Hyväksytyn laboratorion velvollisuudet

Ruokaviraston hyväksymillä ja nimeämillä laboratorioilla on lakisääteisiä velvoitteita, joista suuri osa liittyy laboratorion toiminnasta tai tutkimustuloksista ilmoittamiseen. 

Laboratorion yleiset velvollisuudet

 • Laboratorion toiminnassa tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava Ruokavirastoon; myös menetelmissä tapahtuvat muutokset on ilmoitettava.
 • Uusin akkreditointitodistus on toimitettava Ruokavirastoon ja merkittävistä arvioinnissa todetuista poikkeamista on ilmoitettava.  
 • Vaaraan viittaavista tutkimustuloksista on viivytyksettä ilmoitettava toimeksiantajalle.
 • Viranomaistutkimuksia tekevien laboratorioiden on tehtävä yhteistyötä toimivaltaisen viranomaisen kanssa. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi laboratorion ja viranomaisasiakkaiden välistä sopimusta ja sen säännöllistä katselmointia, Ruokaviraston vertailulaboratorion uutiskirjeiden seurantaa, Ruokaviraston/THL:n/Valviran antamaa neuvontaa, ohjeistusta ja koulutuksia sekä muita yhteydenottoja (esim. laboratoriot@ruokavirasto.fi)
 • Laboratorion on vertailulaboratorion tai viranomaisen pyynnöstä osallistuttava laboratorioiden välisiin vertailu- tai pätevyystesteihin (ei koske terveydensuojelulain nojalla hyväksyttyjä laboratorioita)
 • Laboratorion on viranomaisen pyynnöstä asetettava julkisesti saataville luettelo menetelmistä, joita se käyttää virallisen valvonnan ja muiden virallisten toimien yhteydessä suorittamissaan analyyseissä (ei koske terveydensuojelulain nojalla hyväksyttyjä laboratorioita).
 • Kaikkien laboratorioiden on ilmoitettava kunnaneläinlääkärille tai aluehallintoviraston läänineläinlääkärille epäilemästään tai toteamastaan eläintaudista, vaikka näyte olisi tullut laboratorioon muuta tutkimusta varten. Ilmoitus on tehtävä salassapitovelvollisuuden estämättä. Mm. salmonellalöydöksistä on ilmoitettava viranomaiselle jo alustavan tuloksen valmistuttua. Katso tarkemmat ohjeet eläintautien ilmoittamisesta.

Laboratorion ilmoitusvelvollisuudet

Hyväksytyillä/nimetyillä laboratorioilla on ilmoitusvelvollisuus, joka voi koskea laboratorion toimintaa, tutkimustuloksia tai eristettyjä mikrobikantoja. Ilmoitus tulee asiasta riippuen tehdä tutkimuksen toimeksiantajalle, valvovalle viranomaiselle tai Ruokavirastolle. Laboratorion ilmoitusvelvollisuudesta on säädetty elintarvikelaissa, rehulaissa, lannoitevalmistelaissa, sivutuotelaissa, terveydensuojelulaissa ja eläintautilaissa sekä näiden nojalla annetuissa säädöksissä (mm. zoonoosiasetus). Laboratorioiden Ruokavirastolle tekemiä ilmoituksia hyödynnetään muun muassa kansallisessa eläintauti-, elintarviketurvallisuus- ja mikrobilääkeresistenssiseurannassa. 

Tärkeimmät ilmoittamista koskevat velvollisuudet

 • Toiminnan olennaisesta muuttamisesta, toiminnan keskeyttämisestä ja toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava Ruokavirastolle.
  • Ilmoitus tehdään Ruokaviraston kirjaamoon (kts. osoite sivun alalaita). 
 • Ruokaviraston pyynnöstä on toimitettava yhteenveto elintarvikelain nojalla tehdyistä tutkimuksista ja niiden tuloksista.
  • Viranomaisnäytteiden tulokset laboratorio toimittaa suoraan Vati-järjestelmään tai viranomainen tallentaa ne sinne itse laboratorion tutkimustodistukselta.
  • Omavalvontanäytteiden tulokset tallennetaan Patogenix-ohjelmaan. Omavalvontatuloksia voi tarvittaessa lähettää myös erillisenä tiedostona osoitteeseen zoonoosi.valvontaohjelmat(at)ruokavirasto.fi. Katso pdf-ohje oikeanlaisen tiedoston muodostamisesta. Patogenixin tunnukset voi pyytää osoitteesta zoonoosi.valvontaohjelmat(at)ruokavirasto.fi. 
 • Vuosittain tiedot eläintautien varalta tutkittujen näytteiden määristä ja tutkimustuloksista eläinryhmittäin
 • Toimeksiantajalle on ilmoitettava viivytyksettä vaaraan viittaavista tutkimustuloksista.
 • Viranomaiselle (kunnaneläinlääkäri tai läänineläinlääkäri) on ilmoitettava viivytyksettä eläintaudin epäilystä tai toteamisesta (mm. salmonella). 
 • Näyte ja eristetty mikrobikanta elintarvikelain ja rehulain mukaisista tutkimuksista, joissa on todettu vaaraan viittaavia tuloksia, on lähetettävä kansalliseen vertailulaboratorioon (Ruokavirasto).
 • Valvottavia tai muita ilmoitettavia eläintauteja aiheuttavien mikrobien ja loisten kannat tai näyte on lähetettävä Ruokavirastoon (mm. salmonella).
 • Zoonoosien seurantaan ja valvontaan liittyvistä tutkimuksista ja niiden tuloksista on ilmoitettava Ruokavirastolle (salmonellavalvontaohjelma, kampylobakteerivalvontaohjelma ja STEC-seuranta).
 • Zoonoosien seurantaan ja valvontaan liittyvissä tutkimuksissa eristetyt mikrobikannat on toimitettava Ruokavirastoon (EHEC-, kampylobakteeri- ja salmonellaseurantaohjelmat).

 

Sivu on viimeksi päivitetty 12.7.2022