Pakolliset elintarviketiedot

Elintarvikkeista annettavia tietoja koskevien säännösten tarkoituksena on kuluttajan valistaminen sekä suojaaminen terveysvaaroilta ja taloudellisilta tappioilta.

Kaikkia elintarvikkeita koskevat yleiset pakkausmerkintävaatimukset on esitetty EU:n elintarviketietoasetuksessa eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille.

Pakatun elintarvikkeen eränumerosta ja kielivaatimuksista säädetään kansallisesti, maa- ja maatalousministeriön asetuksella (MMMa) 834/2014  ja voimakassuolaisuuden ilmoittamisesta maa- ja metsätalousministeriön asetuksella 1010/2014.  

Verkkokoulutus pakkausmerkinnöistä  

Lainsäädäntö ja ohjeet on koottu Elintarvikealan ohjeet ja lainsäädäntö -sivulle kohtaan Pakkausmerkinnät

Pakattujen elintarvikkeiden merkinnät

Pakkausmerkinnät on tehtävä elintarvikkeisiin, jotka on sellaise­naan tarkoitettu luovutettavaksi kuluttajalle tai suurtaloudelle. Valmiiksi pakatulla elintarvikkeella tarkoitetaan elintarviketta, joka on ennen myyntiä valmiiksi suljettu pakkaukseen kokonaan tai osittain siten, että pakkauk­sen sisältöä ei voida muuttaa avaamatta tai rikkomatta pakkausta.

Pakolliset pakkausmerkinnät

Elintarvikkeen pakkauksessa tulee ilmoittaa seuraavat tiedot (EU:n elintarviketietoasetus, artikla 9):

 • elintarvikkeen nimi
 • ainesosaluettelo
 • allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet ja tuotteet korostettuna ainesosaluettelossa (elintarviketietoasetus, liite II)
 • tiettyjen ainesosien tai ainesosien ryhmien määrät (tarvittaessa)
 • sisällön määrä (paino- tai tilavuusyksikkö)
 • vähimmäissäilyvyysaika (parasta ennen -päivämäärä) tai viimeinen käyttöajankohta sekä pakastuspäivämäärä (joka koskee yksinomaan pakastettua lihaa, pakastettuja raakalihavalmisteita ja pakastettuja jalostamattomia kalastustuotteita)  
 • vastuussa olevan elintarvikealan toimijan nimi, toiminimi tai aputoiminimi ja osoite
 • alkuperämaa tai lähtöpaikka (siten kuin elintarviketietoasetuksessa tai sen nojalla säädetään tai siten kuin muussa lainsäädännössä säädetään)
 • säilytysohje (tarvittaessa)
 • käyttöohje (tarvittaessa, muun muassa varoitusmerkintä tarvittaessa)
 • juomien todellinen alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina, jos alkoholipitoisuus on suurempi kuin 1,2 tilavuusprosenttia (Ruokaviraston suositus: kiinteässä elintarvikkeessa, jos alkoholipitoisuus enemmän kuin 1,8 painoprosenttia)
 • ravintoarvo (eli ravintoarvoilmoitus) (poikkeukset huomioiden).

 
Lisäksi tulee ilmoittaa pakatusta tarvittaessa muun muassa seuraavat tiedot:

Kielivaatimukset

Valmiiksi pakatun elintarvikkeen pakolliset pakkausmerkinnät on kaksikielisessä kunnassa myytäviin tai muuten luovutettaviin elintarvikkeisiin tehtävä suomen ja ruotsin kielellä; yksikielisessä kunnassa riittää merkinnät kyseisen kunnan kielellä (Maa- ja metsätalousministeriön asetus (834/2014, 4 §).

Luettavuus

Elintarvikepakkauksen tekstin minimikoko on määrätty: x-kirjasinkoon on oltava vähintään 1,2 millimetriä. Pienissä pakkauksissa x-kirjasimen minimikoko on oltava vähintään 0,9 millimetriä. Pieneksi katsotaan sellainen pakkaus, jossa suurimman yksittäisen pinnan pinta-ala on alle 80 cm².

Merkintöjen selvyys ja havaittavuus

Pakkausmerkintöjen on oltava

 • helposti havaittavia
 • riittävän isokokoisin kirjaimin tehtyjä (yleensä vähintään 1,2 mm x-kirjasinkoko)
 • helposti luettavia
 • ymmärrettäviä
 • pysyvällä tavalla tehtyjä
 • niitä ei saa peittää, hämärtää tai katkaista millään muulla kirjallisella tai kuvallisella esityksellä.

Pakkausmerkintöjen oikeellisuus

Pakkausmerkinnät eivät saa johtaa ostajaa harhaan elintarvikkeen ominaisuuksien, koostumuksen, luonteen, määrän, alkuperän, valmistus- tai tuotantomenetelmän tai muun vastaavan seikan suhteen. Pakkausmerkinnöissä ei saa ilmoittaa elintarvikkeella olevan sellaisia erityisiä vaikutuksia tai ominaisuuksia, joita sillä ei ole tai joiden suhteen se ei poikkea muista vastaavista elintarvikkeista.

Muuta

Elintarvikkeista annettavissa tiedoissa on huomioitava myös mahdollinen tuotekoh­tainen erityislainsäädäntö, joka saattaa edellyttää lisätietojen antamista pakatuista elintarvikkeista.

Elintarvikeparanteista (lisäaineet, aromit ja entsyymit) on tietoa kotisivuillamme.

Lisää aiheesta muun muassa: Elintarviketieto-oppaassa (Ruokaviraston ohje 17068/2) ja usein kysyttyä -kohdassa sekä Tuote- ja toimialakohtaiset vaatimukset-kohdassa.

Oiva-arviointiohjeissa 13.1 - 13.6, jotka ovat samat rekisteröidylle elintarviketoiminnalle kuin myös hyväksytylle elintarvikehuoneistolle, on  elintarvikkeesta ilmoitettavia tietoja.

 

Pienteurastamot – elintarvikkeiden pakkausmerkinnät 24.5.2016

Pienteurastamot – ajankohtaista elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä 19.1.2017

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023