Ravitsemusterveyden edistämisen palveluketjut

Ravitsemusterveyden edistämisen palveluketjut osana elintapaohjausta uusissa sote-rakenteissa

SOTE-uudistuksessa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen siirtyy 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueiden vastuulle. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen säilyy edelleen kunnan tehtävänä ja se vastaa edelleen esimerkiksi varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta sekä niihin liittyvistä ruokapalveluista ja ravitsemus- ja ruokakasvatuksesta. Myös hyvinvointialueiden tulee edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä.

Uudistuksessa kuntien ja hyvinvointialueiden välille tulee luoda saumaton ravitsemusterveyden yhdyspinta osana elintapaohjauksen kokonaisuutta eli sopia tehtävien ja vastuiden jako sekä varmistaa uudenlaiset yhteistyön rakenteet. Saumaton yhdyspintapalvelu mahdollistaa paremman palvelujen saatavuuden ja kohdentumisen sitä tarvitseville. Tärkeitä toimijoita ravitsemusterveyden edistämisessä ovat sote-palvelujen lisäksi mm. kunnan sivistystoimi, kunnalliset ja yksityiset ruokapalvelun tuottajat, järjestötoimijat ja paikalliset yhteisöt. Ravitsemusterveyden edistämistä tulee tarkastella osana yhdyspintapalveluita.

Yhdyspintatyö ja vastuut ravitsemusterveyden edistämisessä

Yhdyspintatyötä on valmisteltu jo nykyistä edeltävällä hallituskaudella muun muassa Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta –kärkihankkeessa. Kärkihankkeessa toteutettu Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuollossa poikkihallinnollisesti (VESOTE) -hanke levitti ja juurrutti hyviä elintapaohjauksen (liikunta, ravitsemus ja uni) käytäntöjä 11 sairaanhoitopiirissä vuosina 2017-2018. Hyvien ravitsemusterveyden edistämisen käytäntöjen ja vaikuttavien menetelmien pysyvä käyttöönotto uudistuvissa sote-palveluissa on tärkeää. Erityisesti on huomioitava, että sote-uudistuksessa kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa oleva sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö, ml. ravitsemusterapeutit, siirtyvät hyvinvointialueiden palvelukseen. Siten myös asiantuntijuuden ja ammatillisen osaamisen varmistaminen kunnissa ja yhdyspintatyössä on oleellista. 

STM:ssä toimii sote-uudistuksen johtoryhmän alaisuudessa Alueellisen valmistelun jaosto, jonka alla on Yhdyspintojen valmisteluryhmä.  Tämä ryhmä vastaa ns. tiekartan valmistelusta alueiden yhdyspintapalveluiden rakentamisen tueksi. Valmisteluryhmä ei kuitenkaan tuota sisältöjä eri yhdyspinnoista, vaan työ on tehtävä muissa asiantuntijaryhmissä.  Kansanterveyden neuvottelukunnan Rakenteet ja menetelmät –jaosto tekee ehdotuksia hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen vahvistamiseksi ja eriarvoisuuden vähentämiseksi osana sote-uudistuksen valmistelua ja toimeenpanoa. Jaosto valmistelee myös ehdotuksen näitä tukevien vaikuttavien käytäntöjen levittämisen tueksi sekä vastaa elintapoihin liittyvän tiekartan valmistelusta. Jaosto tarvitsee sisällölliseen tarkasteluun yhteistyötä muista asiantuntijaryhmistä. Valtion ravitsemusneuvottelukunta (VRN) on nimennyt työryhmän yhteistyötahoksi ravitsemukseen liittyvien yhdyspintojen osalta (ks. työryhmän tehtävät alla).

Ravitsemuksella hyvinvointia - alueellinen ja kuntatason ravitsemusterveyden edistäminen

VRN laati yhteistyössä laajan toimijaverkoston kanssa oppaan ja aineiston asukkaiden ravitsemusterveyden edistämisestä kunnissa ja alueilla. Hyvä ravitsemus on poliittinen päätös - opas ja tarkistuslistat kunnille ja maakunnille on julkaistu Kuntaliiton kanssa yhteistyössä. Oppaan ja itsearviointityökalujen lisäksi on julkaistu verkkosivut ravitsemusterveyden edistämisen toiminnallisesta kokonaisuudesta. Näille sivuille on koottu kattavasti olemassa olevaa aineistoa ravitsemusterveyden edistämisen hyvistä käytännöistä, työkaluista ja menetelmistä auttamaan kuntia ja alueita eri ikä- ja kohderyhmiin kohdennettujen toimenpiteiden suunnittelussa. 

