjärjestelmistä sekä kierrätyslaitoksista ja niihin liittyvistä puhdistuslaitteistoista sekä niiden voimassa olevasta toiminnan tilasta. Kierrätysmateriaalien markkinoille saattamisen edellytyksenä on kyseiseen rekisteriin kuuluminen.

Ilmoittautumisesta komission kierrätysmuovirekisteriin on ohjeistettu EU-komission internet-sivuilla. ja sieltä löytyvät myös lomakkeet rekisteröitymistä varten. Samalla, kun ilmoitetaan tiedot EU-komissiolle, tulee ilmoitus tehdä myös kunnalliselle elintarviketarvikevalvontaviranomaiselle, jonka tiedot löytyvät helpoiten täältä. Rekisteröinti-ilmoitus on tehtävä 30 työpäivää ennen ensimmäisen puhdistuslaitteiston toiminnan aloittamista.

Kierrättäjän on laadittava kustakin valvonnassaan olevasta puhdistuslaitteistosta vaatimustenmukaisuuden valvontaa koskeva tiivistelmä käyttäen asetuksen liitteessä II esitettyä mallia. Tiivistelmä tulee esittää kunnalliselle elintarvikevalvontaviranomaiselle kuukauden kuluessa siitä, kun puhdistuslaitteisto on aloittanut toimintansa.  

Kierrätysmuovin vaatimustenmukaisuusilmoituksen on oltava eräkohtainen, mikä eroaa neitseellisen muovin tämän hetken vaatimuksesta. Laitteistokohtaiset, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) arvioimat ja näiden materiaalien vaatimustenmukaisuutta kuvaavassa tiivistelmässä ilmoitetut valmistuksen parametrit tulee olla tarkastettavissa ja oikein jokaisen erän kohdalta myös takautuvasti. Kierrätysmuoviasetuksessa on esitetty liitteissä (liite IIl A ja B) lomakkeet vaatimustenmukaisuusilmoituksen laatimista varten sekä kierrättäjälle että jalostajalle ja niitä tulee käyttää. 

Lopullisen kierrätysmateriaalista valmistetun kontaktimateriaalin on täytettävä muoviasetuksen (EY) 10/2011 vaatimukset koostumuksen ja asetuksessa säädettyjen rajoitusten ja eritelmien vaatimukset, mukaan lukien siirtymän raja-arvot.

Tämän sivun oikealla puolella, lisätietoja otsikon alta löydät linkit mm. komission vaatimustenmukaisuuden valvontaa koskevan tiivistelmän että vaatimustenmukaisuusilmoituksen ohjeisiin. Lisäksi listassa on linkit komission ja EFSAn kierrätysmuovihakemuksia koskeviin sivuihin. Linkkilistaa täydennetään sitä mukaan, kun uusia ohjeita julkaistaan.

10.10.2024 lähtien kierrätysmuovin keräys ja esikäsittely tulee olla kolmannen osapuolen sertifioimaa.

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023