Hyväksytyn laboratorion velvollisuudet

Ruokaviraston hyväksymillä ja nimeämillä laboratorioilla on lakisääteisiä velvoitteita, joista suuri osa liittyy laboratorion toiminnasta tai tutkimustuloksista ilmoittamiseen. 

Laboratorion yleiset velvollisuudet

 • Ilmoita toiminnassa tai menetelmissä tapahtuvista olennaisista muutoksista Ruokavirastoon (kirjaamon sähköpostiosoite, kts. sivun alalaita).
 • Toimita uusin muutospäätös tai akkreditointipäätös sekä kokoava katsaus ja pätevyysalue Ruokavirastoon vuosittain. Ilmoita mahdollisista merkittävistä arvioinnissa todetuista poikkeamista.  
 • Ilmoita toimeksiantajalle vaaraan viittaavista tutkimustuloksista viivytyksettä (esim. alustava salmonella).
 • Viranomaistutkimuksia tekevät laboratoriot: toimi yhteistyössä toimivaltaisen viranomaisen kanssa esimerkiksi
  • laatimalla sopimus viranomaisasiakkaan kanssa ja katselmoi se säännöllisesti
  • seuraamalla Ruokaviraston vertailulaboratorion uutiskirjettä
  • noudattamalla Ruokaviraston/THL:n/Valviran antamaa neuvontaa, ohjeistusta ja koulutuksia.
 • Osallistu kansallisen vertailulaboratorion tai viranomaisen pyynnöstä laboratorioiden välisiin vertailu- tai pätevyystesteihin (ei koske terveydensuojelulain nojalla hyväksyttyjä laboratorioita).
 • Aseta viranomaisen pyynnöstä julkisesti saataville luettelo menetelmistä, joita laboratorio käyttää virallisen valvonnan ja muiden virallisten toimien yhteydessä suoritettavissa analyyseissä (ei koske terveydensuojelulain nojalla hyväksyttyjä laboratorioita).
 • Ilmoita kunnaneläinlääkärille tai aluehallintoviraston läänineläinlääkärille epäilemästäsi tai toteamastasi eläintaudista, vaikka näyte olisi tullut laboratorioon muuta tutkimusta varten. Ilmoitus on tehtävä salassapitovelvollisuuden estämättä.

Laboratorion ilmoitusvelvollisuudet

Hyväksytyillä/nimetyillä laboratorioilla on ilmoitusvelvollisuus, joka voi koskea laboratorion toimintaa, tutkimustuloksia tai eristettyjä mikrobikantoja. Ilmoitus tulee asiasta riippuen tehdä tutkimuksen toimeksiantajalle, valvovalle viranomaiselle tai Ruokavirastolle. Laboratorion ilmoitusvelvollisuudesta on säädetty elintarvikelaissa, rehulaissa, lannoitevalmistelaissa, sivutuotelaissa, terveydensuojelulaissa ja eläintautilaissa sekä näiden nojalla annetuissa säädöksissä (mm. zoonoosiasetus). Laboratorioiden Ruokavirastolle tekemiä ilmoituksia hyödynnetään muun muassa kansallisessa eläintauti-, elintarviketurvallisuus- ja mikrobilääkeresistenssiseurannassa. 

Tärkeimmät ilmoittamista koskevat velvollisuudet

 

Sivu on viimeksi päivitetty 23.11.2023