Ravitsemusterveyden edistäminen osana kunnan ja hyvinvointialueen johtamisjärjestelmää ja päätöksentekoa

Ravitsemusterveyden edistäminen on osa kuntien ja hyvinvointialueiden hyvinvoinnin edistämisen tehtävää. Hyvinvointia tukevien ruokavalintojen tekemistä mahdollistava lähiympäristö sekä ennaltaehkäisyä ja varhaista tukea tarjoavien toimintamallien hyödyntäminen tulee olla keskeinen osa sekä kuntien että hyvinvointialueiden keinovalikoimaa alueen asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Ravitsemusterveyden edistämiseen liittyviä asioita käsitellään kunnassa ja hyvinvointialueilla ainakin monialaisissa hyvinvointiryhmissä. Useissa kunnissa toimii myös eri ikäryhmien ravitsemusterveyden edistämiseen keskittyviä työ- tai teemaryhmiä. Tyypillisesti näiden työryhmien tehtäviin kuuluvat ravitsemusterveyden edistämisen valtakunnallisten suositusten ja ohjelmien jalkauttaminen ja käyttöönoton suunnittelu sekä toimintamallien toimeenpano ja ravitsemusterveyteen liittyvien päätösten valmistelu. Osa ryhmistä osallistuu myös seurantaan ja arviointiin. Työryhmissä jäseninä ovat virkamiesten ja asiantuntijoiden lisäksi myös asukkaat. Päätöksenteossa on tärkeää, että työryhmien toiminnassa pyritään aina asukkaiden kuulemiseen ja osallistamisen parantamiseen. Toiminnallisia esimerkkejä ovat esimerkiksi kumppanuuspöydät, asukas-/asiakasraadit ja sidosryhmäyhteistyö järjestöjen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Yhteistyö kuntien ja alueiden välillä – tärkeä osa ravitsemusterveyden edistämisen yhdyspintatyötä

Kunnan ja hyvinvointialueen päätöksenteon toimielimissä päätetään ravitsemusterveyteen joko suoraan tai välillisesti vaikuttavista asioista. Yhteistyö ravitsemusterveyden edistämistä koskevissa asioissa kunnan ja hyvinvointialueen toimijoiden välillä on oleellisen tärkeää. Tämä voi todentua esimerkiksi alueellisten yhteistyöryhmien ja ravitsemuksen teemaryhmien kautta, päätöksenteon eri vaiheissa  sekä asiakirjatasolla mm. hyvinvointisuunnitelma ja -kertomustyössä.

Esimerkkejä, miten ravitsemusterveyden edistäminen voi sisältyä päätöksenteon eri vaiheisiin

Alla oleviin taulukoihin on koottu esimerkkejä siitä, miten eri päätöksenteon toimielimissä käsitellään ravitsemusterveyden edistämistä. Lisäksi on esitetty valmistelussa ja päätöksenteossa huomioitavat keskeiset lait ja suositukset.

Sivun loppuun kerätään esimerkkejä alueilta. 

Ravitsemusterveyden edistäminen osana johtamisjärjestelmää ja päätöksentekoa kunnissa (pdf, 4 MB, koko aineisto)

Kuvat

Ravitsemusterveyden edistäminen osana poliittista päätöksentekoa kunnissa

Ravitsemusterveyden edistäminen osana poliittista päätöksentekoa hyvinvointialueilla


Esimerkkejä 

Ravitsemuksen johtaminen ja rakenne Päijät-Hämeessä

 

Sivu on viimeksi päivitetty 6.11.2023