Hyväksytyn laboratorion velvollisuudet

Ruokaviraston hyväksymillä laboratorioilla on lakisääteisiä velvoitteita, joista suuri osa liittyy laboratorion toiminnasta tai tutkimustuloksista ilmoittamiseen. 

Hyväksytyn laboratorion yleiset velvollisuudet:

  • Laboratorion toiminnassa tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava Ruokavirastoon; myös menetelmissä tapahtuvat muutokset on ilmoitettava.
  • Terveysvaaraan viittaavista tutkimustuloksista on viivytyksettä ilmoitettava toimeksiantajalle.
  • Jos laboratorio epäilee tai toteaa eläimellä olevan vastustettava, ilmoitettava tai uusi vakava eläintauti, hänen on salassapitovelvollisuuden estämättä ilmoitettava asiasta kunnaneläinlääkärille tai aluehallintovirastolle riippumatta siitä, onko näyte lähetetty tutkittavaksi kyseessä olevan taudin varalta tehtävää vai muuta tutkimusta varten. Ilmoitus vastustettavasta ja uudesta vakavasta eläintaudista on tehtävä viipymättä.
  • Zoonoosien seurantaan ja valvontaa liittyvistä tutkimuksista ja niiden tuloksista on ilmoitettava Ruokavirastolle.
  • Zoonoosien seurantaan ja valvontaan liittyvissä tutkimuksissa eristetyt mikrobikannat on toimitettava Ruokavirastoon.

Laboratorion ilmoitusvelvollisuus

Hyväksytyillä laboratorioilla on ilmoitusvelvollisuus, joka voi koskea laboratorion toimintaa, tutkimustuloksia tai eristettyjä mikrobikantoja. Ilmoitus tulee asiasta riippuen tehdä toimeksiantajalle, valvovalle viranomaiselle tai Ruokavirastolle. Ilmoitusvelvollisuudesta on säädetty elintarvikelaissa, rehulaissa, lannoitevalmistelaissa, sivutuotelaissa, terveydensuojelulaissa ja eläintautilaissa sekä näiden nojalla annetuissa säädöksissä (mm. salmonellaohjelmaa koskevat säädökset). Hyväksytyn laboratorion tärkeimmät ilmoittamista koskevat velvollisuudet:

  • Toiminnan olennaisesta muuttamisesta, toiminnan keskeyttämisestä ja toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava Ruokavirastolle.
  • Ruokaviraston pyynnöstä on toimitettava yhteenveto elintarvikelain nojalla tehdyistä tutkimuksista ja niiden tuloksista.
  • Toimeksiantajalle on ilmoitettava viivytyksettä terveysvaaraan viittaavista tutkimustuloksista
  • näyte ja mikrobikanta elintarvikelain mukaisista tutkimuksista on lähetettävä kansalliseen vertailulaboratorioon.
  • Zoonoosien seurantaan ja valvontaan liittyvistä tutkimuksista ja niiden tuloksista on ilmoitettava Ruokavirastolle sekä toimitettava näytteet ja tutkimuksissa eristetyt mikrobikannat kansalliseen vertailulaboratorioon.

Laboratorioiden Ruokavirastolle tekemiä ilmoituksia hyödynnetään muun muassa kansallisessa eläintauti-, elintarviketurvallisuus- ja mikrobilääkeresistenssiseurannassa. 

Katso myös ohjeet salmonellavalvontaohjelman mukaisten ilmoitusten tekemiseen.

Sivu on viimeksi päivitetty 30.10.2019