Muovisten pakkausmateriaalien yhteispohjoismainen valvontaprojekti 2014

Raportti Suomen tarkastustuloksista, (pdf)

Suomi osallistui vuonna 2014 yhteispohjoismaiseen muovisten pakkausmateriaalien valvontahankkeeseen yhdessä Norjan, Ruotsin, Islannin sekä Tanskan ja Färsaarten kanssa.

Suomessa projektiin osallistuttiin hyvin aktiivisesti, sillä maamme osuus yhteispohjoismaisten tarkastusten kokonaismäärästä oli huomattava: tarkastetuista yrityksistä 40 prosenttia oli suomalaisia, ja 41 prosenttia tarkastetuista tuotteista oli suomalaisia.

Tämän valvontaotoksen perusteella on nähtävissä, että vaatimustenmukaisuutta osoittavat asiakirjat olivat yrityksissä hyvin saatavilla, 97 prosentilla tuotteista, mutta ne vaihtelivat suuresti laadultaan. Hieman alle puolet (45 %) asiakirjoista sisälsi elintarviketurvallisuuden kannalta riittävät tiedot (arviointi ’hyvä’). Sen sijaan 55  prosenttia tarkastetuista asiakirjoista ei antanut vaatimuksiin nähden riittävää tietoa (arviointi ’osittain’ tai ’huono’).

Tuloksista käy edelleen esille, että muovialan toimijoiden lainsäädännön tuntemus oli Suomessa samalla tasolla kuin muissakin Pohjoismaissa, mutta sen sijaan elintarvikealan toimijoiden lainsäädännön tuntemus oli tämän otoksen mukaan muita maita hiukan paremmalla tasolla. Projektissa tarkastettiin myös yritysten pakkausmateriaaleja koskevia jäljitettävyysjärjestelmiä. Tarkastetuissa yrityksissä pääsääntöisesti oli jäljitettävyysjärjestelmä. Tulokset kuitenkin osoittivat, että materiaalista annettu todistus ei aina sisältänyt niin tarkkoja yksilöintitietoja, että olisi syntynyt selvä yhteys sen materiaalin kanssa, jota todistuksen oli tarkoitus edustaa.

Projektiin osallistuneista valvojista kolme neljäsosaa oli sitä mieltä, että projekti paransi heidän lainsäädännön tuntemustaan ja valvontaosaamistaan paljon tai kohtalaisesti. Erityisesti kiitettiin Eviran tarjoamaa konsultaatiotukea. Kaikkien palautetta antaneiden toimijoiden mielestä projekti oli myös parantanut heidän elintarvikekontaktimateriaaleihin liittyvää tietämystään kohtalaisesti tai jonkin verran.

Projektin tavoitteena oli viranomaisten tietotaidon kehittäminen pakkaus- ja muiden elintarvikekontaktimateriaalien valvonnan alueella, joka on elintarviketurvallisuuden haasteellisimpia valvonta-alueita. Projektin tavoitteena oli myös jakaa sekä muovi- että elintarvikealan toimijoille materiaalien elintarviketurvallisuuden hallintaan liittyvää tietoa. Turvallisuusvaatimusten lähtökohtana on rajoittaa materiaaleista elintarvikkeisiin siirtyvien kemikaalien määrä minimiinsä ja siten suojata ihmisiä liialta kemikaalikuormitukselta.

Projektin aikana kuntien elintarvikeviranomaiset alueillaan ja Eviran tarkastuseläinlääkärit sekä tullilaboratorio tekivät muovipakkausten vaatimustenmukaisuusilmoitusten (Declaration of compliance, DoC) tarkastuksia yhteispohjoismaisesti laaditun ohjeistuksen mukaan sekä muovialan että elintarvikealan yrityksissä. Vaatimustenmukaisuusilmoitus on lainsäädännön vaatima muovimateriaalin turvallisuutta ja elintarvikekelpoisuutta osoittava asiakirja.

Yhteispohjoismaisen valvontaprojektin tulokset on julkaistu Pohjoismaiden ministerineuvoston julkaisusarjassa TemaNord 2015:559.

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023