Ilmoitus elintarvikekontaktimateriaalitoiminnasta

Suomen elintarvikelaki 297/2021 koskee myös elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvia materiaaleja ja tarvikkeita. Lain 13§:n mukaan kontaktimateriaalitoimijoiden (valmistajat ja valmistuttajat, sisämarkkina- ja kolmasmaa maahantuojat, tukkujakelijat) on tehtävä ilmoitus toimipaikastaan ja siellä harjoitettavasta kontaktimateriaalitoiminnasta  kunnalliselle elintarvikevalvontaviranomaiselle vähintään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista. Ilmoitus on tehtävä myös pelkästään verkkokaupassa tapahtuvasta kontaktimateriaalitoiminnasta. Ilmoitusta ei tehdä pelkästään kontaktimateriaalien vähittäismyynnistä. 

Toimijan on ilmoitettava kunnalliselle elintarvikevalvonnalle myös toiminnan olennaisesta muuttamisesta sekä toiminnan keskeyttämisestä ja lopettamisesta. 

Ilmoitus tehdään sähköisesti Ilppa -Ympäristöterveydenhuollon sähköisen ilmoituspalvelun kautta tai kunnalliselta viranomaiselta saatavalla lomakkeella.

Jos toimijalla on kontaktimateriaalitoimintaa useilla paikkakunnilla, on tämän lähetettävä ilmoitus kunkin sijaintikunnan viranomaiselle erikseen.

Oman paikkakunnan elintarvikevalvontaviranomaisten yhteystiedot löytyvät Ruokaviraston internet -sivuilta täältä.

Ruokavirasto on laatinut ohjeen (ohje nro 17018) kontaktimateriaalitoiminnan valvonnasta. Kontaktimateriaalitoimijan velvollisuudesta ilmoittaa toiminnastaan ja toimipaikastaan on ohjeistettu tarkemmin tuossa ohjeessa.  

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023