Pakkaamattomien elintarvikkeiden merkinnät

Pakkaamattomista elintarvikkeista annettavista yleisistä tiedoista säädetään kansallisesti maa- ja maatalousministeriön asetuksella 834/2014 ja voimakassuolaisuuden ilmoittamisesta maa- ja metsätalousministeriön asetuksella 1010/2014.

”Pakkaamattomalla elintarvikkeella” tarkoitetaan loppukuluttajalle sellaisenaan tarkoitet­tua elintarviketta, jonka

 • kuluttaja itse pakkaa
 • joka pakataan kuluttajan pyyn­nöstä elintarvikkeen luovutuspaikassa
 • joka on valmiiksi pakattu elintarvikkeen luovutuspaikassa välitöntä myyntiä varten
 • joka tarjoillaan elintarvikkeen luo­vutuspaikassa loppukuluttajalle valmiina nautittavaksi.

Välittömällä myynnillä tarkoitetaan elintarvikkeen myyntiä, jossa tuote on pakattu valmiiksi elintarvikkeen luovutuspaikassa myynnin nopeuttamiseksi ja helpottamiseksi.

Vähittäismyyntipaikka ja tarjoilupaikka

Vähittäismyyntipaikassa pakkaamattomista elintarvikkeista on annettava seuraavat tiedot:

 • elintarvikkeen nimi
 • allergiaa ja intoleransseja aiheuttavat aineet ja tuotteet (elintarviketietoasetus, liite II)
 • ainesosat
 • alkuperämaa tai lähtöpaikka (esimerkiksi jos sen ilmoittaminen on säädetty pakolliseksi tai sen puuttuminen voi johtaa kuluttajaa harhaan)
 • tarvittavat käyttö- ja säilytysohjeet. 

Lisäksi

 • rasvan ja suolan määrä juustoista, makkaroista ja lihaleikkeleistä
 • suolan määrä ruokaleivistä.

Voimakassuolaisuusmerkintä on edellä luetelluista tuotteista tarvittaessa ilmoitettava loppukuluttajalle kirjallisesti pakkaamattoman elintarvikkeen läheisyydessä olevassa helposti havaittavassa ja selkeässä esitteessä tai taulussa tai muulla vastaavalla tavalla.

Suolan ja rasvan määriä ja voimakassuolaisuusmerkintää ei tarvitse ilmoittaa kyseenomaisista elintarvikkeista, joita pieniä tuotemääriä valmistava elintarvikealan toimija toimittaa suoraan loppukuluttajalle tai paikalliselle vähittäisliikkeelle, joka toimittaa tuotteet suoraan loppukuluttajalle.

Tarjoilupaikassa on pakkaamattomista elintarvikkeista annettava seuraavat tiedot:

 • elintarvikkeen nimi (kirjallisesti) 
 • aterian ainesosana käytetyn tuoreen, jäähdytetyn tai jäädytetyn naudanlihan, sianlihan, lampaan- ja vuohenlihan sekä siipikarjan lihan alkuperämaa (kirjallisesti)
 • allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet ja tuotteet (kirjallisesti tai jos suullisesti tietyin ehdoin)

Tiedot on vähittäismyyntipaikassa ja tarjoilupaikassa ilmoitettava kirjallisesti elintarvikkeen luovutuspaikassa pakkaamattoman elintarvikkeen läheisyydessä olevassa helposti havaittavassa ja selkeässä esitteessä tai taulussa tai muulla vastaavalla selkeällä tavalla. Tiedot voidaan antaa myös suullisesti edellyttäen, että elintarvikkeen luovutuspaikassa pakkaamattoman elintarvikkeen läheisyydessä olevassa helposti havaittavassa ja selkeässä esitteessä tai taulussa tai muulla vas­taavalla tavalla ilmoitetaan, että tiedot ovat saatavissa pyydettäessä henkilökun­nalta tai että tiedot ovat kuluttajan saatavissa kirjallisessa tai elektronisessa muo­dossa ennen ostopäätöksen tekoa ilman ylimääräisiä kustannuksia. (Tästä poikkeuksena ovat kuitenkin vähittäismyyntipaikassa ilmoitettava voimakassuolaisuusmerkintä ja tarjoilupaikassa ilmoitettava elintarvikkeen nimi ja lihan alkuperämaamerkintä, joista tiedot aina kirjallisesti).

Elintarvikkeista annettavissa tiedoissa on huomioitava myös mahdollinen tuotekoh­tainen erityislainsäädäntö, joka saattaa edellyttää lisätietojen antamista irtomyynnis­sä olevista elintarvikkeista.

Kielivaatimukset

Pakkaamattomista elintarvikkeista annettavista pakollisista tiedoista, millä kielellä ne tulee antaa, siitä ei säädetä kansallisesti. Ruokavirasto suosittelee, että pakkaamattomis­ta elintarvikkeista tiedot annettaisiin kaksikielisissä kunnissa sekä suomen- että ruot­sinkielellä ja yksikielisissä kunnissa kyseisen kunnan kielellä. 

Lisää aiheesta muun muassa: Elintarviketieto-oppaassa (Ruokaviraston ohje 17068/2) ja Usein kysyttyä -kohdassa.

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023