Eläinlääkejäämät

Tuotantoeläimiä on tarvittaessa lääkittävä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin varmistamiseksi, vaikka eläinlääkkeistä saattaakin jäädä jäämiä eläimistä saataviin elintarvikkeisiin. Elintarvikkeet voivat sisältää myös muiden sellaisten aineiden jäämiä, joille eläin on altistunut tuotannon eri vaiheissa. Jäämäpitoisuudet eivät saa kuitenkaan olla kuluttajille haitallisia.

Kuluttajien turvallisuuden varmistamiseksi Euroopan unionin (EU) jäsenmaat toteuttavat vuosittain eläimistä saatavien elintarvikkeiden vierasainevalvontaohjelmaa (ns. kansallista vierasainevalvontaohjelmaa). Ohjelmassa valvotaan, ettei tuotantoeläinten kasvatuksessa käytetä kiellettyjä aineita ja etteivät elintarvikkeet sisällä eläinten lääkintään sallittujen lääkeaineiden jäämiä yli lainsäädännössä asetettujen raja-arvojen. Ohjelmassa seurataan myös ympäristömyrkkyjen esiintymistä ja pitoisuuksia elintarvikkeissa. Säädöksissä edellytetään lisäksi, että mahdollisten määräystenvastaisuuksien syyt selvitetään virallisesti. Myös EU:n ulkopuolisilta mailta edellytetään vastaavan tasoisen valvontaohjelman toteuttamista, jos ne haluavat tuoda eläimistä saatavia elintarvikkeita EU:n alueelle.

Ruokavirasto vastaa kansallisesti vierasainevalvontaohjelman toteuttamisesta yhteistyössä muiden elintarvikevalvontaviranomaisten kanssa ja laatii vuosittain EU-säädösten mukaisen suunnitelman, jossa esitetään yksityiskohtaisesti mm. näytteenoton kohteena olevat eläinryhmät, tarvittavat näytteiden määrät, tutkittavat aineet ja analyysimenetelmiä koskevat tiedot. EU-komissio hyväksyy sekä suunnitelman että myös ohjelman toteutumisen. Kaikki näytteet tutkitaan Ruokaviraston laboratorioissa. Valvontaohjelmasta aiheutuvat kustannukset peritään alan elinkeinolta säädösten mukaisesti. 

Eläimistä saatavien elintarvikkeiden vierasainevalvontaa ohjaava direktiivi EY/96/23 on kumottu ns. valvonta-asetuksella 625/2017, joka astui voimaan 14.12.2019. Toimivaltaisten viranomaisten on kuitenkin jatkettava virallista valvontaa noudattaen pääosin aikaisempia säädöksiä 14.12.2022 saakka (ellei muusta säädetä, artikla 150) ja sen jälkeen tulevaa lainsäädäntöä.

Vieraiden aineiden valvonnasta eläimistä saatavissa elintarvikkeissa säädetään yksityiskohtaisesti ns. vierasaineasetuksessa. Elintarvikelain tarkoituksena on varmistaa elintarvikkeiden turvallisuus tuotannon kaikissa vaiheissa. Lääkitsemislaki sisältää velvoitteita eläinten lääkintään ja muuhun eläinten käsittelyyn käytettävien aineiden valvonnasta. Kasvua edistävien aineiden sekä eräiden muiden lääkeaineiden käyttö tuotantoeläimille on joko kokonaan kielletty tai käyttöä on rajoitettu lain nojalla. 

Vierasainevalvonta on eri tahojen välistä yhteistyötä:

Viranomaiset

Kansallinen vierasainevalvontaohjelma on viranomaisvalvontaa ja sen avulla seurataan ja valvotaan valtakunnallisesti vieraiden aineiden esiintymistä eläimistä saatavissa elintarvikkeissa.

Epäilyyn perustuva valvonta: Jos valvontaviranomainen epäilee elintarvikkeen sisältävän vieraita aineita yli lainsäädännön salliman määrän, hän on velvollinen tutkituttamaan elintarvikkeen sen turvallisuuden varmistamiseksi.

Tuotantolaitokset

Laitosten toteuttamassa omavalvonnassa tehdään suuri määrä vierasainetutkimuksia mm. mikrobilääkejäämätestejä tehdään meijereissä maidosta ja teurastamoilla munuaisnäytteistä. Määräystenvastaisista tuloksista on ilmoitettava laitosta valvovalle viranomaiselle mahdollisten jatkotoimenpiteiden käynnistämistä varten.

Tuottajat

Tuottajat tekevät omavalvonnassaan mikrobilääkejäämätestejä lääkittyjen eläinten maidosta varoaikojen loputtua ja varmistavat siten osaltaan, että maitoa voidaan luovuttaa kulutukseen. Kaikki tuottajat voivat toiminnallaan ja noudattamalla lääkityssäädöksiä vaikuttaa siihen, ettei tuotteessa ole haitallisia määriä lääkejäämiä.  

 

Sivu on viimeksi päivitetty 16.9.2022