Pakatut vedet

Pakatulla vedellä tarkoitetaan luontaista kivennäisvettä, lähdevettä ja talousvettä, joka on tarkoitettu luovutettavaksi kuluttajalle tai suurtaloudelle pulloon tai säiliöön pakattuna. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa pakatusta vedestä 166/2010 säädetään pakatun veden ominaisuuksista, käsittelystä ja merkinnöistä, ja sillä pannaan täytäntöön direktiivit 2009/54/EY ja 2003/40/EY.

Vettä pakkaavien toimijoiden pakkaamiseen ja varastointiin käytettävät tilat ovat elintarvikelain nojalla ilmoitusvelvollisia elintarvikehuoneistoja ja toimintaa valvotaan elintarvikelain perusteella.

Pakattavaa talousvettä ja lähdevettä koskee myös terveydensuojelulaki 763/1994 ja sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1352/2015 mukaiset laatuvaatimukset ja -suositukset. Luontaiseen kivennäisveteen ei sovelleta terveydensuojelulainsäädäntöä.

Luontaisen kivennäisveden tunnustaminen

Luontaisen kivennäisveden markkinoille saattaminen edellyttää, että asianomaisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen tunnustaa sen maaperästä saadun luontaisen kivennäisveden. Kolmansista maista peräisin olevan luontaisen kivennäisveden tunnustusta voidaan hakea siinä EU-maassa, jossa se ensimmäisenä saatetaan markkinoille. Suomessa tunnustamisesta vastaa Ruokavirasto.

Vaatimukset luontaiselle kivennäisvedelle ja sen lähteelle perustuvat direktiiveihin 2009/54/EY, 2003/40/EY ja asetukseen 115/2010 (EU). Tunnustamista haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksessa tulee olla kaikki ne tiedot vedestä, lähteestä ja sen sijainnista, mitä direktiivissä 2009/54/EY ja sen liitteissä on esitetty.

Toimijan pitää osoittaa, että luontainen kivennäisvesi ja sen lähde täyttää em. direktiivien vaatimukset. Ennen hakemuksen tekoa, vesi tulee tutkituttaa akkreditoidussa laboratoriossa ja varmistua näin, että veden mikrobiologinen laatu ja luontainen koostumus vastaa em. direktiivien vaatimuksia.

Toimijan pitää tehdä myös elintarvikelain 13 §:n mukainen elintarvikehuoneistoilmoitus veden pakkaamisesta paikalliselle elintarvikevalvontaviranomaiselle. Ilmoituksen tekemisestä saatu todistus liitetään tunnustamishakemuksen liitteeksi.

Kun on varmuus, että vesi ja lähde täyttävät lainsäädännön vaatimukset ja ilmoitus veden pakkaamisesta on tehty paikalliselle elintarvikevalvontaviranomaiselle, voidaan vapaamuotoinen hakemus tarvittavine liitteineen toimittaa Ruokaviraston kirjaamoon osoitteeseen PL 100, 00027 Ruokavirasto tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@ruokavirasto.fi ja sen käsittelystä peritään maksu Ruokaviraston hinnaston mukaisesti.

Hakemuksen liitteeksi toimitetaan direktiivin 2009/54/EY liitteissä I ja II edelletyt tiedot, mm.

  • Veden tutkimusraportit (mikrobiologiset, fysiko-kemialliset ja kemialliset tutkimukset)
  • Tiedot luontaisen kivennäisveden kivennäiskoostumuksesta. Luontaisen kivennäisveden koostumuksen, lämpötilan ja muiden olennaisten ominaisuuksien on pysyttävä vakioina luontaisten vaihtelujen puitteissa.
  • Tiedot lähteen sijainnista ja tiedot geologisesta ja hydrologisesta kartoituksesta.
  • Tiedot luontaiselle kivennäisvedelle tehtävistä em. direktiivien mukaisista käsittelyistä.
  • Tiedot luontaisen lähdeveden suunnitelluista pakkausmerkinnöistä (esim. kuva pakkausetiketistä). Pakkausmerkintävaatimuksista löydät lisää mm. pakatun veden valvontaohjeesta

Ruokavirasto ilmoittaa EU-komissiolle tunnustetun lähteen ja tunnustusta hakeneen toimijan tiedot. EU-komissio ylläpitää luetteloa tunnustetuista luontaisista kivennäisvesistä ja lista löytyy Komission internetsivuilta täältä: (suora linkki dokumenttiin: https://food.ec.europa.eu/system/files/2023-05/labelling-nutrition_mineral-waters_list_eu-recognised_0.pdf

 

Pakatun veden valvontaohje

Ruokavirasto on laatinut ohjeen (Ruokaviraston ohje no 5813/04.02.00.01/2021) pakatun veden valvontaa varten. Pakatun veden valvontaohje koskee pakattua talousvettä, lähdevettä sekä luontaista kivennäisvettä. Veden pakkaaminen on ilmoitettua elintarvikehuoneistotoimintaa ja sitä koskevia vaatimuksia tulee useasta eri säädöksestä. Ohjeessa käydään läpi eri säädöksistä tulevat vaatimukset ja suositukset pakattavan ja pakatun veden laadulle sekä annetaan suuntaviivat vettä pakkaavien toimijoiden elintarvikelain mukaiselle toiminnalle ja valvonnalle.

Katso myös usein kysyttyä pakatuista vesistä.

Sivu on viimeksi päivitetty 13.2.2024