Hyväksytyn laboratorion velvollisuudet

Ruokaviraston hyväksymillä ja nimeämillä laboratorioilla on lakisääteisiä velvoitteita, joista suuri osa liittyy laboratorion toiminnasta tai tutkimustuloksista ilmoittamiseen. 

Laboratorion yleiset velvollisuudet

 • Ilmoita toiminnassa tai menetelmissä tapahtuvista olennaisista muutoksista Ruokavirastoon (kirjaamon sähköpostiosoite, kts. sivun alalaita).
 • Toimita uusin akkreditointitodistus ja pätevyysalue Ruokavirastoon sekä ilmoita merkittävistä arvioinnissa todetuista poikkeamista.  
 • Ilmoita toimeksiantajalle vaaraan viittaavista tutkimustuloksista viivytyksettä (esim. alustava salmonella).
 • Viranomaistutkimuksia tekevät laboratoriot: toimi yhteistyössä toimivaltaisen viranomaisen kanssa esimerkiksi
  • laatimalla sopimus viranomaisasiakkaan kanssa ja katselmoi se säännöllisesti
  • seuraamalla Ruokaviraston vertailulaboratorion uutiskirjettä
  • noudattamalla Ruokaviraston/THL:n/Valviran antamaa neuvontaa, ohjeistusta ja koulutuksia.
 • Osallistu kansallisen vertailulaboratorion tai viranomaisen pyynnöstä laboratorioiden välisiin vertailu- tai pätevyystesteihin (ei koske terveydensuojelulain nojalla hyväksyttyjä laboratorioita).
 • Aseta viranomaisen pyynnöstä julkisesti saataville luettelo menetelmistä, joita laboratorio käyttää virallisen valvonnan ja muiden virallisten toimien yhteydessä suoritettavissa analyyseissä (ei koske terveydensuojelulain nojalla hyväksyttyjä laboratorioita).
 • Ilmoita kunnaneläinlääkärille tai aluehallintoviraston läänineläinlääkärille epäilemästäsi tai toteamastasi eläintaudista, vaikka näyte olisi tullut laboratorioon muuta tutkimusta varten. Ilmoitus on tehtävä salassapitovelvollisuuden estämättä.

Laboratorion ilmoitusvelvollisuudet

Hyväksytyillä/nimetyillä laboratorioilla on ilmoitusvelvollisuus, joka voi koskea laboratorion toimintaa, tutkimustuloksia tai eristettyjä mikrobikantoja. Ilmoitus tulee asiasta riippuen tehdä tutkimuksen toimeksiantajalle, valvovalle viranomaiselle tai Ruokavirastolle. Laboratorion ilmoitusvelvollisuudesta on säädetty elintarvikelaissa, rehulaissa, lannoitevalmistelaissa, sivutuotelaissa, terveydensuojelulaissa ja eläintautilaissa sekä näiden nojalla annetuissa säädöksissä (mm. zoonoosiasetus). Laboratorioiden Ruokavirastolle tekemiä ilmoituksia hyödynnetään muun muassa kansallisessa eläintauti-, elintarviketurvallisuus- ja mikrobilääkeresistenssiseurannassa. 

Tärkeimmät ilmoittamista koskevat velvollisuudet

 • Ruokaviraston pyynnöstä on toimitettava yhteenveto elintarvikelain nojalla tehdyistä tutkimuksista ja niiden tuloksista.
  • Viranomaisnäytteiden tulokset laboratorio toimittaa suoraan Vati-järjestelmään tai viranomainen tallentaa ne sinne itse laboratorion tutkimustodistukselta.
  • Omavalvontanäytteiden tulokset tallennetaan Patogenix-ohjelmaan. Omavalvontatuloksia voi tarvittaessa lähettää myös erillisenä tiedostona osoitteeseen zoonoosi.valvontaohjelmat(at)ruokavirasto.fi. Katso pdf-ohje oikeanlaisen tiedoston muodostamisesta. Patogenixin tunnukset voi pyytää osoitteesta zoonoosi.valvontaohjelmat(at)ruokavirasto.fi. 
 • Vuosittain tiedot Ruokavirastoon eläintautien varalta tutkittujen näytteiden määristä ja tutkimustuloksista eläinryhmittäin
 • Toimeksiantajalle on ilmoitettava viivytyksettä vaaraan viittaavista tutkimustuloksista.
 • Viranomaiselle (kunnaneläinlääkäri tai läänineläinlääkäri) on ilmoitettava viivytyksettä eläintaudin epäilystä tai toteamisesta (mm. salmonella). 
 • Näyte ja eristetty mikrobikanta elintarvikelain ja rehulain mukaisista tutkimuksista, joissa on todettu vaaraan viittaavia tuloksia, on lähetettävä kansalliseen vertailulaboratorioon (Ruokavirasto).
 • Valvottavia tai muita ilmoitettavia eläintauteja aiheuttavien mikrobien ja loisten kannat tai näyte on lähetettävä Ruokavirastoon (mm. salmonella).
 • Zoonoosien seurantaan ja valvontaan liittyvistä tutkimuksista ja niiden tuloksista on ilmoitettava Ruokavirastolle (salmonellavalvontaohjelma, kampylobakteerivalvontaohjelma ja STEC-seuranta).
 • Zoonoosien seurantaan ja valvontaan liittyvissä tutkimuksissa eristetyt mikrobikannat on toimitettava Ruokavirastoon (EHEC-, kampylobakteeri- ja salmonellaseurantaohjelmat).

 

Sivu on viimeksi päivitetty 17.11.2022