Työ ravitsemusterveyden edistämisen palveluketjujen ja sisältöjen määrittämiseksi käynnissä

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan on nimennyt työryhmän, jonka tehtävänä ravitsemukseen liittyvien yhdyspintojen osalta  on tukea kuntia ja hyvinvointialueita uusissa sote-rakenteissa seuraavilla tavoilla:

  1. Määritellä, mitä on ravitsemusterveyden edistäminen osana elintapaohjausta sekä siihen liittyvät palveluketjut, eri toimijoiden roolit ja ammatilliset edellytykset.
  2. Valmistella sisällöt ravitsemusterveyden palveluketjun osalta STM:n Yhdyspintojen valmisteluryhmän määrittelemille tehtäväkokonaisuuksille alueiden ja kuntien näkökulmasta. Tehtäväkokonaisuuksiin sisältyy muun muassa yhdyspintapalveluiden hallinnollisiin rakenteisiin, johtamiseen, henkilöstön osaamiseen, tietojärjestelmiin ja viestintään liittyviä kysymyksiä.
  3. Määritellä, miten todennetaan ravitsemusterveyden edistäminen osana elintapaohjausta ja arvioidaan sen vaikuttavuutta digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen yhteistyössä kansallisesta kehittämistyöstä vastaavien TOIVO-hankkeen ja KUVA-työryhmän kanssa.
  4. Laatia hyväksi havaittujen käytäntöjen pohjalta toimintamalleja ravitsemusterveyden edistämisen palveluketjuista elintapaohjauksen kokonaisuudessa eri kokoisten kuntien avuksi ottaen huomioon alueiden erityispiirteet sekä eri kokoiset ja –tyyppiset kunnat ja niiden tarpeet. Toimintamallien tarkoituksena on auttaa alueita ja kuntia rakentamaan ja juurruttamaan käytännöt yhdessä järjestöjen ja yksityisen sektorin kanssa.
  5. Tehdä suunnitelma yhdessä Kansanterveyden neuvottelukunnan Rakenteet ja menetelmät –jaoston kanssa em. toimintamallien tehokkaaksi levittämiseksi ja käyttöön ottamiseksi elintapaohjauksen kokonaisuudessa.

Työryhmän tulee ottaa huomioon edellisellä hallituskaudella valmisteltu työ, ”ravitsemuksella hyvinvointia” työ sekä Palveluvalikoimaneuvosto PALKOn suositus ”Elintapamuutosta tukevat tekijät elintapamuutoksen ja omahoidon tuen menetelmissä epäterveellisen ravitsemuksen ja vähäisen liikunnan aiheuttaman sairastumisriskin pienentämiseksi”. Työryhmän tulee tehdä tiivistä yhteistyötä Kansanterveyden neuvottelukunnan Rakenteet ja menetelmät –jaoston kanssa.

Työn toimikausi: syyskuu 2021- vuoden 2022 loppuun.

Työryhmässä on 20 edustajaa seuraavista taustayhteisöistä: STM, OPH, Kuntaliitto, THL, Pirkanmaan shp, Pohjois-Pohjanmaan shp, Päijät-Sote, Etelä-Pohjanmaan shp, Järvi-Pohjanmaan perusturva, HUS, Kuopion kaupunki, Jyväskylän kaupunki/Keski-Suomen sote-uudistus -hanke, Sydänliitto, Marttaliitto, RTY, Ruokavirasto ja Valtion ravitsemusneuvottelukunta.

Työryhmän puheenjohtaja on Sirpa Sarlio, neuvotteleva virkamies, STM.

Seuraa työtä - anna palautetta 

Tätä verkkosivua päivitetään työn etenemisen mukaan. Myös kaikki valmiit tuotokset eri tehtäväalueilta julkaistaan täällä. Myös tuotosten välivaiheita julkaistaan kommentointia varten; kommentit pyydetään lähettämään pääsihteerille. 

Työpaja 20.6. Miten edistää ravitsemusterveyttä sotessa ja yhdyspinnoilla. 
RatePal-työn ja välituotosten esittely (osa luonnosvaiheessa)

Työryhmän yhteystiedot ja työhön liittyvät kyselyt ja aineistojen toimittaminen:

Arja Lyytikäinen, pääsihteeri
Valtion ravitsemusneuvottelukunta
arja.lyytikainen(at)ruokavirasto.fi 
Puh. 050 4099 860 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 21.9.2022